หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ คู่มือพุทธมามกะฉบับความรู้พื้นฐานก่อนไปวัด หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

put_ta_mar_ma_ka.jpg

 

คำนำ
        หลายสิบปีที่ผ่านมา ประเทศไทยที่ได้ชื่อว่า เมืองหลวงพระพุทธศาสนาของโลก กำลังประสบปัญหาหนึ่ง ซึ่งกระทบกระเทือนต่อความห่วงใยของชาวพุทธทั่วโลก นั่นคือ ปัญหาวัดร้าง ที่เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ อย่างไม่หยุดยั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ มีการประเมินอย่างไม่เป็นทางการว่า วัดร้างในประเทศไทยได้ เพิ่มจำนวนมากขึ้นถึงหนึ่งหมื่นวัด ซึ่งนับเป็นหนึ่งในสามของจำนวนวัดสามหมื่นกว่าวัดทั่วประเทศ สัญญาณอันตรายเช่นนี้ บ่งบอกให้รู้ว่าหากชาวพุทธยังนิ่งดูดาย ไม่ตื่นตัวขึ้นมาปกป้องดูแลรักษาพระพุทธศาสนา ในอนาคตอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ประเทศไทยก็อาจแปรสภาพเป็นอดีตเมืองพุทธที่ว่างเปล่าจากพระพุทธศาสนาในชั่วพริบตา ดั่งที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วกับอดีตเมืองพุทธในหลายประเทศทั่วโลก

สารบัญ
พระพุทธศาสนากับความอยู่รอดของชาวโลก ๑
ความจริงของชีวิต ๓
มหาบุรุษเอกที่แท้จริงของโลก ๘
การสอนอริยมรรคมีองค์ ๘ เพื่อขนชาวโลกไปนิพพาน ๒๔
ชีวิตที่ต่างต้องหาหนทางหลุดพ้นไปด้วยกัน ๔๒
บัญหาเรื่องนิพพาน ๕๗
นิพพานเป็นอายตนอย่างหนึ่ง ๖๑
ถ้าไม่มีโลกุตตรภูมิ ก็ไม่มีทางหนีจากโลกิยภูมิ ๖๔
ความหมายของโลกุตตรธรรม ๙ ๖๕
นิพพานไม่รู้จักเต็มด้วยพระอรหันต์ ๖๖
พระอรหันต์นิพพานแล้วไม่สูญ ๖๗
สิ่งนั้นมีมากดุจเม็ตทรายในแม่นํ้าคงคาและดุจนํ้าในมหาสมุทร ๗๐
นิพพาน ๒ นัย หรือ ๒ ความหมาย ๗๖
ผลทางจิตใจของการอธิบายนิพพาน ๒ แบบ ๗๙
การพึ่งตนเองของพระทุฑธเจ้า ๘๙
กัณฑ์ที่ ๓๘ สัจจกิริยาคาถา ๙๑
ก่อนไปวัด ๑๓๓
ธรรมะเบื้องต้น ๑๔๓
กาย ๑๔๓
ใจ ๑๔๔
กิเลสคืออะไร ๑๔๕
โลภะคืออะไร ๑๔๘
โทสะคืออะไร ๑๕๐
โมหะคืออะไร ๑๕๓
สรุป ๑๕๖
บุญคืออะไร ๑๕๗
ทานคืออะไร ๑๕๙
ศีลคืออะไร ๑๖๒
ภาวนาคืออะไร ๑๖๔
สรุป ๑๖๗
การเตรียมตัวก่อนไปวัด ๑๖๘
๑. การเตรียมใจ ๑๖๙
๒. การแต่งกาย ๑๗๐
๓. การนำเด็กไปวัด ๑๗๓
๔. การปฏิบัติต่อพนักงานขับรถและผู้รับใช้ ๑๗๔
๕. การจัดเตรียมภัตตาหารถวายพระภิกษุสงฆ์ ๑๗๕
๖. การจัดเครื่องไทยธรรมถวายพระภิกษุสงฆ์ ๑๗๖
ประเพณีที่ควรทราบ ๑๗๙
๑. การแสดงความเคารพพระรัตนตรัย ๑๘๐
๑.๑ การประนมมือ (อัญชลี) ๑๘๐
๑.๒ การไหว้ (นมัสการ หรือ วันทา) ๑๘๒
๑.๓ การกราบ (อภิวาท) ๑๘๓
วิธีกราบแบบชาย ๑๘๔
วิธีกราบแบบหญิง ๑๘๕
๒. การแสดงความเคารพพระภิกษุสงฆ์ ๑๘๖
๓. มารยาทในการเข้าพบพระภิกษุสงฆ์ที่วัด ๑๙๔
๔. การสนทนากับพระภิกษุสงฆ์ ๑๙๖
๕. การใช้คำพูดกับพระภิกษุสงฆ์ตามระดับสมณศักดิ์ ๑๙๗
๖. การนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ ๒๐๐
๗. การประเคนของแด่พระภิกษุสงฆ์ ๒๐๔
๘. การรับสิ่งของจากพระภิกษุสงฆ์ ๒๐๙
๙. การกรวดนํ้าและรับพรพระ ๒๑๒
๑๐. การยืน เดิน นั่ง ในบริเวณและสถาน
ปฎิบัติธรรม ๒๑๗
วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น ๒๒๔
คำอธิษฐานประจำวัน ๒๓๔
กฎระเบียบของวัดพระธรรมกาย ๒๓๖
แผนที่เส้นทางไปวัดพระธรรมกาย ๒๓๗หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf https://drive.google.com/file/d/15MfUthNYVrw06Li7Ia-MTA75b4ov92Py/view?usp=sharing

ชื่อหนังสือ คู่มือพุทธมามกะฉบับความรู้พื้นฐานก่อนไปวัด
ลำดับเรื่อง : พระเผด็จ ทัตตชีโว   จำนวนหน้า 251 หน้า

ขนาดไฟล์ 13MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 13MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : -2
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล