สื่อธรรมะ MP3 เสียงธรรมะ

เสียงธรรมะแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องเล่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (.MP3) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดฟังได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

dimc media
พลิกชีวิต ด้วยอานุภาพบุญบวช ชุดที่ ๒

จุดเปลี่ยนทั้งปวงของชีวิตหรือของโลกเริ่มต้นที่ "ใจ"

"ใจใส" พาชีวิตไปในทางดี "ใจหมอง" เป็นบ่วงคล้องพาชีวิตไปในทางร้าย มนุษย์ทุกคนควรเอาใจใส่กับดวงใจของตนเอง โดยหมั่นสำรวจตรวจตราเสมอว่า ใจเราหมองหรือผ่องใส เมื่อรู้ว่าใจหมอง เจ้าของดวงใจนั้นพึงต้องรีบพาใจไปสู่กระบวนการแห่งการเปลี่ยนแปลง เพราะเมื่อดวงใจถูกเปลี่ยนแปลงให้ใส ความเป็นไปแห่งชีวิตจึงถูกต้องตามครรลอง...

 
คะแนนปัจจุบัน : : [ให้คะแนนสื่อ ]


 • พระสมบูรณ์ กิตฺติญาโณ 
  08:12  นาที
 • พระวินิจรังสรรค์ นาควโร 
  09:56  นาที
 • พระอนุพงษ์ อติลาโภ 
  11:07  นาที
 • พระสกลธรรมสรณ์ กตผโล 
  06:19  นาที
 • พระพรสวรรค์ ธมฺมสัน 
  18:53  นาที
 • พระพฤฒิพงศ์ ปญฺญาวชิโร 
  14:55  นาที
 • พระสุชิน สุมงฺคโล 
  11:38  นาที
 • พระชัยชนะ ชยสกฺโก 
  15:56  นาที
 • พระสมศักดิ์ ยสคุโณ 
  11:21  นาที
 • พระมงคล มงฺคโล 
  22:36  นาที
 • พระศุภสิทธิ์ ถามสิทฺโธ 
  15:09  นาที
 • พระจักรพันธ์ อินฺทจกฺโก 
  17:47  นาที
 • หลวงตาปุญญสันโต 
  22:32  นาที
 • ธรรมทายาทวิลเลี่ยม โกลด์ 
  03:43  นาที
 • ธรรมทายาทเฉินกิง 
  05:03  นาที
 • ธรรมทายาทแบราเค็ต อัลเลมาโย่ 
  05:29  นาที
 • ธรรมทายาทล่าย จง หลง 
  03:03  นาที
 • ธรรมทายาทเฮมันตะ ชินเด้ 
  03:41  นาที
 • พระมนตรี สุเมโธ 
  25:09  นาที
 • พระมนตรี สุเมโธ 
  25:09  นาที
 • พระเฉลิมพล รวิชโย 
  19:37  นาที
 • พระธรรมสมโภชน์ ภทฺทปญฺโญ 
  21:34  นาที
 • พระเสกสรรค์ สุทธิสทฺโธ 
  22:14  นาที
 • พระธัญชน์ อาทโร 
  14:49  นาที
 • พระยูโฮว วฑฺฒโก 
  12:18  นาที
 • พระก๊อก เควน 
  03:56  นาที
 • พระปีเตอร์ ฐิตสทฺโธ 
  02:47  นาที
 • พระเฮมันตะ เวปุลฺโล 
  04:08  นาที
 • พระไมยสิทธิ์ ธมฺมโชโต 
  20:24  นาที
 • พระเจริญ ติกฺขปญฺโญ 
  35:11  นาที
 • พระทวี เตชโสตฺถิโก 
  23:57  นาที
 • พระปัญญา มหาปุญฺโญ 
  24:01  นาที
 • พระวิชัย สุพนฺธโก 
  30:07  นาที
 • พระเชวลิต ชวธมฺโม 
  24:48  นาที
 • พระปัญญา ภานุสิริโก 
  23:16  นาที

 • *กรณีต้องการรับชมทันที สามารถเลื่อนชมในส่วนที่ต้องการได้ และจะต้องใช้ ระบบที่มี windows media player
  *comment การรับชม

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**สื่อธรรมะหมวดอื่นแนะนำ

แผนที่ชีวิต

แผนที่ชีวิต