สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

สอบธรรมสนามหลวง

 


       สอบธรรมสนามหลวงระหว่างวันที่ ๑๘-๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๘ โดยวันศุกร์ที่ ๑๘ มีพิธีเปิดการสอบธรรมสนามหลวง ณ อาคารพิมานศึกษาเพื่อความหลุดพ้น โรงเรียนพระปริยัติธรรม มีพระครูพระครูสิริพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง วัดบางขัน มาเป็นประธานเปิดการสอบ มีพระภิกษุสามเณร และฆราวาสเข้าสอบทุกระดับชั้น จำนวน 1,509 รูป/คน วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นการเสริมความรู้ พัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ์ นำพระธรรมไปเผยแผ่อย่างมีประสิทธิภาพ