ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญร่วมการสัมมนา “การปกป้องและเผยแผ่พุทธศาสนา หลังโลกาภิวัตน์”

วันที่ 05 มีค. พ.ศ.2558

       ขอเชิญร่วมการสัมมนา
       “การปกป้องและเผยแผ่พุทธศาสนา หลังโลกาภิวัตน์”

     ขอเชิญร่วมการสัมมนา “ การปกป้องและเผยแผ่พุทธศาสนา หลังโลกาภิวัตน์ ” ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

     และร่วมอนุโมทนา ผู้รับรางวัลผู้นำพุทธโลกครั้งที่ ๒ โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานในพิธี เวลา ๑๗.๓๐ – ๑๙.๓๐ น.

     ณ ห้องประชุมสัตตบงกช อาคาร ๑ ชั้น ๓ , มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต อ. ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล