ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีอุปสมบทอุทิศชีวิต สามเณรเปรียญธรรม 11รูป

วันที่ 18 พค. พ.ศ.2566

พิธีอุปสมบทอุทิศชีวิต สามเณรเปรียญธรรม 11รูป
วันวิสาขบูชา VISAKHA PUJA DAY
วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2566
ณ อุโบสถพระไตรปิฎก วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

 

พิธีอุปสมบทอุทิศชีวิต สามเณรเปรียญธรรม 11รูป วันวิสาขบูชา VISAKHA PUJA DAY วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2566 ณ อุโบสถพระไตรปิฎก วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

 

660609_01.jpg

1. สามเณรนฤบดินทร์ ทูทอง ป.ธ.7
ฉายา ปสฺสทฺธิชโย ผู้มีชัยชนะด้วยความสงบจากกิเลส

 

660609_02.jpg

2. สามเณรธนวรรธน์ เจริญอนันตสิน ป.ธ.4
ฉายา ธนิทฺธิชโย ผู้ชนะด้วยความรุ่งเรืองแห่งอริยทรัพย์

 

660609_03.jpg

3. สามเณรณัฐนันท์ นวลวัน ป.ธ.6
ฉายา วิสทชโย ผู้มีชัยชนะอันผ่องใส

 

660609_04.jpg

4. สามเณรสามารถ พรายน้ำ ป.ธ.7
ฉายา สามญฺญชโย ผู้มีชัยชนะโดยความเป็นสมณะ

 

660609_05.jpg

5. สามเณรวสุ ภูชิตธนิสร ป.ธ.4
ฉายา วสุุชโย ผู้มีชัยชนะด้วยทรัพย์

 

660609_06.jpg

6. สามเณรชัยโรจน์ ศุภสวัสดิ์วรากร ป.ธ.3
ฉายา นิมฺมิตชโย ผู้มีชัยชนะที่หลวงพ่อเนรมิตแล้ว

 

660609_07.jpg

7. สามเณรนนทวรรษ มะณู ป.ธ.4
ฉายา สมาธิชโย ผู้มีชัยชนะด้วยความตั้งมั่นในธรรม

 

660609_08.jpg

8. สามเณรณัฐพงศ์ วิภาวิน ป.ธ.5
ฉายา ภาวิตชโย ผู้มีชัยชนะที่ตนอบรบมาดีแล้ว

 

660609_09.jpg

9. สามเณรธไนศวรรย์ จิ๋ววิเศษ ป.ธ.7
ฉายา นิรนฺตชโย ผู้มีชัยชนะตลอดกาล

 

660609_10.jpg

10. สามเณรนรเศรษฐ์ เขตแดน ป.ธ.5
ฉายา วิสิฏฺฐชโย ผู้มีชัยชนะอันประเสริฐ

 

660609_11.jpg

11. สามเณรธรรมธร ทิพาธรรมคุุณ ป.ธ.4
ฉายา สุธีชโย ผู้มีชัยชนะด้วยปัญญาอันดี

 

สอบถามเพิ่มเติม
085-163-0620
ID: SUCHAYO072

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล