สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานีออนไลน์

ประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานีออนไลน์


640511_13.jpg

  เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานประชุมออนไลน์แก่พระสังฆาธิการในจังหวัดปทุมธานี เรื่องแนวทางจัดงานบุญวันวิสาขบูชา และแนวทางปฏิบัติในการจัดกิจกรรมต่างๆในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19


640511_12.jpg

       เมื่อวันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม ที่ผ่านมา พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง เป็นประธานการประชุมออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ระบบซูม (Zoom) โดยมีพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี ฝ่ายมหานิกาย ระดับ เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และพระเลขานุการฯ พร้อมด้วยนายฉัตรชัย ชูเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี และนางสาวฐิต์ณัฐ  สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ โดยพร้อมเพรียงกัน

      สำหรับการประชุมออนไลน์ในครั้งนี้เป็นวาระเร่งด่วน ซึ่งเกี่ยวข้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสถานการ์ปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ของฝ่ายบ้านเมือง อาทิ

       - การจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี พุทธศักราช 2564 ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ให้คำนึงถึงมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 อย่างเคร่งครัด และตามคำสั่งจังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ที่มีการกำหนดมาตรการห้ามจัดกิจกรรม ซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 20 คน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

       - การสำรวจรายชื่อวัดที่มีการนำศพของผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจ พร้อมการสำรวจจำนวนพระภิกษุ สามเณร ที่ติดเชื้อ, อาพาธหรือมรณภาพจากโรคติดเชื้อไวรัสโค โควิด-19

         - กำหนดการเจริญพระพุทธมนต์ออนไลน์ ผ่าน ระบบซูม (Zoom) เพื่อความสุขสวัสดีแก่ประเทศชาติ และเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชน ในสถานการ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19ในวันอังคารที่ 11 พฤษภาคมนี้

       โดยพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี กล่าวตอนหนึ่งว่า “ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กลับมาแพร่ระบาดในระลอกที่ 3 ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้วัดที่มีความพร้อม อนุเคราะห์ประชาชน ในการฌาปนกิจศพของผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักและมาตรการรักษาความปลอดภัยในการแพร่ระบาด และเมื่อฌาปนกิจเสร็จ ให้ทำความสะอาดฌาปนสถานทุกครั้ง ตามแนวปฏิบัติและคำแนะนำของทางราชการ”