ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

MIT Com Camp เปิดสอนเทคนิคการตัดต่อวีดีโอสำหรับเยาวชนอายุ 15 - 25 ปี

วันที่ 27 มีค. พ.ศ.2556


MiT Com Camp หลักสูตร เทคนิคการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานการตัดต่อวีดีโอ

 

 

MIT Com Camp ขอเชิญน้อง ๆ อายุระหว่าง 15 - 25 ปี เข้าร่วมอบรม
ในหลักสูตร "เทคนิคการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานการตัดต่อวีดีโอ"
ระหว่างวันที่ 9 - 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ณ คลับเฮาส์

โดยน้องๆ จะได้เรียนรู้เทคนิคการตัดต่อวีดีโออย่างครบวงจร จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ
นอกจากนี้ ยังจะได้ปฏิบัติธรรม และฟังธรรมอันทรงคุณค่าต่อชีวิต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ชมรม MIT เสา N29
และในวันอาทิตย์ต้นเดือน ที่เสา F9 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
โทรศัพท์ 084-075-2109,  087-547-7060


***********************************************************************************


โครงการ MIT Com Camp ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมเยาวชนให้เป็นคนเก่ง มีความรู้ความสามารถเเละเป็นคนดี โดยใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคการศึกษามาเรียนรู้หลักการออกเเบบ เเละสร้างสรรค์ผลงานการตัดต่อวีดีโออย่างครบวงจร อีกทั้งยังมีโอกาสปฏิบัติธรรม เเละฟังธรรมอันทรงคุณค่าต่อการดำเนินชีวิต

โดยผู้เข้าอบรมได้มีการโอกาสเเลกเปลีี่ยนความรู้ เเละทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อีกทั้งยังสามารถนำความรู้เเละทักษะที่ได้ มาช่วยเหลืองานในพระพุทธศาสนาสืบไป


วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ เเละเสริมสร้างทักษะด้านออกเเบบ เเละสร้างสรรค์ผลงานการตัดต่อวีดีโอ
     อย่างครบวงจร
2.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีโอกาสปฏิบัติธรรม ฟังธรรม อันมีคุณค่าต่อการดำเนินชีวิต เเละสามารถนำ
     ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้
3.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้จักเพื่อน เกิดการเเลกเปลี่ยนความรู้ เเละสามารถนำทักษะที่ได้มาช่วยงาน
     พระ
พุทธศาสนา


คุณสมบัติ
1.  เป็นชาย หรือหญิง อายุ 15-25 ปี (ถ้าอายุต่ำกว่านี้ต้องผ่านการสัมภาษณ์ เเละมีใบอนุญาตเข้าร่วมโครงการ
     จากผู้ปกครอง)
2.  สามารถรักษาศีล5 หรือ ศีล8 ได้ตลอดโครงการ
3.  งดนำอุปกรณ์เล่นเกมส์ เเละเครื่องเล่นเพลงทุกชนิด
4.  สามารถปฏิบัติตามคำเเนะนำของพระอาจารย์เเละพี่เลี้ยงได้
5.  สามารถเข้าร่วมอบรมตลอดโครงการได้
6.  สุขภาพเเข็งเเรง ไม่มีโรคประจำตัว ไม่เป็นโรคติดต่อ เเละโรคจิตประสาท
7.  มีใจรักเเละชอบ พร้อมที่จะศึกษาความรู้ เเละค้นควา้ทางคอมพิวเตอร์


เนื้อหาที่สอน
หลักสูตร : เทคนิคการออกเเบบเเละสร้างสรรค์ผลงานการตัดต่อวีดีโอ Vegas

สถานที่่รับสมัคร
รับสมัครที่ เสา F9 (อาทิตย์ต้นเดือน) เเละ เสา N29 สภาธรรมกายสากล ทุกวันอาทิตย์
จำนวน 30 ท่าน
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2556


วัน เวลา เเละสถานที่ อบรม
ระหว่างวันที่ 9-13 พฤษภาคม 2556 ณ คลับเฮาส์

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ชมรม MIT (แผนกธรรมสนเทศ)
กองสื่ออินเทอร์เน็ต สำนักสื่อสารองค์กร
พี่ส้ม โทร. 084-0752109
พี่นก โทร. 087-5477060