ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ตักบาตรพระ 10,000 รูป ใจกลางนครหาดใหญ่ ถ.สาย 3 จ.สงขลา

วันที่ 19 สค. พ.ศ.2555

 

ขอเชิญร่วมสร้างประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ตักบาตรพระนานาชาติ 10,000 รูป ถวายเป็นพุทธบูชา
ในวาระฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


วันอาทิตย์ที่   26  สิงหาคม  พ.ศ. 2555  เวลา 06.00 น.
ณ ใจกลางนครหาดใหญ่ ถนนนิพัทธ์อุทิศ สาย 3 จ.สงขลา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
074-239-582,   081-651-9380,   081-896-3515,   081-447-0622
081-542-6942,   081-307-4649,   085-672-3174,   087-335-5995,
087-591-3335,   081-550-7271


อานิสงส์การตักบาตรพระ

1. ย่อมบังเกิดในร่มเงาของพระพุทธศาสนาไปทุกภพทุกชาติ
2. ย่อมเจริญด้วยโภคทรัพย์สมบัติเป็นอันมาก
3. ทรัพย์สมบัติไม่วิบัติด้วยภัยใดๆ
4. ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก ที่ชอบใจของคนหมู่มาก
5. คนดีเป็นอันมาก ย่อมคบหาผู้ให้ทาน
6. ชื่อเสียงอันดีงามของผู้ให้ ย่อมฟุ้งขจรไปไกล
7. ผู้ให้ย่อมแกล้วกล้าอาจหาญ ไม่เก้อเขินในที่ประชุมใหญ่
8. เมื่อสิ้นอายุขัย ย่อมเกิดในสุคติโลกสวรรค์
9. ย่อมบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย