ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 7

วันที่ 30 มค. พ.ศ.2562

โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 7
"รักษ์บวร รักษ์ศีล 5"

วันที่ 2 - 31 มกราคม พ.ศ.2562

โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 7 "รักษ์บวร รักษ์ศีล 5" วันที่ 2 - 31 มกราคม พ.ศ.2562

        ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมต้อนรับพระภิกษุธรรมยาตรา 1,135 รูป ถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ เสริมความเป็นสิริมงคลต้อนรับศักราชใหม่ สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน

        สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-831-1234  www.gbnus.com

 

โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 7 "รักษ์บวร รักษ์ศีล 5" วันที่ 2 - 31 มกราคม พ.ศ.2562

       สืบเนื่องจากเทศกาลเริ่มศักราชใหม่ 2562 องค์กรพระพุทธศาสนา องค์การพุทธโลก (พล) ร่วมด้วยเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก และภาคีเครือข่าย 20 องค์กร จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมธรรมยาตราฯ ในระหว่างวันที่ 2 - 31 มกราคม พ.ศ.2562 ในพื้นที่ 6 จังหวัด ในเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ด้วยกิจกรรม "รักษ์บวร รักษ์ศีล 5"

     ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้คณะสงฆ์ เยาวชน และประชาชน ได้ร่วมทำกิจกรรมธรรมยาตรา ถวายสังฆทาน สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม ส่งเสริมศีลธรรม สร้างความเป็นสิริมงคล ในเทศกาลขึ้นปีใหม่ รู้รักสามัคคี ฟื้นฟูวัฒนธรรมชาวพุทธให้กลับคืนสู่บ้าน วัด โรงเรียน อย่างยั่งยืน ฝึกให้มีความอ่อนน้อม ถ่อมตนตามหลักธรรมอปจายนมัย ทำให้สังคมไทยสงบสุข ยั่งยืนด้วยบารมีธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 

โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 7 "รักษ์บวร รักษ์ศีล 5" วันที่ 2 - 31 มกราคม พ.ศ.2562

เส้นทางพระผู้ปราบมาร
       คืนเส้นทางซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่ที่เกี่ยวเนื่องกับชีวประวัติของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย พระผู้ปราบมาร ศิษยานุศิษย์ทั้งหลายของท่าน จึงพร้อมใจสถาปนาสถานที่ 7 แห่ง ขึ้นเป็นสถานที่สำคัญในเส้นทางพระผู้ปราบมาร


วัตถุประสงค์
       1. เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ และสืบสานพุทธประเพณี

       2. เพื่อบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ในเส้นทางพระผู้ปราบมาร

       3. เพื่อให้พระภิกษุบวชใหม่ได้ฝึกตนตามพุทธวิธี เป็นศาสนทายาทที่ดีแก่พระพุทธศาสนา

       4. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งด้านศีลธรรม "รักษ์บวร รักษ์ศีล 5" ตามหลัก "บวร"

       5. เพื่อส่งเสริมศีลธรรมให้กับเยาวชนและประชาชน ให้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา

       6. เสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับประเทศชาติ


พระของขวัญ ผู้ไปร่วมต้อนรับคณะสงฆ์

 

คำอธิษฐานจิต โปรยกลีบเบญจทรัพย์และทรัพย์บานชื่นต้อนรับพระธรรมยาตรา

         ด้วยบุญกุศล ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย มาต้อนรับพระธรรมยาตรา พุทธบุตรผู้เป็นอายุพระพุทธศาสนา ในเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ ได้นำกลีบเบญจทรัพย์และทรัพย์บานชื่นมาโปรยปูลาด ให้พระธรรมยาตราได้เดิน และบูชาธรรมด้วยจิตที่เลื่อมใส ให้พระพุทธบุตรได้เดิน และบูชาธรรมด้วยจิตที่เลื่อมใส ในพระรัตนตรัย และพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย 

         ขอบุญกุศลหนุนนำ ให้ข้าพเจ้า รวยพร้อมทุกสิ่ง รวยทรัพย์ รวยความดี รวยบุญบารมี รวยปัญญา มีผังรวยตลอดกาล ทุกภพทุกชาติ 

         ขอให้ข้าพเจ้า เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง อายุขัยยืนยาว ได้สร้างบารมีไปนานๆ ให้รุ่งเรืองด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ให้ถึงพร้อมด้วย ที่สุดแห่งรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ มนุษย์สมบัติ ทิพยสมบัติ บริวารสมบัติ นิพพานสมบัติ 

         ขอให้ข้าพเจ้า เป็นผู้มีดวงปัญญาสว่างไสว เฉลียวฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง เป็นบัณฑิตทางโลก เป็นนักปราชญ์ทางธรรม เป็นผู้นำแห่งความดี ผู้นำฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ให้เจริญรุ่งเรือง เป็นแสงสว่างแก่ชาวโลก 

         ขอให้ข้าพเจ้า เป็นผู้มีพลังใจที่จะสร้างความดี อย่างไม่มีที่สิ้นสุด มีชีวิตที่สดชื่น สูงส่ง มั่งคั่ง สว่างไสว ดุจดั่งเส้นทางอันประเสริฐ ที่โปรยด้วยกลีบเบญจทรัพย์ สีสันผ่องอำไพ จะเดินทางไปที่ใด ให้ได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่ง ในทุกหนแห่ง เป็นที่รักของมนุษย์และเทวาทั้งหลาย สร้างบารมีได้อย่างสะดวกสบาย ไปทุกภพทุกชาติ 

         ขอให้ข้าพเจ้า ประสบแต่ความสุข ความสำเร็จ ความเจริญก้าวหน้าในชีวิต เป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรม เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่าย ตราบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานเทอญ นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ

 

ตารางกิจกรรมธรรมยาตรา ปีที่ 7

โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 7 "รักษ์บวร รักษ์ศีล 5" วันที่ 2 - 31 มกราคม พ.ศ.2562

ข้อแนะนำในการโปรย
กลีบดอกเบญจทรัพย์และทรัพย์บานชื่นอย่างถูกหลักวิชชาในพื้นที่อนุสรณ์สถาน

      1. ควรเตรียมกลีบดอกเบญจทรัพย์และทรัพย์บานชื่นใส่พาน ถาดหรือภาชนะที่สะอาดไว้ล่วงหน้า

      2.ควรเตรียมที่รองนั่งให้พร้อม และนั่งในพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่จัดให้

      3. ควรสวมชุดขาวเพื่อแสดงความเคารพต่อพระธรรมยาตรา

      4. เมื่อไปถึงบริเวณรอต้อนรับพระธรรมยาตรา ควรทำความสะอาดพื้นที่ด้วยการเก็บกวาดเศษหินหรือหนามต่าง ๆ ออกจากพื้นที่ และเก็บใส่ถุงให้เรียบร้อย

      5. ควรโปรยกลีบดอกเบญจทรัพย์และทรัพย์บานชื่นบนเสื่อที่เจ้าหน้าที่เตรียมไว้ให้ เพื่อความเป็นระเบียบ

      6. ควรโปรยกลีบดอกเบญจทรัพย์และทรัพย์บานชื่น เมื่อพระธรรมยาตราใกล้เข้ามาในระยะห่างประมาณ 50 เมตร และไม่ควรโปรยบนหลังเท้าหรือโปรยใกล้ท่าน เพราะจะทำให้ขบวนหยุดชะงัก

      7. ไม่ควรปูผ้าหรือวัสดุใด ๆ บนกลีบดอกเบญจทรัพย์และทรัพย์บานชื่น ให้มีเฉพาะกลีบดอกเบญจทรัพย์และทรัพย์บานชื่นล้วน ๆ

      8. ก่อนที่พระธรรมยาตราจะมาถึง ควรอฐิษฐานจิตสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย และสวดสรรเสริญคุณของพระมงคลเทพมุนี

      9. ระหว่างร่วมกิจกรรมธรรมยาตรา ไม่ควรทักทายหรือชวนพระธรรมยาตราสนทนา ไม่ควรถวายจตุปัจจัย และน้ำปานะ หากมีจิตศรัทธาให้ถวายแด่ที่รถพระเจ้าหน้าที่ หรือถวายที่พักของพระ

     10. ควรประนมมือและกล่าวคำว่า "สาธุ" ตลอดเวลาที่ต้อนรับพระธรรมยาตรา และทำใจให้ผ่องใส นึกกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระเดชพระคุณหลวงปู่ไว้ที่ศูนย์กลางกายตลอดเวลา

 

พิธีถวายผ้าป่า 29 วัด เส้นทางธรรมยาตรา ปี 2562

 

พิธีถวายมหาสังฆทาน 102 วัด และพิธีมอบทุนการศึกษา

 

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 1,135 รูป เวลา 06.30 น.