หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ ธรรมสารเทศนา หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

คำนำ
               การเทศนาถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในงานพิธีต่างๆ เป็นที่ตั้ง
แห่งศรัทธา เป็นบ่อเกิดปัญญา และเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่สำคัญ
ที่สุด ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปฏิบัติด้วยพระองค์เองในการประกาศ
พระศาสนาตลอดพระชนมายุ ทำ ให้พระพุทธศาสนากระจายตัวได้รวดเร็่วและ
ธำรงมั่นคงมาได้ตราบเท่าทุกวันนี้ การรักษาเทศนาไว้โดยปฏิบัติตามรูปแบบที่
พระพุทธองค์ทรงแนะนำไว้ และตามที่พระโบราณาจารย์ผู้เป็นปูชนียบุคคล
ได้สานต่อ โดยสร้างรูปแบบให้ปฏิบัติเป็นตัวอย่างสืบมานั้น เป็นเรื่องใหญ่และ
สำคัญที่สุด ดังนั้น จึงได้จัดพิมพ์บทเทศน์เหล่านี้ไว้เพื่อเป็นแบบอย่างส่วนหนึ่ง
สำหรับนำไปเป็นแบบอย่างโดยผสมผสานกับแบบอย่างของพระเถระทั้งในอดีต
และปัจจุบันเพื่อให้เกิคความสมบูรณ์มากขึ้น
      หนังสือ "ธรรมสารเทศนา" เล่มนี้เป็นเล่มที่ ๓ เป็นที่รวบรวมบท
เทศนาที่บันทึกเก็่บไว้คั้งแต่ป็ พ.ศ. ๒๕๕๘ แต่มีจำนวนไม่มาก จึงได้นำ
เทศนาเก่าซึ่งเป็นเทศนาเกี่ยวกับงานพระราชพิธี ซึ่งได้พิมพ์เผยแพร่ไปแล้ว
ในธรรมสารเทศนา เล่มที่ ๑ และเล่มที่ ๒ มารวมไว้ด้วย ดังนั้น ในหนังสือนี้
จึงมีทั้งบทเทศนาทั้งเก่าและใหม่รวมกันได้ ๔๗ กัณฑ์ โดยแยกเป็นเทศนา
ในงานหลวง ๓๑ กัณฑ์ เทศนาในงานทั่วไป ๑๖ กัณฑ์
 
สารบัญ
ประวัติ (๕)
คำนำ (๑๑)
ภาคที่ ๑ เทศนางานหลวง ๑
๑ ธัมมจริยากถา เรื่อง การประพฤติธรรม ๓
๒ มรณสติกถา เรื่อง การนึกถึงกวามตาย ๑๓
๓ อัปปมาทธรรมกถา เรื่อง ความไม่ประมาท ๒๑
๔ เทวตาทิสสทักขิณานุโมทนากถา
เรื่อง การทำบุญอุทิศเทวดา ๒๙
๕ ธัมมปัคคหกถา เรื่อง การยกย่องธรรม ๓๓
๖ ทุกขกถา เรื่อง ทุกข์ ๔๕
๗ กตัญฌูกตเวทิตากถา เรื่อง ความกตัญญูกตเวที ๕๕
๘ ปูชนารหปุคคลกถา เรื่อง บุคคลผู้ควรบูชา ๖๓
๙ จาคกถา เรื่อง ความเสียสละรักษาชาติ ๗๕
๑๐ สัจจวาจากถา เรื่อง คำจริง ๘๕
๑๑ จิตตทมกถา เรื่อง การพัฒนาจิต ๙๗
๑๒ กตัญญูกถา เรื่อง ผู้กตัญญูผู้รู้คุณ ๑๐๗
๑๓ สาธุกัมมกถา เรื่อง การทำความดี ๑๑๙
๑๔ จิตตกถา เรื่อง จิฅ ๑๒๙
๑๕ ปาปนิวารณกถา เรื่อง กำแพงป้องกันบาป ๑๔๓
๑๖ เมตตาวิหารีกถา เรื่อง ผู้มีเมตตาธรรม ๑๕๓
๑๗ อุปายโกสัลลกถา เรอง ความฉลาดในนโยบายบริหารจัดการ ๑๖๕
๑๘ ปูชกกถา เรื่อง ผู้บูชา ๑๗๕
๑๙ สาราสารกถา เรื่อง สิ่งที่เป็นสาระและอสาระ ๑๘๕
๒๐ อัตตนาถกถา เรื่อง การพึ่งตน ๑๙๕
๒๑ กัตตุกัมยตาฉันทกถา เรื่อง ความรู้สึกสร้างสรรค์ ๒๐๕
๒๒ ฉัตตกถา เรื่อง เครื่องป้องกันภัย ๒๑๗
๒๓ ปัญญาพลกถา เรื่อง พลังปัญญา ๒๒๗
๒๔ อัตตโจทนากถา เรื่อง เตือนตนได้ใครจะเหมือน ๒๓๗
๒๕ ปุริสาชัญญกถา เรื่อง บุรุษอาชาไนย ๒๔๙
๒๖ อัตตทมกถา เรื่อง การฝึกฝนตน ๒๖๑
๒๗ ธัมมิกราชกถา เรื่อง พระราชาผู้ทรงตั้งอยู่ในธรรม ๒๗๑
๒๘ ปริหารกพลกถา เรื่อง พลังของผู้บริหาร ๒๘๑
๒๙ สติกถา เรื่อง ระลึกได้ก็วัฒนา ๒๙๑
๓๐ ทีปธัมมกถา เรื่อง ธรรมอันเป็นเกาะพึ่งพา ๓๐๑
๓๑ สัจจธัมมกถา เรื่อง ลัจจธรรม ความสัตย์ ๓๑๑

ภาคที่๒ เทศนางานทั่วไป ๓๑๙
๑ เอกธัมมกถา  เรื่อง อำนาจจิต  ๓๒๑
๒ ตโยธัมมกถา  เรื่อง ธรรมบำบัดศัตรู  ๓๓๑
๓ อุทานธัมมกถา เรื่อง ดับเย็นได้ด้วยธรรม ๓๔๓
๔ ปัญญาจักขุกถา เรื่อง ตาปัญญา ๓๕๕
๕ ปัณฑิตวิสยกถา เรื่อง วิสัยบัณฑิต ๓๖๗
๖ นิธิกถา เรื่อง ขุมสมบัติ ๓๗๙
๗ กิตติกถา เรื่อง ผู้มีเกียรติยศงดงาม ๓๙๑
๘ สัปปุริสคันธกถา เรื่อง กลิ่นของสัตบุรุษ ๔๐๑
๙ กตปุญญกถา เรื่อง ผู้ที่ทำบุญไว้เเล้ว ๔๑๑
๑๐ วิญญูปสังสิตกถา เรื่อง คนที่วิญญูชนสรรเสริญ ๔๒๕
๑๑ มรณกถา เรื่อง ความตาย ๔๓๕
๑๒ พลธัมมกถา เรื่อง พลังให้ถึงความสำเร็จ ๔๔๓
๑๓ สาธุนรธัมมกถา เรื่อง คนดีอยู่ที่เหตุ ๔๕๕
๑๔ มรณธัมมกถา เรื่อง มรณะคือที่สุดเเห่งชีวิต ๔๖๕
๑๕ โยนิโสมนสิการกถา เรื่อง ความคิดที่เเยบคาย ๔๗๗
๑๖ จาคสัมปทากถา เรื่อง ความเสียสละ ๔๘๗


 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ ธรรมสารเทศนา
ลำดับเรื่อง : พระมหาโพธิวงศาจารย์(ทองดี)   จำนวนหน้า 512 หน้า

ขนาดไฟล์ 37MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 37MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 6
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • กราบขอบพระคุณพระอาจารย์ทองดีครับ ที่ให้พระธรรมเป็นแนวทางครับ

    สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล