หนังสือ ความดีสากล
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ ความดีสากล หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ความดีสากล

คำนำ
              ความดีสากลเป็นข้อปฏิบัติทางกาย -วาจา -ใจเบืองต้น หากผู้ใดประพฤติปฎิบัติอย่างเหมาะสม ย่อมประสบความสุขความเจริญสมแก่การประพฤติปฎิบัติของตนต้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น โดยไม่จำกัดเพศวัย เชื้อชาติ ศาสนา และลัทธิความเชี่อ เพราะความดีสากลมีผลให้ผู้ปฎิบัติมีใจผ่องใส สามารถเห็นประโยชน์สุขของตนและผู้อี่นได้เป็นปรกติ
               ความดีสากลที่สมบูรณ์ประกอบดวยข้อปฎิบัติที่ต้องใสใจประพฤติอย่างต่อเนื่องรัดกุมด้วยตนเอง จนกระทั้งกลายเป็นนิสัยใจคอ คุณธรรมและศีลธรรมประจำใจของตนในที่สุด มี ๕ ประการด้วยกัน คือ
๑. มีความรับติดชอบต่อความสะอาด
๒. มีความรับติดชอบต่อความมีระเบียบ
๓. มีความรับติดชอบต่อความสุภาพ
๔. มีความรับติดชอบต่อการตรงต่อเวลา
๕. มีความรับติดชอบต่อการมีสมาธิ
           การปฎิบัติความดีสากล๕อย่างครบครันในกิจวัตรประจำวันจึงมิใช่ เรื่องเหลือวิลัยหรือลึกลับอันใด เป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายแต่ทว่าทรงคุณค่าต่อผู้ปฎิบัติเป็นอย่างยิ่ง หากท่านใดปฏิบัติอย่างจริงจัง ช่างสังเกตพินิจพิจารณา ไม่ช้าย่อมประจักษ์ในคุณค่าอันไม่มีประมาณของความดีสากล ทั้งที่มีต่อตนเองและส่วนรวม ท่านเหล่านั้นย่อมประสบแต่ความสุขความเจริญ ความสมหวังในสิ่งทึ่ตนปรารถนาอย่างแน่นอน แม้การบรรลุมรรค ผล นิพพาน เพราะความดีสากล ๕ เป็นรากฐานของการทำงานสร้างสรรค์ทุกประเภท และการทำความดีทุกระดับ
             ทั้งหมดทึ่ยกมาข้างต้น เป็นส่วนหนึ่งของโอวาททึ่พระเดชพระคุณพระราชภาวนาจารย่ (เผด็จ ทตฺตฃีโว) ท่านให้เป็นประจำแก่พ่อค้า ประชาชน ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และนักการเมือง ซึ่งรักการสร้างบุญบารมืเพื่อมุ่งไปส่ทึ่สุดแห่งธรรมและเป็นทึ่มาของประโยคทึ่ว่า ตั้งใจฟังเทศน์ ที่วัด จัดทำให้ดีทึ่บ้าน กลับมาช่วยงานที่วัด ปฏิบัติความดีสากลในทุกสถาน นี้คือหลักการของชาวพุทธ ขอเชิญท่านผู้มีบุญติดตามความมหัศจรรย์ในอานุภาพไม่มีประมาณของความดีสากล ๕ ด้วยตัวท่านเอง

สารบัญ
คำนำ...............................................................................................................................๕
ภาค ๑ ความจริงตามธรรมชาติที่ถูกมองข้าม..............................................................................๙
ภาค ๒ ความจริงเรื่องข้อจำกัดของชีวิต..................................................................................๑๗
ภาค ๓ สภาวะความจริงที่ต้องพัฒนานิสัย...............................................................................๔๑
ภาค ๔ ความดีสากล.........................................................................................................๕๓
ภาค ๕ ความดีสากลกับการรักษาดีล ๕..................................................................................๗๑
ภาค ๖ ความดีสากลกับวิธีการกำจัดทุกข้อย่างยั่งยึน................................................................๑๐๗
ภาค ๗ ผลของความดีสากล...............................................................................................๑๑๙หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ ความดีสากล
ลำดับเรื่อง : พระราชภาวนาจารย์ (เผด็จ ทตฺตชีโว)   จำนวนหน้า 138 หน้า

ขนาดไฟล์ 25MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 25MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 12
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร