หนังสือ ผ้าสีสุดท้าย
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ ผ้าสีสุดท้าย หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

คำนำ
          ชีวิตของนักบวช ผู้ครองผ้ากาสาวพัสตร์ เป็นชีวิตที่ประเสริฐ เป็นชีวิตที่มีคุณค่ายิ่งต่อมวลมนุษยชาติ เพราะต้องใช้กำลังใจ และความเสียสละอย่างมาก ที่ต้องละทิ้งความสะดวกสบายในทางโลก มาฝึกฝนอบรมกาย วาจา ใจ ศึกษาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายใน ซึ่งเป็นที่พื่งที่ระลึกอันสูงสุดแล้วประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างของชาวโลก เพื่อนำ พาสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ค้นหาความจริงของชีวิตและพ้นภัยในวัฏสงสาร
          พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี(หลวงพ่อธัมมชโย)ตระหนักถึงความจริงข้อนี้จึงอบรมสั่งสอนพระภิกษุสามเณรลูกๆ ของท่าน ให้รักชีวิตการเป็นนักบวช ให้มีความภูมิใจที่ครองผ้ากาสาวพัสตร์ อันเป็นเครื่องแบบสุดท้าย ให้หมั่นอบรมบ่มตนเอง ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยศีล สมาธิ ปัญญา และให้ถึงพร้อมด้วยปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ อย่างสม่ำเสมอ

สารบัญ
บทนำ............................................................................................. ๙
พระพุทธบัญชาให้แต่งจีวร........................................................ ๑๕
บทที่ ๑ เส้นทางที่เลือกเอง ..........................................................๒๑
บทที่ ๒ ผ้าสีสุดท้าย ๑.................................................................๓๑
บทที่ ๓ ความโซคดีอย่างสูงสุด ..................................................๔๑
บทที่ ๔ ที่สุดแห่งการแสวงหา .....................................................๔๙
บทที่ ๕ ถ้าคิดจะสู้ เรื่องอื่นก็ไร้ความหมาย.............................. ๕๙
บทที่ ๖ คิดไกล มองไกล............................................................... ๖๙
บทที่ ๗ สิ่งที่ขาวโลกขาดแคลน................................................. ๗๙
บทที่ ๘ หลวงพ่อไม่อยากให้สึกเลย............................................ ๘๗
บทที่ ๙ ผ้าสีสุดท้าย ๒................................................................ ๙๑
บทที่ ๑๐ ภาพสุดท้าย.................................................................. ๙๗
บทที่ ๑๑ ไกลวัด......................................................................... ๑๐๕
บทที่ ๑๒ ทุกสิ่งในโลก...เป็นไปได้............................................... ๑๑๗
วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น .....................................................................๑๒๒
 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ ผ้าสีสุดท้าย
ลำดับเรื่อง : พระเทพญาณมหามุนี วิ.(ไชยบูลย์ ธัมมชโย)   จำนวนหน้า 130 หน้า

ขนาดไฟล์ 5MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 5MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 1
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร