ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการอุปสมบทหมู่รุ่นผู้บริหาร รุ่นที่ 9

วันที่ 21 สค. พ.ศ.2555

อุปสมบทหมู่รุ่นผู้บริหาร รุ่นที่ 9

 

 

สมาคมพุทธบุตร 60 ขอเชิญร่วมอุปสมบทใน
โครงการอุปสมบทหมู่รุ่นผู้บริหาร 2555 บวชเติมบุญ แทนคุณพ่อแม่ ถวายเป็นพุทธบูชา

อบรมระหว่าง วันที่ 24 พฤศจิกายน -16 ธันวาคม พ.ศ. 2555

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 088-227-7901,  089-771-4470


“การบวช”

คือการยกฐานะจากบุคคลธรรมดาผู้นับถือพระรัตนตรัยขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยเป็นหนทางสู่พระนิพาน เป็นสิ่งประเสริฐานของมวลมนุษยชาติ การบวชเป็นสิ่งที่กระทำได้ยาก กว่าจะมีการบวชขึ้นได้ต้องถึงพร้อม ด้วยองค์ประกอบหลายประการผู้บวชต้องได้เกินเป็นมนุษย์ ไม่พิการ เป็นชายเท่านั้น และต้องมีสัมมาทิฏฐิ การบวชจึงได้บุญกุศล อันยิ่งใหญ่ในชีวิตของลูกผู้ชายผู้บวชแล้ว ย่อมได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตทั้งทางโลกและทางธรรม ได้ผ่านการอบรมตามพุทธวิธี แม้อยู่ทางโลก ก็ย่อมเป็นผู้ที่มีศีลมีธรรม พร้องที่จะนำธรรมะที่ได้ศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองครอบครัว สังคม และประเทศชาติสืบไป

“ผู้ที่มาบวช”

ต้องถือว่าเป็นผู้มีบุญมากเพราะเพศสมณะ ใช่ว่าใครจะมาอยู่ได้ง่ายๆต้องสั่งสมบุญกันมาข้ามชาติ พอบุญบารมีมากเข้าก็มีโอกาส มาบวชในบวรพระพุทธศาสนา ดูอย่างในสมัยพุทธกาลเป็นต้นแบบ ผู้จะมาบวชไม่ใช้ผู้ด้อยโอกาส แต่เป็นผู้ที่มาจากหลายตระกูลที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะเห็นโทษภัยจากการครองเรือนในวัฏสงสาร จึงออกมาบวช หลายท่านมาจากตระกูลขัตติยะก็มี แพศย์ก็มี ศูทรก็มี การที่ตระกูลกษัตริย์ พราหมณ์และมหาเศรษฐีต่างเข้ามาบวช ก็แสดงว่าการบวช ไม่ใช้เรื่องธรรมดาแล้ว ไม่ใช้เรื่องของผู้ด้อยโอกาส แต่จะต้องเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งยวด


 ระยะเวลาการอบรม
วันที่ 24 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2555 รวม 23 วัน

วันสัมภาษณ์และสอบท่องขานนาค
ทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือ วันอาทิตย์ที่ 4, 11, 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ เสา M7 สภาธรรมกายสากล


กำหนดการวันเข้าวัด ปฐมนิเทศ
วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

09.30 น. เดินทางเข้าวัด ณ วิหารคด คอร์ 29
10.00 น. ลงทะเบียน
11.00 น. รับประทานอาหาร
13.00 น. ปฐมนิเทศ


กำหนดการพิธีตัดปอยผม
วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เวลา16.00 น. เริ่มพิธีตัดปอยผม

กำหนดการวันบรรพชาอุปสมบท
วันบรรพชาอุปสมบทที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ณ อุโบสถวัดราชโรสารามวรวิหาร

05.30 น. ผู้ปกครองลงทะเบียน
06.30 น. พิธีเวียนประทักษิณ
07.00 น. พิธีวันทาพระประธาน
07.15 น. พิธีขอขมาและรับผ้าไตร
08.15 น. พิธีถวายผ้าไตร (สำหรับเจ้าภาพงานบวช)
09.00 น. พิธีบรรพชา
09.30 น. พิธีขอสรณคมณ์และศีล
10.30 น. ถ่ายภาพหมู่
10.45 น. พิธีถวายสังฆทาน เสร็จพิธีภาคเช้า
13.00 น. พิธีขอนิสัย และอุปสมบท
17.00 น. พิธีรับอนุศาสน์ รับพร
17.30 น. เสร็จพิธี


กำหนดการวันตักบาตรฉลองพระใหม่
วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2555

กำหนดการวันเดินทางขึ้นปฏิบัติธรรม จ.เชียงใหม่
วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2555

คุณสมบัติ
1.    นักธุรกิจ, ผู้บริหาร, ผู้นำองค์กร, หรือเจ้าของธุรกิจ
2.    อายุตั้งแต่ 25-60 ปี และได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร
3.    มีภาวะเป็นผู้นำและนักบริหารผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล
4.    รักการทำงานเป็นทีม
5.    สุภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่ติดยาเสพติด ไม่สูบบุหรี่ และไม่ทุพพลภาพ
6.    เป็นผู้อยู่ง่ายกินง่าย ไม่เป็นภาระต่อตนเองและผู้อื่น
7.    มีคุณสมบัติตามหาเถรสมาคม
8.    ผ่านการสอบข้อเขียน, สอบท่องขานนาค, สอบสัมภาษณ์และการตรวจร่างกาย


การเตรียมของใช้ในการอบรม
1.    ชุดอบรม เสื้อขาว กางเกงขายาวสีขาวล้วน 2 ชุด
2.    เสื้อพระราชทานสีขาวแขนสั้น 1 ตัว
3.    ของใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ ยาสระผม ยาประจำตัว ฯลฯ
4.    รองเท้าสีน้ำตาล 1 คู่
5.    ผ้าเช็ดตัวสีเหลือง 1 ผืน
6.    มีดโกนหนวดและใบมีด 1 ชุด


หลักฐานการสมัคร
1.    รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วครึ่ง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 ใบ
2.    เนาบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน หลักฐานการศึกษา อย่างละ 1 ชุด
3.    ใบรับรอง และสำเนาบัตรประชาชน ของผู้รับรอง 
4.    ใบรับรองแพทย์


ผู้ให้การสนับสนุนในการบวช
1.    ย่อมได้เกิดมนุษย์ที่มีชาติตระกูลสูง
2.    ย่อมได้เกิดในสถานที่ที่รุ่งเรืองด้วยศีล สมาธิ ปัญญา
3.    ยอ่มเป็นผู้ที่มีศรัทธามั่นคง เป็นสัมมาทิฏฐิบุคคล
4.    ย่อมเป็นผู้มีความทรงจำดี มีปฏิภาณว่องไว มีปัญญดี
5.    ย่อมมีอาชีพและกิจการเป็นหลักฐาน มั่นคงคลอดไป
6.    ย่อมเป็นผู้มีเสน่ห์ เป็นที่รักนับถือของมนุษย์และเทวา
7.    ย่อมปลอดภัยจากศัตรูหมู่พาลทั้งหลาย
8.    ย่อมเป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง สมส่วน สง่างาม
9.    ย่อมบังเกิดในสวรรค์ เมื่อยังไม่หมดกิเลส
10.  ยอมเป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรม บรรลุมรรคผลนิพพาน ฯลฯ