สื่อธรรมะ MP3 เสียงธรรมะ

เสียงธรรมะแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องเล่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (.MP3) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดฟังได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

dimc media
มงคลชีวิต 38 ประการ

   ที่สุดแห่งความปรารถนาของมนุษย์ คือความสุขสวัสดีในชีวิตตลอดไป การสึกษามงคลชีวิตจะนำไปสู่การฝึกฝนตนเองเพื่อความประพฤติ และความสามารถที่จะครอบครองสิ่งทั้งปวงอันเป็นมงคลไว้ได้ อันหมายถึงความมีพร้อม ถึงพร้อมทุกประการในชีวิต

 
คะแนนปัจจุบัน : : [ให้คะแนนสื่อ ]
ราคา 160 บาท วิธีจัดส่ง
มงคลชีวิต 38 ประการ

 • ปฐมนิเทศน์มงคลชีวิต ๑ 
  32:14  นาที
 • มงคลที่ ๖ ตั้งตนชอบ๑ 
  31:51  นาที
 • มงคลที่ ๑๑ เลี้ยงดูบิดามารดา๑ 
  31:01  นาที
 • มงคลที่ ๑๖ ประพฤติธรรม๑ 
  31:16  นาที
 • มงคลที่ ๒๑ ไม่ประมาท๑ 
  31:01  นาที
 • มงคลที่ ๒๗ มีความอดทน๑ 
  31:11  นาที
 • มงคลที่ ๓๓ เห็นอริยสัจ๑ 
  31:15  นาที
 • ปฐมนิเทศน์มงคลชีวิต๒ 
  32:26  นาที
 • มงคลที่ ๖ ตั้งตนชอบ๒ 
  31:35  นาที
 • มงคลที่ ๑๑ เลี้ยงดูบิดามารดา๒ 
  30:47  นาที
 • มงคลที่ ๑๖ ประพฤติธรรม๒ 
  31:10  นาที
 • มงคลที่ ๒๑ ไม่ประมาท๒ 
  31:04  นาที
 • มงคลที่ ๒๗ มีความอดทน๒ 
  31:22  นาที
 • มงคลที่ ๓๓ เห็นอริยสัจ๒ 
  31:15  นาที
 • ปฐมนิเทศน์มงคลชีวิต๓ 
  30:51  นาที
 • มงคลที่ ๖ ตั้งตนชอบ๓ 
  31:52  นาที
 • มงคลที่ ๑๑ เลี้ยงดูบิดามารดา๓ 
  31:01  นาที
 • มงคลที่ ๑๖ ประพฤติธรรม๓ 
  31:10  นาที
 • มงคลที่ ๒๑ ไม่ประมาท๓ 
  30:54  นาที
 • มงคลที่ ๒๗ มีความอดทน๓ 
  31:32  นาที
 • มงคลที่ ๓๓ เห็นอริยสัจ๓ 
  30:50  นาที
 • ปฐมนิเทศน์มงคลชีวิต๔ 
  30:33  นาที
 • มงคลที่ ๖ ตั้งตนชอบ๔ 
  30:55  นาที
 • มงคลที่ ๑๑ เลี้ยงดูบิดามารดา๔ 
  17:44  นาที
 • มงคลที่ ๑๖ ประพฤติธรรม๔ 
  30:42  นาที
 • มงคลที่ ๒๑ ไม่ประมาท๔ 
  28:32  นาที
 • มงคลที่ ๒๗ มีความอดทน๔ 
  31:24  นาที
 • มงคลที่ ๓๓ เห็นอริยสัจ๔ 
  30:32  นาที
 • มงคลที่ ๑ ไม่คบคนพาล๑ 
  30:59  นาที
 • มงคลที่ ๗ ความเป็นพหูสูต๑ 
  31:51  นาที
 • มงคลที่ ๑๒ เลี้ยงดูบุตร๑ 
  30:03  นาที
 • มงคลที่ ๑๗ สงเคราะห์ญาติ๑ 
  31:52  นาที
 • มงคลที่ ๒๒ มีความเคารพ๑ 
  31:10  นาที
 • มงคลที่ ๒๘ เป็นผู้ว่าง่าย๑ 
  31:42  นาที
 • มงคลที่ ๓๔ ทำนิพพานให้แจ้ง๑ 
  30:58  นาที
 • มงคลที่ ๑ ไม่คบคนพาล๒ 
  31:09  นาที
 • มงคลที่ ๗ ความเป็นพหูสูต๒ 
  31:45  นาที
 • มงคลที่ ๑๒ เลี้ยงดูบุตร๒ 
  29:52  นาที
 • มงคลที่ ๑๗ สงเคราะห์ญาติ๒ 
  31:52  นาที
 • มงคลที่ ๒๒ มีความเคารพ๒ 
  31:05  นาที
 • มงคลที่ ๒๘ เป็นผู้ว่าง่าย๒ 
  31:09  นาที
 • มงคลที่ ๓๔ ทำนิพพานให้แจ้ง๒ 
  31:00  นาที
 • มงคลที่ ๑ ไม่คบคนพาล๓ 
  28:34  นาที
 • มงคลที่ ๗ ความเป็นพหูสูต๓ 
  30:51  นาที
 • มงคลที่ ๑๒ เลี้ยงดูบุตร๓ 
  29:37  นาที
 • มงคลที่ ๑๗ สงเคราะห์ญาติ๓ 
  31:51  นาที
 • มงคลที่ ๒๒ มีความเคารพ๓ 
  31:21  นาที
 • มงคลที่ ๒๘ เป็นผู้ว่าง่าย๓ 
  31:06  นาที
 • มงคลที่ ๓๔ ทำนิพพานให้แจ้ง๓ 
  30:39  นาที
 • มงคลที่ ๑ ไม่คบคนพาล๔ 
  28:34  นาที
 • มงคลที่ ๗ ความเป็นพหูสูต๔ 
  31:19  นาที
 • มงคลที่ ๑๒ เลี้ยงดูบุตร๔ 
  27:44  นาที
 • มงคลที่ ๑๗ สงเคราะห์ญาติ๔ 
  30:41  นาที
 • มงคลที่ ๒๒ มีความเคารพ๔ 
  30:44  นาที
 • มงคลที่ ๒๘ เป็นผู้ว่าง่าย๔ 
  30:56  นาที
 • มงคลที่ ๓๔ ทำนิพพานให้แจ้ง๔ 
  30:28  นาที
 • มงคลที่ ๒ คบบัณฑิต๑ 
  31:32  นาที
 • มงคลที่ ๘ ความเป็นผู้มีศิลปะ๑ 
  32:08  นาที
 • มงคลที่ ๑๓ สงเคราะห์สามีภรรยา๑ 
  31:54  นาที
 • มงคลที่ ๑๘ การงานไม่มีโทษ๑ 
  31:34  นาที
 • มงคลที่ ๒๓ อ่อนน้อมถ่อมตน๑ 
  31:26  นาที
 • มงคลที่ ๒๙ การเห็นสมณะ๑ 
  31:19  นาที
 • มงคลที่ ๓๕ จิตไม่หวั่นไหว๑ 
  31:11  นาที
 • มงคลที่ ๒ คบบัณฑิต๒ 
  30:47  นาที
 • มงคลที่ ๘ ความเป็นผู้มีศิลปะ๒ 
  31:50  นาที
 • มงคลที่ ๑๓ สงเคราะห์สามีภรรยา๒ 
  32:05  นาที
 • มงคลที่ ๑๘ การงานไม่มีโทษ๒ 
  31:25  นาที
 • มงคลที่ ๒๓ อ่อนน้อมถ่อมตน๒ 
  31:33  นาที
 • มงคลที่ ๒๙ การเห็นสมณะ๒ 
  31:15  นาที
 • มงคลที่ ๓๕ จิตไม่หวั่นไหว๒ 
  31:11  นาที
 • มงคลที่ ๒ คบบัณฑิต๓ 
  31:22  นาที
 • มงคลที่ ๘ ความเป็นผู้มีศิลปะ๓ 
  31:44  นาที
 • มงคลที่ ๑๓ สงเคราะห์สามีภรรยา๓ 
  31:51  นาที
 • มงคลที่ ๑๘ การงานไม่มีโทษ๓ 
  31:25  นาที
 • มงคลที่ ๒๓ อ่อนน้อมถ่อมตน๓ 
  31:19  นาที
 • มงคลที่ ๒๙ การเห็นสมณะ๓ 
  31:43  นาที
 • มงคลที่ ๓๕ จิตไม่หวั่นไหว๓ 
  31:20  นาที
 • มงคลที่ ๒ คบบัณฑิต๔ 
  27:36  นาที
 • มงคลที่ ๙ ความเป็นผู้มีวินัย๑ 
  31:48  นาที
 • มงคลที่ ๑๓ สงเคราะห์สามีภรรยา๔ 
  31:26  นาที
 • มงคลที่ ๑๘ การงานไม่มีโทษ๔ 
  29:54  นาที
 • มงคลที่ ๒๓ อ่อนน้อมถ่อมตน๔ 
  30:20  นาที
 • มงคลที่ ๒๙ การเห็นสมณะ๔ 
  31:27  นาที
 • มงคลที่ ๓๕ จิตไม่หวั่นไหว๔ 
  31:14  นาที
 • มงคลที่ ๓ บูชาบุคคลที่ควรบูชา๑ 
  31:46  นาที
 • มงคลที่ ๙ ความเป็นผู้มีวินัย๒ 
  31:35  นาที
 • มงคลที่ ๑๔ การงานไม่คั่งค้าง๑ 
  32:01  นาที
 • มงคลที่ ๑๙ งดเง้นบาปกรรม๑ 
  31:08  นาที
 • มงคลที่ ๒๔ ความสันโดษ๑ 
  31:28  นาที
 • มงคลที่ ๓๐ สนทนาธรรมตามกาล๑ 
  31:30  นาที
 • มงคลที่ ๓๖ จิตไม่โศก๑ 
  31:49  นาที
 • มงคลที่ ๓ บูชาบุคคลที่ควรบูชา๒ 
  31:30  นาที
 • มงคลที่ ๙ ความเป็นผู้มีวินัย๓ 
  31:45  นาที
 • มงคลที่ ๑๔ การงานไม่คั่งค้าง๒ 
  31:41  นาที
 • มงคลที่ ๑๙ งดเง้นบาปกรรม๒ 
  30:52  นาที
 • มงคลที่ ๒๔ ความสันโดษ๒ 
  31:07  นาที
 • มงคลที่ ๓๐ สนทนาธรรมตามกาล๒ 
  31:40  นาที
 • มงคลที่ ๓๖ จิตไม่โศก๒ 
  31:33  นาที
 • มงคลที่ ๓ บูชาบุคคลที่ควรบูชา๓ 
  31:43  นาที
 • มงคลที่ ๙ ความเป็นผู้มีวินัย๔ 
  32:03  นาที
 • มงคลที่ ๑๔ การงานไม่คั่งค้าง๓ 
  31:43  นาที
 • มงคลที่ ๑๙ งดเง้นบาปกรรม๓ 
  31:09  นาที
 • มงคลที่ ๒๔ ความสันโดษ๓ 
  30:43  นาที
 • มงคลที่ ๓๐ สนทนาธรรมตามกาล๓ 
  32:09  นาที
 • มงคลที่ ๓๖ จิตไม่โศก๓ 
  31:12  นาที
 • มงคลที่ ๓ บูชาบุคคลที่ควรบูชา๔ 
  31:36  นาที
 • มงคลที่ ๙ ความเป็นผู้มีวินัย๕ 
  31:19  นาที
 • มงคลที่ ๑๔ การงานไม่คั่งค้าง๔ 
  30:03  นาที
 • มงคลที่ ๑๙ งดเง้นบาปกรรม๔ 
  31:07  นาที
 • มงคลที่ ๒๔ ความสันโดษ๔ 
  29:36  นาที
 • มงคลที่ ๓๐ สนทนาธรรมตามกาล๔ 
  29:41  นาที
 • มงคลที่ ๓๖ จิตไม่โศก๔ 
  29:54  นาที
 • มงคลที่ ๔ ปฏิรูปเทส๑ 
  31:19  นาที
 • มงคลที่ ๙ ความเป็นผู้มีวินัย๖ 
  30:24  นาที
 • มงคลที่ ๑๕ การให้ทาน๑ 
  31:51  นาที
 • มงคลที่ ๒๐ สำรวมจากการดื่มน้ำเมา๑ 
  31:11  นาที
 • มงคลที่ ๒๕ ความกตัญญู๑ 
  31:08  นาที
 • มงคลที่ ๓๑ บำเพ็ญตบะ๑ 
  31:47  นาที
 • มงคลที่ ๓๗ จิตปราศจากธุลี๑ 
  31:43  นาที
 • มงคลที่ ๔ ปฏิรูปเทส๒ 
  31:22  นาที
 • มงคลที่ ๙ ความเป็นผู้มีวินัย๗ 
  30:47  นาที
 • มงคลที่ ๑๕ การให้ทาน๒ 
  31:28  นาที
 • มงคลที่ ๒๐ สำรวมจากการดื่มน้ำเมา๒ 
  31:17  นาที
 • มงคลที่ ๒๕ ความกตัญญู๒ 
  27:58  นาที
 • มงคลที่ ๓๑ บำเพ็ญตบะ๒ 
  31:46  นาที
 • มงคลที่ ๓๗ จิตปราศจากธุลี๒ 
  31:56  นาที
 • มงคลที่ ๔ ปฏิรูปเทส๓ 
  30:54  นาที
 • มงคลที่ ๙ ความเป็นผู้มีวินัย๘ 
  23:30  นาที
 • มงคลที่ ๑๕ การให้ทาน๓ 
  31:42  นาที
 • มงคลที่ ๒๐ สำรวมจากการดื่มน้ำเมา๓ 
  30:55  นาที
 • มงคลที่ ๒๕ ความกตัญญู๓ 
  31:09  นาที
 • มงคลที่ ๓๑ บำเพ็ญตบะ๓ 
  31:15  นาที
 • มงคลที่ ๓๗ จิตปราศจากธุลี๓ 
  31:20  นาที
 • มงคลที่ ๔ ปฏิรูปเทส๔ 
  25:34  นาที
 • มงคลที่ ๑๐ วาจาสุภาษิต๑ 
  31:10  นาที
 • มงคลที่ ๑๕ การให้ทาน๔ 
  31:05  นาที
 • มงคลที่ ๒๐ สำรวมจากการดื่มน้ำเมา๔ 
  29:06  นาที
 • มงคลที่ ๒๕ ความกตัญญู๔ 
  30:56  นาที
 • มงคลที่ ๓๑ บำเพ็ญตบะ๔ 
  31:07  นาที
 • มงคลที่ ๓๗ จิตปราศจากธุลี๔ 
  31:09  นาที
 • มงคลที่ ๕ มีบุญวาสนามาก่อน๑ 
  31:47  นาที
 • มงคลที่ ๑๐ วาจาสุภาษิต๒ 
  30:44  นาที
 • มงคลที่ ๒๖ ฟังธรรมตามกาล๑ 
  31:29  นาที
 • มงคลที่ ๓๒ ประพฤติพรหมจรรย์๑ 
  31:47  นาที
 • มงคลที่ ๓๘ จิตเกษม๑ 
  31:48  นาที
 • มงคลที่ ๕ มีบุญวาสนามาก่อน๒ 
  31:38  นาที
 • มงคลที่ ๑๐ วาจาสุภาษิต๓ 
  30:55  นาที
 • มงคลที่ ๒๖ ฟังธรรมตามกาล๒ 
  31:09  นาที
 • มงคลที่ ๓๒ ประพฤติพรหมจรรย์๒ 
  31:23  นาที
 • มงคลที่ ๓๘ จิตเกษม๒ 
  31:41  นาที
 • มงคลที่ ๕ มีบุญวาสนามาก่อน๓ 
  31:29  นาที
 • มงคลที่ ๑๐ วาจาสุภาษิต๔ 
  30:42  นาที
 • มงคลที่ ๒๖ ฟังธรรมตามกาล๓ 
  31:02  นาที
 • มงคลที่ ๓๒ ประพฤติพรหมจรรย์๓ 
  31:10  นาที
 • มงคลที่ ๓๘ จิตเกษม๓ 
  30:39  นาที
 • มงคลที่ ๕ มีบุญวาสนามาก่อน๔ 
  30:39  นาที
 • มงคลที่ ๒๖ ฟังธรรมตามกาล๔ 
  31:03  นาที
 • มงคลที่ ๓๒ ประพฤติพรหมจรรย์๔ 
  28:10  นาที
 • มงคลที่ ๓๘ จิตเกษม๔ 
  30:32  นาที

ดี

ดี

ดี

 • *กรณีต้องการรับชมทันที สามารถเลื่อนชมในส่วนที่ต้องการได้ และจะต้องใช้ ระบบที่มี windows media player
  *comment การรับชม

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**สื่อธรรมะหมวดอื่นแนะนำ

แผนที่ชีวิต

แผนที่ชีวิต