ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กองบุญทรัพย์อนันต์

วันที่ 28 กค. พ.ศ.2563

กองบุญทรัพย์อนันต์
เพื่อสะพานและถนน มุ่งสู่โบสถ์พระไตรปิฎก
บุญใหญ่ที่ไม่ควรพลาด
12 ก.ค. - 2 ส.ค. 63

สอบถามข้อมูลได้ที่ผู้ประสานงานกองที่ท่านสังกัด หรือ 02-831-1000

******************

อานิสงส์การสร้างสะพาน

        พระอุตตรปาลเถระ อดีตเคยสร้างสะพานถวายพระวิปัสสีพุทธเจ้า ด้วยบุญนั้นทำให้ท่านเกิดเพียงสองภพภูมิคือเทวดาและมนุษย์ ในพุทธุปบาทกาลนี้ ได้เกิดในตระกูลพราหมณ์เมืองสาวัตถี ครั้นบวชแล้วได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์

 

ที่มา: พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล