หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ ชาดกเรื่องศิษย์-อาจารย์ หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

คำนำ
ชาดก เรื่องราวระหว่างอาจารย์กับศิษย์ ที่ปรากฎมีอยู่
หลายเรื่อง จึงนำมารวบรวมเป็นหนังสือเล่มนี้
อาจารย์ทางโลกสอนวิชาความรู้เพื่อใช้ดำรงชีวิต ประกอบ
สัมมาอาชีวะในปัจจุบัน อาจารย์ทางธรรมสอนวิชชาเพื่อความรู้
แจ้งและหลุดพ้น ฝึกวิชาครูมานับภพนับชาติไม่ถ้วน จนในที่สุด
ได้เป็นบรมครูของชาวโลกและชาวสวรรค์
หากผู้อ่านจะได้ประโยชน์ ข้อคิด และหลักธรรมะบ้าง
ก็ถือเป็นการบูชาคุณของครูบาอาจารย์ทั้งทางโลกและทางธรรม

สารบัญ
เมื่อศิษย์มีความเชื่อผิดๆ
๑) นามสิทธิชาดก ว่าด้วย ชื่อไม่เป็นของสำคัญ... ๗
วิธีฝึกศิษย์โง่
๒) นังคลีสชาดก ว่าด้วย คนพาลกล่าวคำที่ไม่ควรกล่าว ...๑๓
ศิษย์รู้เรียนผูก แต่ไม่รู้วิธีแก้
๓) สัญชีวชาดก ว่าด้วย โทษที่ยกย่องอสัตบุรุษ ...๒๑
อาจารย์บอกคาถาป้องกันภัยให้ลูกศิษย์
๔) ถุสชาดก ว่าด้วย รู้จักแกลบหรือข้าวสารในที่มืด... ๓๑
๕) มูสิกชาดก ว่าด้วยควรเรียนทุกอย่าง
แต่ไม่ควรใช้ทุกอย่าง... ๔๑
ศิษย์ดื้อไม่จำคำเตือนของอาจารย์
๖) เวนสาขชาดก ว่าด้วย ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ...๕๑
ศิษย์คิดตีเสมออาจารย์ จึงต้องพบกับความพินาศ
๗) อุปาหนชาดก ว่าด้วย อนารยชนย่อมใช้ศิลปะในทางผิด... ๖๑
๘) คุตติลชาดก ว่าด้วย ลูกศิษย์คิดล้างครู... ๖๗

วิธีสอนศิษย์ถือดีอวดตัว
๙) มูลปริยายชาดก ว่าด้วย กาลเวลากินสัตว์พร้อมทั้งตัวเอง ...๘๓
อาจารย์สอนวิธีพิจารณาให้ลูกศิษย์เหมือนกันทั้งอดีตและปัจจุบัน
๑๐) สาธุศีลชาดก ว่าด้วย เลือกเอาผู้มีศีล... ๘๙
อาจารย์สอนวิธีแก้ปัญหาในครอบครัว ๑
๑๑) อนภิรติชาดก ว่าด้วย จิตขุ่นมัว-ไม่ขุ่นมัว ...๙๓
อาจารย์สอนวิธีแก้ปัญหาในครอบครัว ๒
๑๒) อนภิรติชาดก ว่าด้วย เปรียบหญิงเหมือนของ ๕ อย่าง... ๙๙
อาจารย์สอนวิธีแก้ปัญหาในครอบครัว ๓
๑๓) ทุราชานชาดก ว่าด้วยความรู้ได้ยากของหญิง... ๑๐๕
อาจารย์สอนวิธีแก้ปัญหาในครอบครัว ๔
๑๔) อุมมาทันตีชาดก ว่าด้วย เสนาบดีถวาย... ๑๑๓
นางอุมมาทันตี แด่พระราชา
อาจารย์สอนวิธีแก้ปัญหาในครอบครัว ๕
๑๕) อสาตมันตชาดก ว่าด้วย หญิงเลวทราม... ๑๒๓

อาจารย์สอนเรื่องความประพฤติที่เลวให้ลูกศิษย์พิจารณา
๑๖) ลาภครหิกชาดก ว่าด้วย วิธีการหลอกลวง ...๑๒๙
อาจารย์ลงโทษศิษย์เป็นการสั่งสอน
๑๗) ติลมุฏฐิชาดก ว่าด้วย การเฆี่ยนตีเป็นการสั่งสอน ...๑๓๕
อาจารย์จับโกหกของศิษย์
๑๘) เสตเกตุชาดก ว่าด้วย คนที่ได้ชื่อว่าเป็นทิศ ...๑๔๓
ลูกศิษย์ได้รับทุกขเวทนา เพราะไม่เชื่อฟังคำสอน
๑๙) โลสกชาดก ว่าด้วยคนที่ต้องเศร้าโศก... ๑๔๙
ลูกศิษย์ดื้อไม่เชื่อคำเตือนอาจารย์
๒๐) เวฬุกชาดก ว่าด้วย คนที่นอนตาย ...๑๖๕
๒๑) อินทสมานโคตตชาดก ว่าด้วย การสมาคมกับสัตบุรุษ ...๑๗๑
ลูกศิษย์หาอุบายเตือนอาจารย์
๒๒) การันทิยชาดก ว่าด้วย การทำที่เหลือวิสัย... ๑๗๗
ลูกศิษย์เตือนอาจารย์แล้ว
๒๓) เวทัพพชาดก ว่าด้วย ผู้ปรารถนาประโยชน์
โดยไม่แยบคายย่อมเดือดร้อน ...๑๘๓
๒๔) ทุพพจชาดก ว่าด้วย ได้รับโทษเพราะทำเกินไป ...๑๘๙
 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ ชาดกเรื่องศิษย์-อาจารย์
ลำดับเรื่อง : สิริปุณฺโณ   จำนวนหน้า 200 หน้า

ขนาดไฟล์ 95MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 95MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 9
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล