ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการดวงตะวันสันติภาพเปิดรับสมัครนักศึกษาทุนตะวันธรรม รุ่นที่ 5

วันที่ 18 เมย. พ.ศ.2554

 

กัลยาณมิตร ความสนุก ความท้าทาย ประสบการณ์ต่างแดนมากมาย รอให้คุณค้นหา

โครงการดวงตะวันสันติภาพ (The Sun of Peace) เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนตะวันธรรม รุ่นที่ 5

เพื่อไปศึกษาต่อ และช่วยงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศต่างๆ ทั่วโลก

รับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 088-1702-1523, 081-341-1859

------------------------------------------------------------------------------------

หลักการและเหตุผล
ภาษาเป็นสื่อสำคัญในการสื่อสารและถ่ายทอดวัฒนธรรม ความรู้ความเข้าใจ ระหว่างมนุษย์ การใช้ภาษาที่ดีจึงควรเป็นไปเพื่อเพิ่มพูนความรัก ความสามัคคี และความเข้าใจกัน ระหว่างมนุษย์หรือที่เรียกว่า "ภาษาเพื่อสันติภาพ"

บุคคลที่เหมาะสำหรับการเรียนรู้ภาษาเพื่อสันติภาพอย่างยิ่ง คือ เยาวชนผู้มีความรู้คู่คุณธรรม ที่พร้อมจะทำหน้าที่ดวงตะวันแห่งสันติภาพ นำศีลธรรมและวัฒนธรรมชาวพุทธเรียงร้อยผ่านภาษาต่างชาติไปยังชาวต่างประเทศ

ดังนั้น มูลนิธิดวงตะวันสันติภาพร่วมกับมูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิดและ บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์ จึงจัดโครงการดวงตะวันสันติภาพขึ้น เพื่อมอบ "ทุนการศึกษาตะวันธรรม" ให้แก่เยาวชนผู้มีความรู้คู่คุณธรรมไปศึกษาภาษาและฝึกฝนการจัดกิจกรรมเยาวชนในต่างแดน เพื่อนำพาสันติสุขที่แท้จริงไปสู่ชาวโลก

 

วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนผู้มีความรู้คู่คุณธรรม
2. เพื่อสร้างเยาวชนต้นแบบทางภาษาไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
3. เพื่อเชิดชูภาพลักษณ์อันดีงามของเยาวชนไทยสู่สายตานานาประเทศ
 

ภาษาที่เปิดรับสมัคร
อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี สเปน ฝรั่งเศส รัสเซีย เยอรมัน โปรตุเกส อาราบิก และอิตาลี

 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว
2. เคยผ่านการอบรมธรรมทายาทชาย-หญิง หรือสมาธิแก้ว มาก่อน
(ผู้ผ่านสัมภาษณ์ที่ยังไม่เคยอบรม ทางโครงการฯจะช่วยจัดสรรเวลาอบรมให้ก่อนเข้าโครงการ)
3. เป็นชายจริง หญิงแท้ อายุไม่เกิน 30 ปี
4. สุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่มีโรคประจำตัว ไม่ติดยาเสพติด
5. เป็นผู้ที่อยู่ง่าย กินง่าย ไม่เป็นภาระทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
6. สามารถรักษาศีล 8 ได้ตลอดโครงการ
7. สำหรับผู้ที่เคยอยู่ต่างประเทศ ต้องเป็นผู้อยู่อย่างถุกต้องคามกฏหมาย และไม่เคยมี Blacklist กับทางสถานทูตใดๆ

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล