ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 09 มิย. พ.ศ.2559

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ วัดพระธรรมกาย ต. คลองสาม อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี

 

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดพระธรรมกาย ต. คลองสาม อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดพระธรรมกาย ต. คลองสาม อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี


กำหนดการ

13.45 น.  พระภิกษุสามเณร พุทธศาสนิกชน พร้อมกัน ณ ศูนย์กลางพิธี ห้องแก้วฯ
13.50 น.  ประธานฝ่ายสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี
               - ประธานฝ่ายคฤหัสถ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี
14.00 น.  พระสงฆ์ประจำอาสนะสงฆ์
               - ประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
               - เปิดกรวยถวายเครื่องราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์
               - ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ กล่าวถวายพระราชสดุดี และถวายพระพรชัยมงคล จบแล้วบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
               - พิธีกรอาราธนาศีล 
               - ประธานสงฆ์ให้ศีล
               - พิธีกรอาราธนาพระปริตร
               - ประธานสงฆ์นำพระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน เจริญพระพุทธมนต์
               - ประธานสงฆ์นำพระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน เจริญสมาธิบำเพ็ญภาวนา
               - ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา
               - พระสงฆ์อนุโมทนา
               - กรวดน้ำรับพร
               - เสร็จพิธี