ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขยายเวลารับสมัคร นักศึกษาใหม่ DOU ระดับปริญญาโท

วันที่ 23 พค. พ.ศ.2554


DOU - Dhammakaya Open University - Azusa, California, USA

 

 

 

มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย (Dhammakaya Open University)
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพุทธศาสตร์
 
 
ขยายเวลารับสมัครนักศึกษใหม่ ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2554
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 086-3263-857 Email : doumaster.dou.us
 
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1)    จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชาและได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 2.50 จากระบบคะแนน 4.00 (ในกรณีที่เกรดต่ำกว่า 2.50 ให้รอพิจารณาจากคณะกรรมการ) หรือจบการศึกษาเปรียญธรรม 9 ประโยค หรือบาลีศึกษา 9
2)    มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการพิมพ์เอกสาร สืบค้นข้อมูล และติดต่อสื่อสารได้
3)   มีความรู้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 
เอกสารประกอบการสมัคร
1)    ใบสมัครกรอกข้อมูลครบถ้วน
2)    รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3)    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาสุทธิสงฆ์
4)    สำเนาใบปริญญาบัตร และใบผลการเรียนในระดับปริญญาตรี
5)    ประวัติส่วนตัวที่ระบุถึงแรงบันดาลใจในการศึกษา
 
หมายเหตุ : ผู้ที่ต้องการแสดงคุณวุฒิอื่น ๆ เช่น เปรียญธรรม บาลีศึกษา นักธรรมศึกษา อภิธรรม ศึกษา พระไตรปิฎกศึกษา การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ หรือผ่านการอบรมโครงการต่าง ๆ ให้แนบหลักฐานพร้อมลายเซ็นของสังกัดมาด้วย
 
  
ชื่อหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพุทธศาสตร์
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Master of Buddhist Studies
 
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พุทธศาสตร์)
ชื่อย่อภาษาไทย : พธ.ม. (พุทธศาสตร์)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Master of Buddhism (Buddhist Studies)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : M.B. (Buddhist Studies)
  
ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1)    เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตผู้มีศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนา บริบูรณ์พร้อมทั้งปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ เป็นผู้นำสังคมทางด้านจิตใจ
2)    เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตผู้ที่มีความรู้ทางวิชาการ และความเชี่ยวชาญทาง พระพุทธศาสนา ที่จะสามารถเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและมหาปูชนียาจารย์ โดยถ่ายทอดและบูรณาการกับวิทยาการสมัยใหม่ได้อย่างเป็นระบบ
3)    เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่อันเกิดจากการค้นคว้าวิจัยในเชิงลึก โดยมีเป้าหมายเพื่อก้าวสู่ความเป็นสากลและให้บริการทางวิชาการพุทธศาสนาแก่สังคม

 

 

 
 
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล