ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการอุปสมบทหมู่รุ่น "12 สิงหา บวชทดแทนคุณ เป็นเนื้อนาบุญให้แม่"

วันที่ 24 สค. พ.ศ.2561

โครงการอุปสมบทหมู่รุ่น
"12 สิงหา บวชทดแทนคุณ เป็นเนื้อนาบุญให้แม่"

อบรมระหว่าง วันที่ 12 สิงหาคม - 12 กันยายน พ.ศ.2561
ณ ​​​​ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

 

โครงการอุปสมบทหมู่รุ่น "12 สิงหา บวชทดแทนคุณ เป็นเนื้อนาบุญให้แม่"

กำหนดการอบรม

    1. ระยะเวลาการอบรม วันที่ 12 สิงหาคม - 2 กันยายน พ.ศ.2561

    2. วันสัมภาษณ์และสอบท่องขานนาค วันอาทิตย์ที่ วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2561
        (ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี)

    3. กำหนดการวันรายงานตัว รายงานตัว วันอาทิตย์ที่ วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2561
       (ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี)

    4. พิธีตัดปอยผม วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 16.00
        (โครงการบวชพระทุกเดือน ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี)

    5. พิธีบรรพชาอุปสมบท วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2561

    6. สิ้นสุดการอบรม วันอาทิตย์ 2 กันยายน พ.ศ.2561 (รวม 21 วัน)


คุณสมบัติของผู้สมัคร

    1. เป็นชายแท้ อายุระหว่าง 20-70 ปี (ลุกนั่ง กราบ ไหว้ นั่งคุกเขาได้ นั่งพับเพียบได้ )

    2. ได้รับอนุญาติจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร

    3. ผ่านการรับรองจากผู้นำบุญ ผู้ประสานงานภาค

    4. ผ่านการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการในวันสัมภาษณ์

    5. สามารถเข้าอบรมได้ตลอดระยะเวลาการอบรม

    6. เป็นผู้มีความประพฤติดีพร้อมที่จะรักษาระเบียบวินัย

    7. สุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่มีโรคประจำตัว เช่น โรคลมชัก โรคเบาหวาน
        โรคจิตประสาท โรคไต โรคหอบหืด โรคเอดส์ และไม่ติดยาเสพติด

    8. เป็นผู้อยู่ง่ายกินง่าย ไม่เลือกอาหารให้เป็นภาระต่อตนเองและผู้อื่น

    9. ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพ

    10. ต้องมีคุณสมบัติผู้บวชตามกฎมหาเถรสมาคม


ของใช้ในการอบรม (ส่วนอื่นๆทางโครงการได้จัดเตรียมไว้ให้หมดแล้ว )

    1. ยาประจำตัว เช่น ยาแก้แพ้ ยาทากันยุง ยาแก้โรคกระเพาะ เป็นต้น

    2. ค่าลงทะเบียนในการบวช 6,000 บาท (รวมค่าใช้จ่ายในการตรวจเลือด และ โรคแล้ว)


ของที่ไม่ควรนำมาใช้ในการอบรม

    1. หนังสืออ่านเล่น เครื่องเล่นเพลงหรือวีดีโอ ที่เป็นอุปสรรคต่อสมาธิ(Meditation)

    2. อาหารและของขบเคี้ยวทุกชนิด

    3. กระจกเงา รูปภาพญาติมิตร กล้องถ่ายรูป

    4. ของมีค่า เครื่องประดับ เช่น แหวน สร้อยคอ เป็นต้น

    5. อุปกรณ์สำหรับติดต่อสื่อสารทุกชนิด เช่น โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน

    (เจ้าหน้าที่จะตรวจ และเก็บรักษาของเหล่านี้แทนท่านในระหว่างการอบรมและจะมอบคืนท่านเมื่อจบโครงการเท่านั้น)

 
ของที่ห้ามนำติดตัวระหว่างการอบรม

    1. วัตถุมีคม อาวุธ สิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินต่าง ๆ

    2. บุหรี่ ไฟแช็ค รวมทั้งสิ่งเสพติดทุกชนิด


การรับสมัคร

    สมัครได้ที่เสา N27 โครงการบวชพระทุกเดือน สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย หรือศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ 

    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2561


หลักฐานการสมัคร

    1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่สวมหมวก ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 ใบ
        (สามารถมาถ่ายได้ในโครงการ)

    2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด

    3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด

    4. สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ชุด

    5. ใบรับรองแพทย์ ผลการตรวจเลือดและผลเอ็กซเรย์จากโรงพยาบาล (สามารถมาตรวจได้ที่ โครงการ)

    6. ใบรับรองและสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับรอง


อานิสงส์ของการบวช

    1. ยกฐานะจากคนธรรมดาขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยที่สมุษย์และเทวดา ยกย่องสรรเสริญ กราบไหว้

    2. ได้รับการฝึกฝนกิริยามารยาท การทำงานเป็นทีม และการปฏิบัติสมาธิที่สามารถนำไปใช้
        ในการพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและการศึกษาเล่าเรียน

    3. มีโอกาสได้ศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อเป็นแนวทางใน
        การดำเนินชีวิตให้ถูกต้องตามแนวทางพุทธศาสนิกชน

    4. บุญกุศลจากการบวช จะช่วยเปิดทางไปสวรรค์ ให้กับตนเอง บิดามารดา
        หมู่ญาติสนิทมิตรสหาย และผู้ร่วมอนุโมทนา

    5. เป็นต้นบุญต้นแบบให้กับประชาชนทั่วไป ให้หันมาสนใจทำนุบำรึงพระพุทธศาสนาและวัดวาอาราม
        สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นแก่พุทธบริษัท ๔

    6. ช่วยสืบต่ออายุของพระพุทธศาสนา ที่ปู่ย่าตายาย และบรรพบุรุษของเรารักษาสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณให้ยืนยาวนานต่อไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน

    7. สามารถยกตนให้พ้นจากกองกิเลส บรรลุธรรมที่ละเอียดลุ่มลึกไปตามลำดับ มีมรรคผลนิพพานเป็แก่นสารเป็นที่สุด

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

    เสา N27 โครงการบวชพระทุกเดือน สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย หรือ โครงการบวชพระทุกเดือน
    ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

    โทร. 08-0808-6118   (โครงการบวชพระทุกเดือน)
            08-8006-2072   (โครงการบวชพระทุกเดือน)
            08-2234-2920   (พระอาจารย์ ปฐมศร)
            09-7304-3413   (พระอาจารย์ รณชัย) LINE ID: 0973043413
            08-2441-3455   (พระอาจารย์ สกุณ)  LINE ID: sakul072
            06-5497-0103   (พระเฉลิมพล )        LINE ID: 0654970103