ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

บวชเรียนบาลี โครงการอบรมสามเณรใหม่ 2561

วันที่ 20 มีค. พ.ศ.2561

บวชเรียนบาลี โครงการอบรมสามเณรใหม่ 2561
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน พ.ศ. 2561
ณ อาคารแก้วดวงบุญ วัดพระธรรมกาย

บวชเรียนบาลี , โครงการอบรมสามเณร , บาลี , บวชเรียน , พระพุทธศาสนา , พระธรรมคำสอน , บวชเรียนวัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย

     สามเณรผู้เป็นหล่ากอ ของสมณะ ถือเป็นศาสนทายาทที่สำคัญที่จะเป็นผู้สืบทอดพระธรรมคำสอน เพราะมีวัยที่เหมาะสมที่สุดในการปลูกฝังคุณธรรมต่างๆ เพราะสามารถที่จะเรียนรู้และทรงจำ พระธรรมคำสอนได้อย่างดีเยี่ยม หากได้รับการดูแลเอาใจใส่ และให้การศึกษาฝึกฝนอบรมตามพระธรรมวินัยแล้ว ก็จะเป็นการสืบต่อ อายุพระพุทธศาสนาให้สถิตมั่นคง เป็นที่พึ่งของชาวโลกได้ ด้วยเห็นความสำคัญนี้ ทางวัดพระธรรมกาย จึงจัดให้มีโครงการอบรมสามเณรใหม่ขึ้น เพื่อให้การศึกษาและอบรมปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐาน ซึ่งจะได้พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ เพื่อเป็นกำลังสำคัญ ในการเผยแผ่พระสัทธรรม สู่มวลมนุษยชาติต่อไป


กำหนดการการรับสมัคร

    1. เปิดรับสมัคร ยืนในสมัคร        วันที่ 1 มีนาคม -  30 เมษายน  พ.ศ. 2561 
    2. เข้าวัด รายงานตัว                  วันที่  22  เมษายน  พ.ศ. 2561
    3. สอบคัดเลือกสามเณรใหม่      วันที่  23 - 30 เมษายน  พ.ศ. 2561
    4. ประกาศผลการสอบคัดเลือก   วันที่  6  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561
    5. วันปฐมนิเทศ วันอาทิตย์ที่      วันที่ 13  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561


บวชเรียนบาลี , โครงการอบรมสามเณร , บาลี , บวชเรียน , พระพุทธศาสนา , พระธรรมคำสอน , บวชเรียนวัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย

วัตถุประสงค์

    1. เพี่อส่งเสริมสนับสนุนสามเณร ผู้มีความสนใจได้มาศึกษาทั้งปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ
    2.  เพื่อสร้างศาสนทายาทที่เพียบพร้อมไว้เป็นกำลังสำคัญในการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา
    4. เพื่อดำรงค์รักษาไว้ซึ่งพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
    5. เพื่ออบรมตนเอง และฝึกปฏิบัติให้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
    6. เพื่อนำธรรมะ และวิชชาธรรมกายเผยแผ่สู่ชาวโลกทั้งหลาย


คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

    1. จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
    2. บรรพชาเป็นสามเณรแล้ว อายุระหว่าง 12 - 15 ปี
    3. สามารถอ่าน และเขียนไทยได้ดี
    4. สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง สมส่วนไม่พิการ ไม่มีโรคประจำตัว ไม่มีโรคติดต่อ เช่น โรคจิต โรคประสาท โรคลมชัก โรคหอบหืด และไม่ติดยาเสพติด
    5. มีความประพฤติเรียบร้อย เข้ากับหมู่คณะได้ พร้อมที่จะปฏิบัติตามระเบียบวินัย
    6. ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา ผู้ปกครอง
    7. ผ่านการตรวจร่างกาย สอบข้อเขียน และสัมภาษณ์


หมายเหตุ

     ผู้สมัครต้องผ่านการสอบคัดเลือก และได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยวิชาที่ใช้ในการสอบ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ


บวชเรียนบาลี , โครงการอบรมสามเณร , บาลี , บวชเรียน , พระพุทธศาสนา , พระธรรมคำสอน , บวชเรียนวัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย

สิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้ารับการอบรม

    1. ได้รับสนับสนุนสูงสุดด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม บาลี,นักธรรม,ภาษาต่างประเทศ  และสนับสนุนการศึกษาต่อทั้งภายใน และต่างประเทศ
    2. ได้รับการสนับสนุนสวัสดิการความเป็นอยู่ อาหาร ที่พัก, การศึกษา พยาบาล และสวัสดิการอื่นๆ
  3. ได้รับการอบรมทักษะความเป็นผู้นำ ฝึกฝนพัฒนาหล่อหลอมคุณธรรม จนสามารถนำไปใช้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องตามพุทธวิธี


หลักฐานการรับสมัคร

    1. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว (ไม่สวมแว่นดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 3 รูป
    2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
    3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ชุด
    4. หนังสือสุทธิตัวจริง (ถ้ามี)
    5. สำเนาการศึกษา ใบ ปพ.1 (วุฒิการศึกษา) จำนวน 2 ชุด ใบ ปพ.6 (สมุดพกตัวจริง)
    6. สำเนาสูติบัตร 2 ชุด
    7. ใบรับรองแพทย์ ตัวจริง
    8. บัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง) ตัวจริง
    9. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ บัตรประชาชนบิดามารดา จำนวน 2 ชุด
    10. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ บัตรประชาชนผู้สมัคร จำนวน 2 ชุด


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 08-0592-4781 หรือ 08-3833-3499
FB : หมู่กุฏิสามเณรเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย
LINE ID : NEWNOVICE072