ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 6

วันที่ 30 มีค. พ.ศ.2561

โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 6
“ รักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ”
ถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา

วันที่ 2 - 31 มีนาคม พ.ศ.2561

โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 6 , ดอกเบญจทรัพย์ , ธรรมยาตรา , รักษ์บวร รักษ์ศีล 5 , ธรรมกาย , วัดพระธรรมกาย , พระธุดงค์ , ธุดงค์ธรรมกาย , เบญจมาศ , ธุดงค์ดอกไม้ , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ , หลวงปู่สด , หลวงพ่อธัมมชโย , เส้นทางพระผู้ปราบมาร , มหาปูชนียาจารย์ , รักษ์บวร รักษ์ศีล 5หลักการและเหตุผล
       สืบเนื่องจากเทศกาลมาฆบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ได้เวียนมาบรรจบ องค์การพุทธโลก(พล) ร่วมด้วยเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก และภาคีเครือข่าย 20 องค์กร จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมธรรมยาตราฯ ในระหว่างวันที่ 2-31 มีนาคม พ.ศ.2561 ในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร ปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ด้วยกิจกรรม “รักษ์บวร รักษ์ศีล 5” เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา
 
      ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้คณะสงฆ์ เยาวชน และประชาชน ได้ร่วมทำกิจกรรมธรรมยาตรา ถวายสังฆทาน สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม ส่งเสริมศีลธรรม สร้างความเป็นสิริมงคล และขวัญกำลังใจ  รู้รักสามัคคี ฟื้นฟูวัฒนธรรมชาวพุทธให้กลับคืนสู่บ้าน วัด โรงเรียน อย่างยั่งยืน ฝึกให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนตามหลักธรรม อปจายนมัย ทำให้สังคมไทย สงบสุข ยั่งยืนด้วยบารมีธรรม ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


วัตถุประสงค์
     1. เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา สืบสานพุทธประเพณี
     2. เพื่อบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ ในเส้นทางพระผู้ปราบมาร
     3. เพื่อให้พระภิกษุบวชใหม่ได้ฝึกตนตามพุทธวิธี เป็นศาสนทายาทที่ดีแก่พระพุทธศาสนา
     4. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งด้านศีลธรรม “รักษ์บวร รักษ์ศีล 5” ตามหลัก “บวร”
     5. เพื่อส่งเสริมศีลธรรมให้กับเยาวชน และประชาชน ให้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา
     6. เสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับประเทศชาติ


เป้าหมาย
     ปริมาณ - พระภิกษุธรรมยาตรา 1,134 รูป
     เยาวชน และประชาชน ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมประมาณร้อยละ 40
     คุณภาพ – ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในกิจกรรม และนำหลัก ทาน ศีล ภาวนา ไปใช้ในชีวิตประจำวัน


โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 6 , ดอกเบญจทรัพย์ , ธรรมยาตรา , รักษ์บวร รักษ์ศีล 5 , ธรรมกาย , วัดพระธรรมกาย , พระธุดงค์ , ธุดงค์ธรรมกาย , เบญจมาศ , ธุดงค์ดอกไม้ , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ , หลวงปู่สด , หลวงพ่อธัมมชโย , เส้นทางพระผู้ปราบมาร , มหาปูชนียาจารย์ , รักษ์บวร รักษ์ศีล 5

ผู้รับผิดชอบโครงการ
     1. คณะสงฆ์ 6 จังหวัด ในเส้นทางธรรมยาตรา
     2. องค์การพุทธโลก (พล)
     3. หน่วยงานทางการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ 
     4. โรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ 
     5. สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ 
     6. ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 
     7. ชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระเทพรัตนสุธี
     8. เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก
     9. วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย 


ระยะเวลาดำเนินการ
     เตรียมงาน เดือน พฤศจิกายน 2560 – กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 
     พระภิกษุธรรมยาตราฯ วันที่ 2-31 มีนาคม พ.ศ.2561
     ประชาชน เยาวชน เข้าร่วมกิจกรรมฯ วันที่ 2-31 มีนาคม พ.ศ.2561


สถานที่
      สุพรรณบุรี, นครปฐม, สมุทรสาคร, ปทุมธานี, นนทบุรี, กรุงเทพมหานครฯ


โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 6 , ดอกเบญจทรัพย์ , ธรรมยาตรา , รักษ์บวร รักษ์ศีล 5 , ธรรมกาย , วัดพระธรรมกาย , พระธุดงค์ , ธุดงค์ธรรมกาย , เบญจมาศ , ธุดงค์ดอกไม้ , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ , หลวงปู่สด , หลวงพ่อธัมมชโย , เส้นทางพระผู้ปราบมาร , มหาปูชนียาจารย์ , รักษ์บวร รักษ์ศีล 5

วิธีการดำเนินการ
     1. จัดทำโครงการแบบมีส่วนร่วมระหว่าง คณะสงฆ์ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 
     2. ประสานงานโครงการกับหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมบุคลากร พื้นที่ งบประมาณ วิธีการเตรียมรายละเอียดงานกิจการคณะสงฆ์ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์โครงการ 
     3. ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
     4. ร่วมกันทำกิจกรรมต้อนรับคณะสงฆ์ ถวายสังฆทาน สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม สืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ และมอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนในเส้นทางธรรมยาตรา


โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 6 , ดอกเบญจทรัพย์ , ธรรมยาตรา , รักษ์บวร รักษ์ศีล 5 , ธรรมกาย , วัดพระธรรมกาย , พระธุดงค์ , ธุดงค์ธรรมกาย , เบญจมาศ , ธุดงค์ดอกไม้ , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ , หลวงปู่สด , หลวงพ่อธัมมชโย , เส้นทางพระผู้ปราบมาร , มหาปูชนียาจารย์ , รักษ์บวร รักษ์ศีล 5

ผู้อุปถัมภ์โครงการ
     เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก และผู้มีจิตศรัทธา


ผู้ร่วมสนับสนุนโครงการ  องค์กรภาคี 20 องค์กร
     1. สมาคมผู้บริโภคสื่อสีขาว 
     2. สมาคมสื่อสร้างสรรค์เพื่อเยาวชน
     3. สมาคมส่งเสริมความดีสากล 
     4. สมาคมรวมใจไทยปทุม 
     5. สมาคมวัฒนธรรมเพื่อความดีสากล
     6. สมาคมบัณฑิตรัตน์ 
     7. สมาคมวิทยุและโทรทัศน์กล้าตะวัน
     8. สมาคมบัณฑิตสดใส 
     9. สมาคมผู้บริหารท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
     10. สมาคมคนรักพุทธศาสตร์
     11. สมาคมสร้างสรรค์สังคมไทย
     12. สมาคมสร้างสรรค์สันติภาพ
     13. สมาคมเพื่อนแพทย์ไร้พรมแดน
     14. สมาคมพุทธศาสตร์สัมพันธ์
     15. สมาคมส่งเสริมศีลธรรมและความดีสากล
     16. สมาคมพุทธบุตร 60
     17. มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาพุทธศาสตร์
     18. ศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐม
     19. องค์กรอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลก
     20. ชมรมอุบาสิกาแก้วทั่วไทย


หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ
     1. หน่วยงานการกุศล เช่น มูลนิธิ , สมาคม , สโมสร , ชมรมต่างๆ
     2. ภาคเอกชน เช่น โรงแรม บริษัททัวร์ , บริษัท , ห้างร้าน ฯลฯ 
     3. หน่ายงานภาครัฐ เช่น หน่วยงานราชการ , รัฐวิสาหกิจ , สถานการศึกษา ฯลฯ 
     4. ประชาชนทั่วไป 


โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 6 , ดอกเบญจทรัพย์ , ธรรมยาตรา , รักษ์บวร รักษ์ศีล 5 , ธรรมกาย , วัดพระธรรมกาย , พระธุดงค์ , ธุดงค์ธรรมกาย , เบญจมาศ , ธุดงค์ดอกไม้ , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ , หลวงปู่สด , หลวงพ่อธัมมชโย , เส้นทางพระผู้ปราบมาร , มหาปูชนียาจารย์ , รักษ์บวร รักษ์ศีล 5

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
     1. ประชาชนชาวไทย ได้สร้างบุญใหญ่ร่วมกัน ได้ตระหนักในหน้าที่ของชาวพุทธ เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประเทศ สร้างความศรัทธาแก่ผู้พบเห็น ศีลธรรมโลกได้รับการฟื้นฟู
     2. เกิดเครือข่ายและผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม ที่มีคุณธรรมพื้นฐาน และเป็นพุทธศาสนิกชนที่แท้จริง
     3. เครือข่ายบ้าน วัด และโรงเรียน ในทุกระดับของสังคม เกิดความเข้มแข็งทางศีลธรรม
     4. หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา เกิดพลังในการขับเคลื่อนงานด้านศีลธรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม
     5. วัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงามกลับคืนสู่สังคมไทย ตลอดจนมาตรฐานศีลธรรมของเยาวชนไทย เยาวชนโลก และพลโลก ถูกยกระดับให้สูงขึ้น
     6. ประชาชนเกิดกระแสศีลธรรมขึ้นในใจ เกิดความเป็นสิริมงคลต่อชีวิต มีกำลังใจในการทำสิ่งที่ดีงาม ต่อตนเอง และประเทศชาติ


สถานที่ติดต่อประสานงาน
        ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ : โครงการธรรมยาตราฯ  เลขที่ 40 หมู่ 8 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

      โทรศัพท์ 08–1875–486, 06-2675-1334, 08-7324-7688, 08-3177-2903,

      และติดตามภาพกิจกรรมได้ทางเว็บไซต์ www.dhammakaya.net, www.dmc.tv, www.gbnus.com, Facebook pages เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก @dhammakayaworld 
 

 

 


ตารางกิจกรรมธรรมยาตรา ปีที่ 6  ระหว่างวันที่ 2 - 31 มีนาคม พ.ศ.2561
ณ อนุสรณ์สถานพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) 6 แห่ง

ขอเชิญร่วมงานบุญพิธีต่าง ๆ ในพื้นที่อนุสรณ์สถาน ดังต่อไปนี้
1. พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
   กัลฯ อมรรัตน์ โทร. 082-700-6420

2. พิธีตักบาตร
   กัลฯ อริสรา โทร. 082-700-6507

3. พิธีถวายสังฆทาน พิธีมอบทุนการศึกษาและพิธีทอดผ้าป่า
   กัลฯ กมลชนก โทร. 081-482-6688

4. พิธีจุดประทีปธรรม
 กัลฯ ปาหนัน โทร. 088-583-4628

 

 


ขอเรียนเชิญร่วมพิธีถวายภัตตาหารและน้ำปานะเป็นสังฆทาน 
แด่คณะพระธรรมยาตรา 1,134 รูป ระหว่างวันมี่ 2 - 31 มีนาคม พ.ศ.2561

โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 6 , ดอกเบญจทรัพย์ , ธรรมยาตรา , รักษ์บวร รักษ์ศีล 5 , ธรรมกาย , วัดพระธรรมกาย , พระธุดงค์ , ธุดงค์ธรรมกาย , เบญจมาศ , ธุดงค์ดอกไม้ , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ , หลวงปู่สด , หลวงพ่อธัมมชโย , เส้นทางพระผู้ปราบมาร , มหาปูชนียาจารย์ , รักษ์บวร รักษ์ศีล 5

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 
กัลฯอมร หอฉันคุณยายอาจารย์ โทร. 082-700-6420

ติดต่อสอบถามเป็นเจ้าภาพ ภัตตาหาร  
โทร. 083-296-4449 Line ID : ple4449

ติดต่อสอบถามเป็นเจ้าภาพ น้ำปานะ
โทร. 096-463-5194 , 098-969-7165  Line ID : rattikal555

หรือ 02-831-1000 ต่อ 2011 (ช่วงเวลา 08.00 - 17.00 น.)

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล