หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ สุนทรพ่อ หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

ชื่อหนังสือ สุนทรพ่อ 

     ตลอด ๔๐ ปีที่ผ่านมา มีการรวบรวมคําสอนของหลวงพ่อไว้เป็นจํานวนมากในรูปแบบต่าง ๆ กัน ในโอกาสมุทิตาพระมหาเถระและพระเถระปี พ.ศ. ๒๕๕๓ นี้ คณะผู้จัดทําได้นําบทกวีคําสอนของหลวงพ่อจากหนังสือกล้าธรรม ที่พิมพ์เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ มาจัดหมวดหมู่ใหม่ และพิมพ์เป็นรูปเล่มในชื่อ “สุนทรพ่อ” เพื่อเป็นคําสอน เป็นกําลังใจ เป็นแสงสว่างนําทางให้ลูกทุกคนได้สร้างบารมีอย่างมั่นคงและจะได้ฝึกฝนอบรมตนเองทั้งหยาบทั้งละเอียดจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิต คือการเข้าถึงพระธรรมกายภายในตัว ซึ่งจะเป็นการเติมเต็มที่ว่างในชีวิตให้สมบูรณ์สมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์


สารบัญ
๑. พระรัตนตรัย
สัพพัญญูพุทธเจ้า   ๒๐
พระพุทธคุณ   ๒๑
ตรึกเอกายนมรรค   ๒๒
นอบน้อมพุทธองค์   ๒๓
แสงแห่งธรรม   ๒๔
บ่เทียบ“หนึ่งเมล็ดงา”   ๒๕
พระธรรมกาย   ๒๖
เป็นสรณะ   ๒๗
จากตื้นสู่ลึก...จากง่ายสู่ยาก   ๒๘
กลิ่นพระธรรม   ๒๙
คล้ายแคบ...แต่กว้าง   ๓๐
ฐานเจ็ด   ๓๑
สวดมนต์...ถึงพร้อมรัตนตรัย   ๓๒
วิปัสสนา   ๓๓
อัตตา   ๓๔
นิรันดร์   ๓๕
รู้ไว้ใช่ว่า   ๓๖
ติดขา...ติดแข้ง   ๓๗
สุโข   ๓๘
ไร้ใดเทียม   ๓๙

๒. หัวใจของโลกและจักรวาล
ผ้าชุดสุดท้าย   ๔๒
สมณะแท้   ๔๓
บวช...บ่มบารมี   ๔๔
ตลอดไปและตลอดกาล   ๔๕
ภูมิใจที่สุด   ๔๖
เกิดเป็นชาย   ๔๗
ผ้ากาสายะ   ๔๘
เหล่ากอสมณะ   ๔๙
วันต่อวัน...บ่เว้น   ๕๐
ภูมิใจ...ได้ทําวิชชา   ๕๑
จําขึ้นใจ   ๕๒
ในกลาง...ไม่มีระยะทาง   ๕๓
รอด้วยใจใส   ๕๔
ซึ้งคําพ่อ   ๕๕
หมั่นตอกย้ํา   ๕๖
ภาพลวงตา   ๕๗
หยุดเป็นตัวสําเร็จ   ๕๘
ที่สุดแห่งบุญ   ๕๙
แคล้วบ่วงมาร   ๖๐
ลูกพ่อ   ๖๑
หายใจเป็นพระ   ๖๒
รัตนบัลลังก์   ๖๓
กลั่นกาย วาจา ใจ   ๖๔
อินทรีย์สังวร   ๖๕
สุดยอดศาสตร์ศิลป์   ๖๖
ธรรมะเป็นที่พึ่ง   ๖๗
เสบียงบุญ   ๖๘
สุขแท้   ๖๙
เกิดมาเพื่ออะไร   ๗๐
เป้าหมาย...ชีวิต   ๗๑
โลภ โกรธ หลง   ๗๒
ถึงธรรมจึ่งพึ่งตนได้   ๗๔
สุขสุดธรรม   ๗๕
ดับเพลิงทะเล   ๗๖
ดอกไม้พญามาร   ๗๗

๓.สืบสานมโนปณิธาน
ที่สุดแห่งธรรม   ๘๐
กองทัพธรรม   ๘๑
สมรภูมิรบ   ๘๒
สัญญาใจ   ๘๓
อุดมการณ์ (มั่นคง)   ๘๔
ปลดแอก   ๘๕
ไม่เกินตาย   ๘๖
เส้นทางสายเก่า   ๘๗
ทุ่มชีพ...ปราบศึก   ๘๘
เป็นหนึ่ง   ๘๙
ไม่สิ้นกําลังใจ   ๙๐
ทศบัญญัติ   ๙๑
จนถึงที่สุด   ๙๒
ใกล้ชิดพุทธองค์   ๙๓
ดีแล้วลูกรัก   ๙๔

๔. อุดมการณ์มั่นคง
เกิดมาสร้างบารมี   ๙๘
ตะวันธรรมมั่นสู้   ๙๙
ตามรอยเท้าพ่อ   ๑๐๐
เส้นทางพระสัมมา   ๑๐๑
มารหมดเป็นไท   ๑๐๒
หยุด...แล้วไป   ๑๐๓
ผูกจิต ติดพ่อ   ๑๐๔
ตามติดให้ดี   ๑๐๕
อย่าลืมคําพ่อ   ๑๐๖
กลั่นจากนิพพาน   ๑๐๗
ศักดิ์ศรีทหารกล้า   ๑๐๘
ตะวันธรรม   ๑๐๙
น้ําใจพระโพธิสัตว์   ๑๑๐
พบ-จาก เรื่องธรรมดา   ๑๑๑
อย่าประมาท   ๑๑๒
ไม่ยากหากใจหยุด   ๑๑๓
ความเพียร   ๑๑๔
อริยะ...ทําจริง   ๑๑๕
ทิ้งทุกอย่าง   ๑๑๖
ปล่อยวาง...ทุกสิ่ง   ๑๑๗
นิ่งอย่างเดียว   ๑๑๘

๕. อบรม บ่ม ความใส
จําไม่หมด...จดดีกว่า   ๑๒๒
ลมหายใจ...ไม่สูญเปล่า   ๑๒๓
เวลาเพื่อวิชชาธรรมกาย   ๑๒๔
บ่มอินทรีย์   ๑๒๕
ของจริง คู่ คนจริง   ๑๒๖
จงมั่นทําจริง   ๑๒๗
คิดแล้ว...ต้องทํา   ๑๒๘
อย่ายกตน...มองตนดีกว่า   ๑๒๙
พอใจในสิ่งที่ตนมี   ๑๓๐
นิ่ง...สู้   ๑๓๑
สู่เป้า...สุดธรรม   ๑๓๒
หน่อเนื้อพุทธางกูร   ๑๓๓
กวาดลาน...อธิษฐานชนะมาร   ๑๓๔
สะอาดนอก สะอาดใน   ๑๓๕
ข้อคิดจากต้นไผ่   ๑๓๖
ความลําบากสร้างคน   ๑๓๗
อ่อนน้อม...เพราะธรรม   ๑๓๘
ของเล่น   ๑๓๙
ลูกช่วยพ่อได้   ๑๔๐
รักษ์ธรรม   ๑๔๑
หยุดอย่างไร   ๑๔๒
ทับก้าวพุทธองค์   ๑๔๓
ปัจจุบัน   ๑๔๔
สําคัญกว่า   ๑๔๕
อย่ามัวเพลิน   ๑๔๖
ห่วงใย   ๑๔๗
แน่หรือ...ที่เอ่ยว่ารักธรรม   ๑๔๘
ลิ้มรสผลธรรม   ๑๔๙
ลูกพ่อ...ต้องได้อย่างนี้   ๑๕๐
ดีแล้วลูกรัก   ๑๕๑
เต่าเทอร์โบ   ๑๕๒
บ่เที่ยงแท้   ๑๕๓
แปรเปลี่ยน   ๑๕๔
นักรบหมั่นซ้อม   ๑๕๕
จิตนี้ชนะแล้ว   ๑๕๖
อยากเห็นลูกเป็นธรรมกาย   ๑๕๗
กําทราย...กรําศึก   ๑๕๘
ทําดีที่สุด   ๑๕๙
ลูกแก้วพุทธองค์   ๑๖๐
สามัคคี   ๑๖๑
รวมเป็นหนึ่ง   ๑๖๒
ฟิตร่างกาย   ๑๖๓
คารม   ๑๖๔

๖. เคล็ดขัดยอกใจ
ความอยาก
อยากหยุด...หยุดอยาก   ๑๖๘
อยากนั้น...อยากได้   ๑๖๙

แก้...ลุ้น เร่ง
ตรงกันข้าม   ๑๗๐
กลับตาลปัตร   ๑๗๑
คาดหวัง...พังทุกราย   ๑๗๒
ทําอย่างสบาย   ๑๗๔
ใจเย็น ๆ   ๑๗๕
เหลือเชื่อ แต่ก็จริง   ๑๗๖
ทําจนคุ้น-อย่าลุ้น   ๑๗๗

แก้...เพ่ง จ้อง (ใช้ตามอง)
ตึ๋ง...หนืด   ๑๗๘
มองเหมือน...ไม่มอง   ๑๘๐
ปรับ...ให้ใส   ๑๘๑
สักแต่ว่า   ๑๘๒
นั่งยิ้ม ๆ   ๑๘๔
หลับตาเบา ๆ   ๑๘๕

แก้ฟุ้ง
ฟุ้ง...ไปหมด   ๑๘๖
คิดไม่เห็น...เห็นไม่คิด   ๑๘๗
เฝ้ามองด้วยปัญญา   ๑๘๘
ตามใจพ่อ...มีรางวัล   ๑๙๐
ทําเฉย ๆ   ๑๙๒

หลักวิชชา...
เพียงแค่สองอย่าง...ถึงธรรม   ๑๙๔
สี่สอ...สัมฤทธิผล   ๑๙๕
สามเกลอทหารแก้ว   ๑๙๖

การวางใจ
ตรึกอย่างไร?   ๑๙๗
ตรึก...อย่างนี้นี่เอง   ๑๙๘
พ่อสอนมองพระ   ๒๐๐
รักษาใจ   ๒๐๒
ประคองใจ   ๒๐๓
สี่อิริยาบถสู่ความใส   ๒๐๔
ใสใส...ใส่ใจ   ๒๐๕
ใสใส...ใจใส่   ๒๐๖
ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม   ๒๐๗
ปฏิบัติต้องทําจริง   ๒๐๘
ตั้งใจให้ถูกต้อง   ๒๐๙

นิ่ง...อย่างเดียว
เราเป็นพระ พระเป็นเรา   ๒๑๐
ดู...ดวงใส   ๒๑๒
นิ่ง...ไว้   ๒๑๒
กลางดวง   ๒๑๓

๗. กําลังใจเพิ่มพูน
ขุนศึก   ๒๑๖
ทหารกล้า..พระนิพพาน   ๒๑๗
พ่อของลูก-ลูกของพ่อ   ๒๑๘
เส้นทางนี้...แค่เอื้อม   ๒๒๐
ตั้งใจมั่น...อย่าท้อถอย   ๒๒๑
สู้นะลูก   ๒๒๒
ใจต้องจดจ่อ   ๒๒๔
จึงชิดใกล้   ๒๒๕
ก้าวตามพ่อ   ๒๒๖
ลูกสู้ไม่ท้อ   ๒๒๗
พ่อยินดีที่ลูกทําได้   ๒๒๘
ก้าวหน้าทุกเวลา   ๒๒๙
โลกแก้วของลูกแก้ว   ๒๓๐
รวมดวงใจ   ๒๓๑
ลูกทําอย่างพ่อชี้...สมหวัง   ๒๓๒
คําพ่อสั่ง   ๒๓๓
ขุนศึกแก้ว   ๒๓๔
จง...กล้าหาญ   ๒๓๕

๘. ทำอย่างง่าย
ต้นบุญ ต้นแบบ   ๒๓๘
หนึ่งไม่มีสอง   ๒๓๙
นักรบกล้า...สง่างาม   ๒๔๐
ยึดแบบยาย   ๒๔๒
หลานยายนักสู้   ๒๔๓

๙. แง่คิดรอบตัว
ตะวันยิ้มแฉ่ง   ๒๔๖
เสียงแห่งสันติภาพ   ๒๔๗
ดินแดนแห่งสันติสุข   ๒๔๘
ก. ข. ค. ง.   ๒๕๐
อยู่ด้วยไมตรี   ๒๕๑
กระรอกน้อยสอนใจ   ๒๕๒
วงปีแห่งการต่อสู้   ๒๕๔
หยาดน้ําค้าง   ๒๕๕
ดาวทิ้งฟ้า   ๒๕๖
พิณสามสาย   ๒๕๗
เพริศพริ้ง   ๒๕๘
แพรวพราย   ๒๕๙
ขุมทรัพย์ภายใน   ๒๖๐
นาฬิกาชีวิต   ๒๖๑
เร็วยิ่งกว่า   ๒๖๒
คํากล่าวไอสไตน์   ๒๖๓
นักสู้ลายคราม   ๒๖๔
รอยเท้าสกุณา   ๒๖๕
นักรบเกียรตินิยม   ๒๖๖
ธรรมกายเจดีย์   ๒๖๗
ธรรมจักร   ๒๖๘
ปิดทอง...สมหวัง   ๒๖๙หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf หนังสือ สุนทรพ่อ หนังสือฟรี .pdf วารสารฟรี .pdf magazine free .pdf แจกฟรี โหลดฟรี

ชื่อหนังสือ สุนทรพ่อ
ลำดับเรื่อง : ตะวันธรรม   จำนวนหน้า 269 หน้า

ขนาดไฟล์ 4.08 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 4.08 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 12
บริการสั่งออนไลน์
 • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
  แจ้งเสีย


 • หนังสือดีๆอย่างนี้ควรรีบหามาอ่านและปฏิบัติตามด้วยนะจ๊ะ และช่วยเผยแพร่ให้กว้างขวางออกไป เราจะได้ปัญญาบารมีอย่างนักขนาดเลยจะบอกให้ อนุโมทนาบุญครับ

  I have been so beiwldreed in the past but now it all makes sense!

  สุนทรพ่อ อันล้ำค่า ที่อยากจะหาอ่านกัน อนุโมทนาบุญด้วยครับ

  อนุโมทนาบุญ ครับ

  อ่านเมื่อไหร่ ก็สุขใจเสมอ..
  ชอบฟร้อนตัวหนังสือของเล่มนี้มากเลย

  สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

   ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล