หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ จากความทรงจำของอุบาสิกาถวิล (บุญทรง)วัติราางกูล หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

จากความทรงจำของอุบาสิกาถวิล

จากความทรงจำของ อุบาสิกาถวิล (บุญทรง) วัติรางกูล
เล่ม ๔ ผี เปรต อสุรกาย

คำนำ
           ข้าพเจ้าได้คิดทบทวนถึงอดีตที่ผ่านมา เพึ่อจับเอามาเป็นเนื้อเรื๋องเขียนให้ท่านทั้งหลายอ่าน แต่เมื่อพอจะลงมือเขียนก็มิใช่ทำได้ง่ายเลย เพราะต้องออกไปให้การอบรมธรรมปฏิบัติและบรรยายธรรมตามสถานที่ต่างๆอยู่เป็นประจำ เวลาที่เหลือจึงมืน้อยลงไป  ความคิดอ่านต่างๆ ก็ไม่ใคร่ต่อเนื่อง เขียนวันหนึ่งหยุดสองวัน เขียนหนึ่งชั่วโมงหยุดสิบข้วโมง สะดุดขยักขย่อน แต่ก็เติมใจเขียนออกมาให้ท่านผู้อ่านดังที่เห็นอยู่นื้
           ในเล่มนื้ ข้าพเจ้านำเรื่องเกี่ยวกับ "ผี" มาเขียนอีก เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องที่เราทั้งหลายน่าจะรู้จักไวั บางคนอาจจะรู้จักดีแล้วก็เป็นได้ แต่บางคนก็เคยฟังเพียงคำบอกเล่าเท่านั้น
          "ผี" ในเล่มที' ๔ นื้ ส่วนใหญ่เป็นผีที่ข้าพเจ้าได้พบเห็นมาเมื่อสมัยยังเด็ก ในการเขียนเพื่อเสนอต่อท่านผู้อ่านนั้น ข้าพเจ้าได้แทรกข้อคิดและข้อธรรมะ รวมทั้งการอธิบายขยายความเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจในเนื้อเรื่องและหลักธรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย ด้งนั้นบางครั้งบางตอนเรื่องราวอาจจะยืดเยื้อไปบ้าง แต่ก็เป็นประโยชน์
           ในการเขียนเรื่องต่างๆเหล่านื้ หากท่านผู้อ่านมีความเห็นว่าน่าจะปรับปรุงในสิ่งใดบ้าง กรุณาเขียนมากึงข้าพเจ้าได้ที่ "ฝ่ายวิชาการ วัดพระธรรมกาย" หรือหากได้พบปะเจอะเจอจะบอกโดยตรงเลยก็ได้ จะได้ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปเรื่อย ๆ ยกเว้นการแก้ไขเนื้อเรื่องเท่านั้น ที่ข้าพเจ้าจะไม่ขอเปลี่ยนแปลงใดๆ เพราะเรื่องที่เล่าทั้งหมดนื้ข้าพเจ้าเก็บมาจากเรื่องจริงในข้วิตของตนเอง และได้ตั้งใจไว้แต่แรกแล้วว่า จะเขียนจากเรื่องจริงเท่านั้น มิใช่เขียนแบบนิยายหรือเรื่องแต่งจึงขออนุญาตคงสัจจะนื้ตลอดไป ให้สมกับขีอหน้งสือว่า จากความทรงจำ


สารบัญ
ผี - เปรต - อสุรกาย
เรื่องที่ ๑ ไปงานศพ........................................................๗
เรื่องที่ ๒ ผีบนหลังคา....................................................๑๒
เรื่องที่ ๓ ผีน้อยน่ารัก....................................................๒๐
เรื่องที่ ๔ ผีในภาพถ่าย................................................๒๕
เรื่องที่ ๕ ผีผู้หิวโหย.......................................................๓๐
เรื่องที่ ๖ ไปเกิดเป็นอสุรกาย.......................................๓๗
เรื่องที่ ๗ เปรตตาก้อน.................................................๔๓
เรื่องที่ ๘ เปรตนางแป้...................................................๕๑
เรื่องที่ ๙ เปรตลุงหลิน..................................................๖๐
 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf จากความทรงจำของอุบาสิกาถวิล

ชื่อหนังสือ จากความทรงจำของอุบาสิกาถวิล (บุญทรง)วัติราางกูล
ลำดับเรื่อง : อุบาสิกาถวิล (บุญทรง)วัติรางกูล   จำนวนหน้า 72 หน้า

ขนาดไฟล์ 6MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 6MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 7
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล