สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์ปฏิบัติธรรมท่าม่วง จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแด่สามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่2 

ศูนย์ปฏิบัติธรรมท่าม่วง จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแด่สามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่2 


640511_34.jpg

           ศูนย์ปฏิบัติธรรมท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาแด่สามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่2 ประจำปี 2564

             เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ศูนย์ปฏิบัติธรรมท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาแด่สามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่2 ประจำปี 2564 ที่ได้เข้าร่วมโครงการในช่วงปิดเทอมที่ผ่านมา โดยตลอดโครงการสามเณรก็ได้รับการฝึกฝนอบรมตนเอง พร้อมทั้งได้ศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อที่จบโครงการไปแล้วจะได้นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป


640511_33.jpg

       สำหรับการบรรพชาสามเณรเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา สร้างความตระหนักถึงประโยชน์ของการบรรพชาสามเณรในพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนาน เป็นวัฒนธรรมอันดีงามที่สามารถขัดเกลาอุปนิสัย ยกระดับจิตใจของเยาวชนชาย ให้มีจิตใจอ่อนโยนด้วยการศึกษาปฏิบัติตามหลักธรรมคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนา ซึ่งหากได้รับฝึกฝนอบรมจิตใจและสติปัญญา สามารถพัฒนาตนเอง ดำรงเป็นคนดีในสังคมได้ การให้เยาวชนชาย ใช้เวลาศึกษาอบรมและปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาในช่วงปิดภาคเรียนนับเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ให้แก่เยาวชนชายอันจะเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไป