หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ ธรรมะคลายโศก หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

คำนำ
            ผลงานเรียบเรียงธรรมะจากพระสูตรเล่มที่ ๓ ได้เรียบเรียงเนื้อหาจาก ๒๒ พระสูตร ที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วย ความทุกข์จากการพลัดพราก จัดทำ  ๒ ส่วน คือ ธรรมะคลายโศกสำหรับฆราวาส และธรรมะคลายโศกสำหรับพระ
            ธรรมะสำหรับพระ รวมถึงพระสูตรที่เกี่ยวกับบทสวดโพชฌงค์ของพระ ที่ใช้สาธยายเวลาเจ็บป่วย วิธีการเยี่ยมไข้ การปลอบประโลมใจ หรือการให้ธรรมะแก่ผู้ป่วย
            หวังว่าท่านผู้อ่านจะได้รับความรู้ มุมมอง ความเชื่อมโยงในเนื้อหา และสาระจากเรื่องที่เรียบเรียงขึ้นทั้งหมดในเล่มนี้

สารบัญ
๑. ธนัญชานิสูตร ๙
ว่าด้วยธนัญชานิพราหมณ์
๒. คิลายนสูตร ๓๗
ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจ ๔ ประการ
๓. นกุลสูตร ๔๕
ว่าด้วยคำเตือนของนกุลมารดาคฤหปตานี
๔. ปฐมทุสีลยสูตร ๕๓
จำแนกโสดาปัตติยังคะ ๔ ด้วยอาการ ๑๐
๕. ทุติยทุสีลยสูตร ๖๓
กลัวความตายเพราะไม่มีธรรม ๔ ประการ
๖. อนาถปิณฑิโกวาทสูตร ๖๙
ความเป็นไปแห่งอาพาธ
๗. สิริวัฑฒสูตร ๘๕
ผู้เจริญสติปัฏฐาน ๔ ได้อนาคามิผล
๘. นารทสูตร ๘๙
ว่าด้วยฐานะ ๕ ที่ใครๆ ในโลกไม่พึงได้
๙. ฐานสูตร ๑๐๓
ว่าด้วยฐานะ ๕ ประการ ที่ใครๆ ไม่พึงได้
๑๐. ปิยชาติกสูตร ๑๑๑
ว่าด้วยสิ่งเป็นที่รัก
๑๑. อภยสูตร ๑๒๗
ว่าด้วยบุคคลผู้กลัวตายและผู้ไม่กลัวความตาย
๑๒. อาพาธสูตร ๑๓๕
ว่าด้วยทรงแสดงสัญญา ๑๐ ประการแก่พระคิริมานนท์ผู้อาพาธ
๑๓. ปฐมคิลานสูตร ๑๔๕
พระมหากัสสปหายอาพาธด้วยโพชฌงค์ ๗
๑๔. ทุติยคิลานสูตร ๑๔๙
พระมหาโมคคัลลานะหายอาพาธด้วยโพชฌงค์ ๗
๑๕. ตติยคิลานสูตร ๑๕๓
พระผู้มีพระภาคหายประชวรด้วยโพชฌงค์ ๗
๑๖. คิลานสูตร ๑๕๕
จิตตั้งมั่นในสติปัฏฐานทุกขเวทนาไม่ครอบงำ
๑๗. คิลานสูตร ๑๕๙
ว่าด้วยมีตนเป็นเกาะ
๑๘. คิลานสูตร ๑๖๓
ว่าด้วยคุณธรรมสำหรับภิกษุผู้อาพาธ
๑๙. ปฐมอุปัฏฐากสูตร ๑๖๗
ว่าด้วยธรรมของภิกษุไข้ที่ทำให้พยาบาลและง่าย
๒๐. ทุติยอุปัฏฐากสูตร ๑๖๙
ว่าด้วยธรรมของภิกษุผู้ควรและไม่ควรพยาบาลภิกษุไข้
๒๑. ธชัคคสูตรที่ ๓ ๑๗๓
อานุภาพแห่งการระลึกถึงพระรัตนตรัย
๒๒. ผัคคุณสูตร ๑๗๙
ว่าด้วยพระพุทธองค์เสด็จเยี่ยมพระผัคคุณะอาพาธหนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ ธรรมะคลายโศก
ลำดับเรื่อง : สิริปุณฺโณ   จำนวนหน้า 192 หน้า

ขนาดไฟล์ 16MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 16MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 3
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล