ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการสามเณรทรงพระปาฏิโมกข์ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

วันที่ 20 ธค. พ.ศ.2566

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ
สามเณรทรงพระปาฏิโมกข์ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ อุโบสถพระไตรปิฎก วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

661220_02.jpg

661220_03.jpg

661220_04.jpg

*************************************************************************
วันที่ ๑๙ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

661220_05.jpg

โครงการสามเณรทรงพระปาฏิโมกข์ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๖
สามเณรจีระพัฒน์ อินทรหะ อายุ ๑๕ ปี
วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

สวดวันที่ ๑๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.
ณ อุโบสถพระไตรปิฎก วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

*************************************************************************

วันที่ ๒๐ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

661220_06.jpg

โครงการสามเณรทรงพระปาฏิโมกข์ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๖
สามเณรสุเทพ นรากุล อายุ ๑๐ ปี
วัดหนองขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

สวดวันที่ ๒๐ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๔.๐๐ น.
ณ อุโบสถพระไตรปิฎก วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 

*************************************************************************

661220_07.jpg

โครงการสามเณรทรงพระปาฏิโมกข์ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๖
สามเณรณัฐนันท์  รักษ์ทิพย์  อายุ ๑๔ ปี
วัดสามพระยา  กรุงเทพมหานคร

สวดวันที่ ๒๐ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕ตต
เวลา ๑๕.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.
ณ อุโบสถพระไตรปิฎก วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

*************************************************************************

661220_08.jpg

โครงการสามเณรทรงพระปาฏิโมกข์ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๖
สามเณรปิยะพงษ์ สีหาพล อายุ ๒๐ ปี
วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

สวดวันที่ ๒๐ เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๖
เวลา ๑๖.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น.
ณ อุโบสถพระไตรปิฎก วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

*************************************************************************

วันที่ ๒๑ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

661220_09.jpg

โครงการสามเณรทรงพระปาฏิโมกข์ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๖
สามเณรวรโชติ  ฉ่ำโสฬส  อายุ ๑๑ ปี
วัดนิคมผัง ๑๖ จังหวัดนครราชสีมา

สวดวันที่ ๒๑ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๔.๐๐ น.
ณ อุโบสถพระไตรปิฎก วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

*******************************************************

661220_10.jpg

โครงการสามเณรทรงพระปาฏิโมกข์ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๖
สามเณรฉลองชัย ไทยเหี่ยม แายุ ๑๓  ปี
วัดนิคมผัง ๑๖ จังหวัดนครราชสีมา

สวดวันที่ ๒๑ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เวลา ๑๔.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น.
ณ อุโบสถพระไตรปิฎก วัดพระธรรมกาย จ.ปุทมธานี

*******************************************************

 

661220_11.jpg

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล