ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการอบรมธรรมทายาท ภาคฤดูร้อน ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 40

วันที่ 13 มค. พ.ศ.2555โครงการอบรมธรรมทายาท ภาคฤดูร้อน ระดับอุมศึกษา รุ่นที่ 40


โครงการอบรมธรรมทายาท ภาคฤดูร้อน ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 40
ครั้งหนึ่งในชีวิตลูกผู้ชายที่ได้ยกฐานะจากผู้นับถือพระรัตนตรัย
ขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัย ได้ตอบแทนพระคุณบิดามารดา

ขอเชิญนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 -  6 มีผลการเรียนที่ดี
และนิสิตนักศึกษาชายระดับปริญญาตรีขึ้นไป อายุไม่เกิน 25 ปี
เข้ารับการอบรมธรรมทายาท ภาคฤดูร้อน ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 40

ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ศึกษาธรรมะประกอบสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้าใจง่าย
>  ได้ฝึกสมาธิเจริญภาวนา
>  รู้จักการบริหารเวลา
>  ฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
>  และการทำงานเป็นทีม
สมกับเป็นบัณฑิตทั้งทางโลกและทางธรรม


สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2555

สอบถามรายละเอียดได้ที่
ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท และชมรมพุทธศาสตร์สากล
โทรศัพท์ 083-540-6433, 083-540-5651
หรือทุกวันอาทิตย์ ที่เสา M7 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล