ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญสมัครเป็นผู้แทนเวียนประทักษิณ รอบมหาธรรมกายเจดีย์ ในวันมาฆบูชา

วันที่ 03 กพ. พ.ศ.2559

ขอเชิญสมัครเป็นผู้แทนเวียนประทักษิณ รอบมหาธรรมกายเจดีย์ 
ในวันมาฆบูชา วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

 

ขอเชิญสมัครเป็นผู้แทนเวียนประทักษิณ รอบมหาธรรมกายเจดีย์  ในวันมาฆบูชา วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559


คุณสมบัติของผู้สมัคร

     1. เป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 15 - 55 ปี
     2. แต่งกายชุดอุบาสก - อุบาสิกา
     3. ไม่มีสัมภาระติดตัวระหว่างร่วมขบวน
     4. งดนำเด็กเล็กเข้าร่วมขบวน
     5. สามารถเดินระยะไกลได้ (ขอความกรุณางดนำรถเข็นเข้าขบวน)

สามารถสมัครได้ที่

     อาทิตย์ต้นเดือน 7 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สภาธรรมกายสากล เสา G7 , G11 , G14 , L7 , L11 , L14 , Q13
     อาทิตย์ธรรมดา 14 , 21 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สภาธรรมกายสากล เสา L14 , Q13
     วันจันทร์ - วันศุกร์ ออฟฟิศกองรักษาบรรยากาศ สำนักศรัทธาภิบาล

     สอบถามรายละเอียด 099-101-3379