สื่อธรรมะ MP3 เสียงธรรมะ

เสียงธรรมะแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องเล่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (.MP3) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone, android และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดฟังได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

mp3 sound song
ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ ๒๖ เรื่อง พระสูตร ๒

ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ ๒๖ เรื่อง พระสูตร ๒ โดย พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) วัดพระธรรมกาย

ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ ๒๖ เรื่อง พระสูตร ๒

พระธรรมเทศนา จากการออกอากาศทางวิทยุ "ธรรมะเพื่อประชาชน"

โดย พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) วัดพระธรรมกาย

 

 

 
ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ ๒๖ เรื่อง พระสูตร ๒ โดย พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) วัดพระธรรมกาย
คุณภาพของสื่อ :
0 0


 • แผ่นที่ 1
 • กูฎทันตสูตร ๑ รัฐศาสตร์ว่าด้วยการปกครอง 
  17:43  นาที
  download ลงเครื่อง
 • กูฎทันตสูตร ๒ กูฏทันตเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
  16:47  นาที
  download ลงเครื่อง
 • กูฎทันตสูตร ๓ ต้องการความสำเร็จในการบูชามหายัญ 
  16:49  นาที
  download ลงเครื่อง
 • กูฎทันตสูตร ๔ การพรรณาพุทธคุณ 
  16:04  นาที
  download ลงเครื่อง
 • กูฎทันตสูตร ๕ ประวัติการบูชายัญ 
  17:04  นาที
  download ลงเครื่อง
 • กูฎทันตสูตร ๖ ความฉลาดของกูฏทันตพราหมณ์ 
  17:04  นาที
  download ลงเครื่อง
 • กูฎทันตสูตร ๗ การบูชายัญตามหลักพุทธวิธี 
  16:58  นาที
  download ลงเครื่อง
 • กูฎทันตสูตร ๘ อัจฉริยภาพของพรหมณ์บุโรหิต 
  16:23  นาที
  download ลงเครื่อง
 • กูฎทันตสูตร ๙ หลักการบริหารประเทศให้มั่นคั่ง 
  17:17  นาที
  download ลงเครื่อง
 • กูฎทันตสูตร ๑๐ ฉลาดในการบริจากทาน 
  17:09  นาที
  download ลงเครื่อง
 • กูฎทันตสูตร ๑๑ หลักการบูชามหายัญ ๑ 
  17:17  นาที
  download ลงเครื่อง
 • กูฎทันตสูตร ๑๒ หลักการบูชามหายัญ ๒ 
  17:06  นาที
  download ลงเครื่อง
 • กูฎทันตสูตร ๑๓ ชีวิตจำเป็นต้องมีกัลยาณมิตร 
  17:16  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ธรรมเจดีย์สูตร ความเคารพในพระพุทธเจ้า 
  16:47  นาที
  download ลงเครื่อง
 • สีหนาทสูตร การบันลือสีหนาทของพระพุทธเจ้า 
  17:22  นาที
  download ลงเครื่อง
 • สุภสูตร ๑ เส้ทางผู้รู้แจ้ง 
  17:26  นาที
  download ลงเครื่อง
 • สุภสูตร ๒ เส้นทางผู้รู้แจ้ง 
  17:17  นาที
  download ลงเครื่อง
 • โปฏฐปาทสูตร ๑ ความแตกต่าง สัญญากับญาณกับอัตตา 
  17:10  นาที
  download ลงเครื่อง
 • โปฏฐปาทสูตร ๒ ความแตกต่าง สัญญากับญาณกับอัตตา 
  17:16  นาที
  download ลงเครื่อง
 • โปฏฐปาทสูตร ๓ ความแตกต่าง สัญญากับญาณกับอัตตา 
  17:16  นาที
  download ลงเครื่อง
 • โปฏฐปาทสูตร ๔ ความแตกต่าง สัญญากับญาณกับอัตตา 
  17:12  นาที
  download ลงเครื่อง
 • เกวัฏฏสูตร ๑ ปาฏิหาริย์ ๓ อย่าง 
  17:11  นาที
  download ลงเครื่อง
 • เกวัฏฏสูตร ๒ ปาฏิหาริย์ ๓ อย่าง 
  17:18  นาที
  download ลงเครื่อง
 • สุภสูตร ๑ กองธรรมอันประเสริฐ ๑ 
  17:15  นาที
  download ลงเครื่อง
 • สุภสูตร ๒ กองธรรมอันประเสริฐ ๒ 
  17:21  นาที
  download ลงเครื่อง
 • โลหิจจสูตร ๑ ศาสดาที่ใคร ๆ ทักท้วงไม่ได้ ๑ 
  16:49  นาที
  download ลงเครื่อง
 • โลหิจจสูตร ๒ ศาสดาที่ใคร ๆ ทักท้วงไม่ได้ ๒ 
  17:19  นาที
  download ลงเครื่อง
 • เตวิชชสูตร ทางสู่พรหมโลก 
  17:13  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อุปาลิวาทสูตร ๑ โต้วาทะของเจ้าลัทธิมิจฉาทิฐิ 
  16:48  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อุปาลิวาทสูตร ๒ โทษของมโนกรรม 
  17:19  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อุปาลิวาทสูตร ๓ การทำบาปทางมโนกรรม 
  16:58  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อุปาลิวาทสูตร ๔ ความตระหนี่ ๕ อย่าง 
  17:16  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อุปาลิวาทสูตร ๕ อุบาลีผู้มีดวงตาเห็นธรรม ๑ 
  17:19  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อุปาลิวาทสูตร ๖ อุบาลีผู้มีดวงตาเห็นธรรม ๒ 
  17:20  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อุปาลิวาทสูตร ๗ มายาเครื่องกลับใจ 
  17:05  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อุปาลิวาทสูตร ๘ พรรณนาพุทธคุณ 
  17:16  นาที
  download ลงเครื่อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**สื่อธรรมะหมวดอื่นแนะนำ

แผนที่ชีวิต

แผนที่ชีวิต