หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ คำสอนเรื่องการสร้างบารมีของวัดพระธรรมกาย หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

คำนำ
           ผู้เขียนรู้สีกยินดีที่บริษัท กราฟิคอาร์ตพริ้นติ้ง จำกัด
ได้จัดพิมพ์วิทยานิพนธ์เรื่องนี้ขึ้นในรูปแบบพ็อคเก็ดบุ้ค เพี่อ
เผยแผ่ให้กับประชาชนทั่วไปซึ่งตรงกับความประสงค์ของผู้เขียน
ที่มุ่งหวังให้ข้อมูลนี้ได้เป็นที่รับรู้กันทั่วไปในวงกว้าง ทั้งนี้เพราะ
ปรารถนาที่จะขอเป็นฟันเฟืองเล็กๆชิ้นหนึ่ง ในการสร้างความ
เข้าใจที่ดีในหมู่ชาวพุทธด้วยกัน
            อย่างไรก็ตาม วิทยานิพนธ์เรื่องนี้ขอให้ถือเป็น
ความเห็นส่วนตนของผู้เขียน ที่ได้ค้นคว้าแล้วสรุปเรียบเรียง
ขึ้นมาอย่างเต็มกำลังสติปัญญา แต่เป็นสติปัญญาในระดับเพียง
เท่าที่ผู้เขียนมีอยู่และหากมีความบกพร่องผิดพลาดคลาดเคลื่อน
อย่างไร ผู้เขียนขอน้อมรับความผิดพลาดนั้นแต่เพียงผู้เดียว
ขอเพิยงแต่อยากให้ทุกท่านทราบว่าผู้เขียนหาได้มีเจดนาที่ไม่ดี
แต่ประการใด
           ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ พระภาวนาวิริยคุณ
หลวงฟอทัตตขีโว รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
เป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้อีกครั้ง ที่ได้เมตตาอนุญาดให้ผู้เขียนได้
กราบเรียนสัมภาษณ์เกี่ยวกับคำสอนเรื่องการสร้างบารมีของ
วัดพระธรรมกาย อันเป็นข้อมูลที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่ง
           กุศลผลบุญใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการให้ธรรมทานในครั้ง
นี้ ผู้เขียนขอน้อมอุทิศแด่คุณพ่อและคุณแม่ แทนความกตัญญู
กตเวทีอันสูงสุดที่ลูกขอกราบมอบให้

สารบัญ
บทคัดย่อภาษาไทย ...ง
บทคัดย่อภาษาอ้งกฤษ ...ช
กิตติกรรมประกาศ... ญ
สารบัญ... ฎ
สารบัญภาพ... ฐ
คำ อธิบายอักษรย่อ ...ฑ
บทที่
๑ บทนำ ...๑
๑.๑ ความเป็นมา... ๑
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย... ๓
๑.๓ ขอบเขตของการวิจัย... ๓
๑.๔ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ... ๔
๒ บารมีในคัมภีร์พุทธเถรวาท... ๖
๒.๑ ความหมายของบารมีในปัจจุบัน... ๖
๒.๒ บารมีในพระไตรปิฎก ...๘
๒.๓ บารมีในอรรถกถา... ๒๕
๒.๔ แบบจำลองบารมีในพระไตรปิฎก
และอรรถกถา... ๓๒
๓ คำสอนเรื่องการสร้างบารมีของวัดพระธรรมกาย... ๓๕
๓.๑ ประวัติวัดพระธรรมกายโดยย่อ ...๓๕
๓.๒ บารมีตามความเข้าใจของวัดพระธรรมกาย ...๓๘
๓.๓ การสร้างบารมี ตามความเข้าใจของวัด
พระธรรมกาย ...๕๑
๓.๔ กิจกรรมที่สะท้อนแนวคิดเรื่องบารมี และการสร้าง
บารมี ของวัดพระธรรมกาย ...๕๗
๓.๕ ป้ญหาและอุปสรรคของวัดพระธรรมกาย ...๗๘
๔ วิเคราะห์คำสอน และกิจกรรมการสร้างบารมี
ของวัดพระธรรมกาย ...๘๑
๔.๑ วิเคราะห์จากพื้นฐานของคัมภีร์พระไดรปิฎก
และอรรถกถา... ๘๑
๔.๒ วิเคราะห์จากกรอบความคิด
ทางด้านสังคมวิทยาศาสนา ...๙๘
๕ สรุปและเสนอแนะ ...๑๑๗
๔.๑ สรุป ...๑๑๗
๕.๒ เสนอแนะ ...๑๑๙หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ คำสอนเรื่องการสร้างบารมีของวัดพระธรรมกาย
ลำดับเรื่อง : สรกานต์ ศรีตองอ่อน   จำนวนหน้า 278 หน้า

ขนาดไฟล์ 11MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 11MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 2
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล