ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

จัดพิมพ์หนังสือ ทศชาติ ชาดก ภาษาอังกฤษ

วันที่ 15 กค. พ.ศ.2556

 

ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือ ทศชาติ ชาดก 

ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราว และประวัติการสร้างบารมี ของบุคคลผู้มีปณิธานอันยิ่งใหญ่
ที่จะช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้ข้ามพ้นจากวัฏฏะสงสาร คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เป็นความรู้อันทรงคุณค่า และเป็นต้นแบบในการสั่งสมบารมีให้ยิ่งๆ ขึ้นไป

ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่าน ร่วมสร้างปัญญาบารมี
ด้วยการเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือ ทศชาติชาดก ภาษาอังกฤษ


หนังสือที่รวมเรื่องราวการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์
ก่อนที่จะตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราองค์ปัจจุบันนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
สำนักต่างประเทศ วัดพระธรรมกาย  โทรศัพท์ 081-711-2220