สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

โรงเรียนบ้านหนองพลวง เปิดโครงการ โรงเรียนรักษา ศีล 5 ระดับ 2

โรงเรียนบ้านหนองพลวง เปิดโครงการ โรงเรียนรักษา ศีล 5 ระดับ 2

 

โรงเรียนบ้านหนองพลวง เปิดโครงการ โรงเรียนรักษา ศีล 5 ระดับ 2

 

     นายสมศักย์  ดีแป้น ครูผู้นำบุญโรงเรียนบ้านหนองพลวง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้จัดพิธีเปิดโครงการโรงเรียนรักษาศีล 5 ระดับ 2 ในดำริของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการจำนวน 80 คน โดยนายณัฐวัชต์  บุญมายะพันธ์  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งกล่าวให้โอวาท

 

โรงเรียนบ้านหนองพลวง เปิดโครงการ โรงเรียนรักษา ศีล 5 ระดับ 2

 

    สำหรับโครงการนี้เป็นโครงการที่พระมหาอุเทน สิริภทฺโท  ประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์ ได้เสนอให้โรงเรียนจัดทำขึ้น พร้อมทั้งเมตตามาเป็นประธานสงฆ์ในพิธีเปิดด้วย ซึ่งนายวุฒิพงษ์  โกบุตร  ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี เพราะเล็งเห็นประโยชน์ว่านักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้พัฒนานิสัยที่ดี ด้วยการ “คิดดี พูดดี ทำดี” ผ่าน 7 กิจวัตรความดี โดยจุดมุ่งหมายของโครงการคือการปลูกฝังศีลธรรมให้นักเรียนตั้งแต่ยังเด็กและขยายผลสู่ครอบครัว เพื่อฟื้นฟูศีลธรรมให้กลับมาอยู่ในจิตใจของชาวพุทธ และพุทธบริษัทได้ร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมกันพัฒนาเยาวชนในชุมชนให้เป็นคนดีห่างไกลยาเสพติด พร้อมทั้งได้เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรล้าน ในปีพุทธศักราช 2559 ด้วย

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล