สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

จอร์เจีย ขยายจานดาวธรรมสู่บ้านกัลยาณมิตร

 

   


   


   

ตลอดเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๔๘ พระอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของวัดภาวนาจอร์เจีย ร่วมกันทำหน้าที่ขยายจานดาวธรรม เดินทางไปติดตั้งจานดาวธรรม ให้กับนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาที่ อยู่ในต่างรัฐเพิ่มมากขึ้น ได้แก่ Georgia, Tennessee, North Carolina, South Carolina, Florida, Mississippi, Alabama ซึ่งมีทั้งพี่น้องชาวไทย ชาวลาว แม้สภาพดินฟ้าอากาศจะเป็นอย่างไร ทีมงานลูกพระธัมฯ วัดภาวนาจอร์เจียก็ยังทำหน้าที่ด้วยหัวใจพันธุ์ไม่เกี่ยงต่อไป