หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ เเด่...นักสร้างบารมี ๒ หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

เเด่นักสร้างบารมี ๒ ,พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)
 

เเด่...นักสร้างบารมี ๒ (แด่นักสร้างบารมี2)


      ฝ่ายวิชาการ อาศรมบัณฑิต ได้พิจารณาเห็นว่า โอวาท ข้อคิดและความเห็นต่าง ๆ ที่พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว) ได้แสดงแก่พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ในวาระต่าง ๆ นั้น เป็นของขวัญอันลํ้าค่า ที่ท่านได้มอบให้แก่บรรดาศิษยานุศิษย์ เพราะเป็นการประมวลข้อประพฤติปฏิบัติในการสร้างบารมีของท่านออกมาเป็นภาษาง่าย ๆ เป็นบทฝึกที่ทุกคนสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติตามได้อย่างง่ายดาย เพี่อขัดเกลาตนเองให้มีจิตใจสูงขึ้น

     สำหรับ "แด่...นักสร้างบารมี" เล่ม ๒ นี้ ได้รวบรวมโอวาทในวาระวันคล้ายวันเกิด พ.ศ. ๒๕๓๖ เรื่อง "เพราะได้ครูดี จึงจะเอาดีได้" พ.ศ. ๒๕๓๗ เรื่อง "การทบทวนคุณธรรม" พ.ศ. ๒๕๓๘ เรื่อง งบประมาณชีวิต" และโอวาทวันรวมใจสร้างบารมีครบรอบ ๒ ปี ของ บุคลากร รุ่นที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๓๙ เรื่อง "อยู่วัดอย่างไรให้ก้าวหน้า" ไว้ในเล่มเดียวกัน

      ขอให้ทุกท่านสามารถศึกษา ค้นคว้า และนำโอวาทอันทรงคุณค่านี้ ไปประพฤติปฏิบัติ เพื่อฝึกหัดขัดเกลาตนเอง ให้บังเกิดเป็นคุณธรรมความดี เป็นบุญบารมียิ่งใหญ่ติดตัวไปข้ามภพข้ามชาติ และเป็นผู้นำ
ซึ่งเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม ตั้งแต่ปัจจุบันชาตินี้เป็นต้นไป

สารบัญ

 • เพราะได้ครูดี จึงจะเอาดีได้ ๑
 • กระแสโลก ๔
 • วุฒิธรรม ๖
 • คนจะได้ดีต้องมีครู ๗
 • ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน ๑๐
 • ฝึกคุณธรรมโดยผ่านงาน ๑๒
 • กัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ ๑๖
 • ปัญหาประจำสังคม ๑๘
 • ฆราวาสธรรม ๒๒
 • ตรวจสอบตนเอง ๒๘
 • การทบทวนคุณธรรม ๓๑
 • ชาติกำเนิด ๓๔
 • ความภูมิใจของผู้เฒ่า ๓๖
 • ได้ดีเพราะโยมพ่อเคี่ยวเข็ญ ๓๙
 • วรรณกรรมมีอิทธิพลต่อชีวิต ๔๑
 • หลักการให้พร ๔๔
 • สัจจะของโสเภณี ๔๗
 • สัจจะของปริพาชก ๕๐
 • สัจจะของพระองคุลิมาล ๕๒
 • ให้พรด้วยสัจจะ ๕๓
 • ของชั่วคราว คนชั่วถาวร ๕๕
 • ได้ดีเพราะมีครูวิเศษ ๕๖
 • ความจริงใจและปรารถนาดีต่อลูก ๆ ๕๘
 • งบประมาณของชีวิต ๖๓
 • หัวใจการฝึกคุณธรรมอยู่ที่การบริหารปัจจัย ๔ ๖๙
 • บริหารเวลาให้เป็น ๗๖
 • ศีลปะการบริหารเวลาของคุณยาย ๗๘
 • อยู่วัดอย่างไรให้ก้าวหน้า ๘๓
 • กิจวัตรทางผ่านคุณธรรม ๘๗
 • งาน ๓ งบ ๘๙
 • งบที่ ๑ ฝึกหัดขัดเกลาตนเอง ๘๙
 • งบที่ ๒ รักษาองค์กร ๙๙
 • งบที่ ๓ ภาวนากลั่นใจให้เข้าถึงธรรมกาย ๑๐๑
 • วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น ๑๐๕
 • ข้อควรระวัง ๑๐๙
 • ประโยชน์ของการฝึกสมาธิ ๑๑๑
  https://www.youtube.com/watch?v=H1g9SiGSAsQ&list=PLhdvQvmnYukXQQZwn63emBXrmqmy6o3g4&index=51หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf เเด่นักสร้างบารมี ๒ ,พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)

ชื่อหนังสือ เเด่...นักสร้างบารมี ๒
ลำดับเรื่อง : ฝ่ายวิชาการ อาศรมบัณฑิต   จำนวนหน้า 109 หน้า

ขนาดไฟล์ 5 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 5 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : -1
บริการสั่งออนไลน์
 • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
  แจ้งเสีย


 • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร