ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กำหนดการวันมหารำลึก ครั้งที่ 26 วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558 ณ ห้องแก้วสารพัดนึก

วันที่ 06 สค. พ.ศ.2558

กำหนดการวันมหารำลึก ครั้งที่ 26

วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2558

ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
 


ความเป็นมาของการจัดงานวันมหารำลึก

      การจัดงานวันมหารำลึกนั้น ให้ความสำคัญจัดสืบเนื่องมา ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2532 เพื่อน้อมระลึกถึงคุณธรรมความดี ของนักสร้างบารมีที่ล่วงลับไปแล้ว โดเริ่มจากพระชิดชัย มหาชิโต เป็นสมาชิกภายในองค์กรรูปแรก ที่มรณภาพ หลังจากนั้นได้ตัดเป็นประจำทุกปีถึงปัจจุบัน เพื่อให้สมาชิกภายในองค์กร ทั้งพระภิกษุ สามเณร อุยาสก อุยาสิกา ศรัทธาวาส ผู้ชำนาญการ และพนักงานทุกท่านได้ร่วมประกอบพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลระลึกถึงคุณความดีของเพื่อนนักสร้างบารมีผู้ล่วงลับไปแล้ว และนำแนวทางอันดีงามในการสร้างบารมีของทุกท่านมาเป็นแบบอย่างในการสร้างบารมีสืบต่อไป 

กำหนดการพิธีรำลึกถึงนักสร้างบารมี

08.45 น. สมาชิก 3 อาศรม ศาสนูปถัมป์และคณะญาติ นั่งพร้อมเพรียงกันที่ศูนย์กลางพิธี

09.00 น. ประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี
               - พิธีกรกล่าวเชิญชม VCD ชุด "มหารำลึก"

09.25 น.  พิธีมอบรางวัลมหารำลึก แด่สมาชิกศาสนูปถัมป์ ที่มีอายุงาน 10, 20 , 25, 30 ,35 ปี
               - พิธีมอบทุนการศึกษาแด่บุตรหลานสมาชิกศาสนูปถัมป์ที่มีคุณสมบัติตามประกาศขอรับทุน

09.50 น. สมาชิกองค์กรทุกท่านร่วมสวดสรภัญญะ แด่ขุนพลกล้านักสร้างบารมี

10.00 น. ประธานสงฆ์กล่าวให้โอวาทและนำนั่งสมาธิ

พิธีสวดพระพุทธมนต์
10.20 น. คณะพระสังฆาธิการเดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี
              - พระสังฆาธิการให้ศีล และคณะสงฆ์สวดพระพุทธมนต์
              - คณะสงฆ์วัดพระธรรมกายทอดผ้าบังสุกุล
              - ผู้แทนคณะญาติ, อุบาสก, อุบาสิกา, เจ้าภาพ ที่ติดโบว์เป็นสัญลักษณ์ถวายเครื่องไทยธรรม

พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
10.50 น. ผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
              - พระสังฆาธิการกล่าวสัมฏมทนียกถา, ให้พร และนำบูชาพระรัตนตรัย

11.00 น. พระสังฆาธิการฉันภัตตาหารเพล (หน้าห้องแก้วสารพัดนึก)
              - คณะสงฆ์วัดพระธรรมกายฉันภัตตาหารเพล (หน้าห้องแก้วสารพัดนึก)
              - คณะญาติรับประทานอาหารกลางวัน (หน้าห้องแก้วสารพัดนึก)
              - สมาชิกศาสนูปถัมป์และเจ้าภาพที่มาร่วมงานรับประทานอาหารกลางวัน (บริเวณลานหินขัด หน้าห้องแก้วสารพัดนึก)

11.45 น. เสร็จพิธี  / คณะพระสังฆาธิการเดินทางกลับ


หมายเหตุ  - ไม่มีพิธีกรรมที่หอฉัน
                  - อุบาสก - อุบาสิกา ให้ใส่ชุดอุบาสก - อุบาสิกา มาร่วมงานพร้อมทั้งนำอาสนะมาเอง