ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

เชิญร่วมงานอนุโมทนาบุญเจ้าภาพงานบวช 30 ก.ค. 54

วันที่ 15 กค. พ.ศ.2554


การบวชบังเกิดขึ้นได้ยาก ผู้สนับสนุนย่อมได้อานิสงส์สุดประมาณ


 

 

การบวช คือ การยกฐานะจากผู้นับถือพระรัตนตรัย ขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัย เป็นหนทางสู่พระนิพพาน เป็นสิ่งประเสริฐของมวลมนุษยชาติ

การได้บวช จึงเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ ดังนั้น ได้ร่วมสนับสนุนการบวชให้บังเกิดขึ้น ย่อมได้อานิสงส์ผลบุญมากมาย
 
ผู้ได้สนับสนุนการบวช ได้ชื่อว่า ต่ออายุพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ->>>   ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่าน ร่วมพิธีถวายผ้าไตรจีวรแด่พรธรรมทายาท 100,000 รูป รุ่นเข้าพรรษา
         
ประจำปี 2554 ในงาน วันอนุโมทนาบุญเจ้าภาพงานบวช  ในวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
          เวลา 08.00 – 10.30 น.  ณ ห้องพุทธางกูร อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ


>>>   กรุณานำบัตรรับผ้าไตรจีวร มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่และแต่งกายด้วยชุดสีขาวมาร่วมงาน

>>>   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
          โทรศัพท์ 08-3540-6331, 08-3540-6332, 08-2790-7045, 08-354-5642

 

 

การบวช ถือเป็นอริยประเพณีของชาวพุทธที่สืบทอดมายาวนาน ชายไทยเมื่ออายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องได้รับการบวชเรียนอย่างน้อย 1 พรรษา การบวชยังอานิสงส์มากมายทั้งต่อตัวผู้บวชเองและผู้เป็นมารดาบิดา เนื่องจากการบวชเป็นการยกฐานะจากบุคคลทั่วไปที่มีปกติถือศีล 5 มาเป็นพุทธบุตรแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ถือศีลอย่าง บริสุทธิ์บริบูรณ์ 227 ข้อ นับว่าเป็นการยากและต้องใช้ความเพียรมิใช่น้อยต่อการฝึกตน ทนหิว บำเพ็ญตบะ เพื่อความเป็นพระแท้ที่สมบูรณ์

ผู้บวชเรียนย่อมได้อานิสงส์จากการบวชถึง 64 กัป และผู้เป็นมารดาบิดาพึงได้อานิสงส์กึ่งหนึ่งคือ 32 กัป ส่วนหนึ่งเพราะเป็นผู้อนุญาตให้บุตรของตนมาบวชได้นั่นเอง พระที่แท้เมื่อบวชเรียนแล้ว ได้ชื่อว่า เป็นผู้ถ่ายทอดคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่แม้จะทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานไปนานกว่า 2,500 ปีแล้ว แต่พระธรรมคำสอนของพระองค์นั้นไม่จำกัดด้วยกาลเวลา ยังคงสามารถนำมาใช้เป็นหลักยึดเหนี่ยวในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องเสมอ

หากขาดซึ่งพุทธบุตรผู้เผยแพร่คำสอนเสียแล้ว ชาวพุทธย่อมขาดซึ่งเนื้อนาบุญและแหล่งพึ่งพิงทางจิตใจ คำสอนของพระสัมมาย่อมไม่สามารถขจรขจายไปสู่ใจชาวโลกได้ ใจที่ขาดซึ่งหลักธรรมในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องและมีความสุข ย่อมนำพาชีวิตไปสู่หนทางแห่งทุกข์ทั้งปวง ทั้งทุกข์ต่อตนเอง ต่อคนรอบข้าง ต่อครอบครัว กระทั่งต่อสังคมและประเทศชาติ กลายเป็นปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย

เพราะการบวชเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากและมีคุณมากมายเช่นนี้ อานิสงส์จาการบวชจึงมีมากมายสุดประมาณ แต่หากขาดซึ่งผู้สนับสนุนแล้ว แม้มีผู้ต้องการบวชมากมายเพียงใด ก็ไม่สามารถทำการบวชได้ ดังนั้น ผู้มีส่วนในการสนับสนุกการบวช จึงย่อมได้อานิสงส์อย่างไม่มีประมาณด้วยประการฉะนี้

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล