สื่อธรรมะ MP3 เสียงธรรมะ

เสียงธรรมะแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องเล่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (.MP3) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone, android และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดฟังได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

mp3 sound song
หนังสือเสียงมงคลชีวิต 38 ประการ

หนังสือเสียง มงคลชีวิต 38 ประการ "ฉบับทางก้าวหน้า" โดย พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ

หนังสือเสียง มงคลชีวิต 38 ประการ "ฉบับทางก้าวหน้า" โดย พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ

สังคมของประเทศจะดีได้ หากประชาชนทุกคนเป็นคนดี โครงการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" เป็นวิถีทางหนึ่งที่ทำให้เยาวชนของชาติเป็นคนดี

ปฐมนิเทศ ๑ มงคลหมู่ที่ ๑ ฝึกให้เป็นคนดี มงคลที่ ๑ ไม่คบคนพาล มงคลที่ ๒ คบบัณฑิต มงคลที่ ๓ บูชาบุคคลที่ควรบูชา มงคลหมู่ที่ ๒ สร้างความพร้อมในการฝึกตนเอง มงคลที่ ๔ อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม มงคลที่ ๕ มีบุญวาสนามาก่อน มงคลที่ ๖ ตั้งตนชอบ มงคลหมู่ที่ ๓ ฝึกตนให้เป็นคนมีประโยชน์ มงคลที่ ๗ พหูสูต มงคลที่ ๘ มีศิลปะ มงคลที่ ๙ มีวินัย มงคลที่ ๑๐ มีวาจาสุภาษิต มงคลหมู่ที่ ๔ บำเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว มงคลที่ ๑๑ บำรุงบิดามารดา มงคลที่ ๑๒ เลี้ยงดูบุตร มงคลที่ ๑๓ สงเคราะห์ภรรยา-สามี มงคลที่ ๑๔ ทำงานไม่คั่งค้าง มงคลที่ ๑๕ บำเพ็ญทาน มงคลหมู่ที่ ๕ บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม มงคลที่ ๑๖ ประพฤติธรรม มงคลที่ ๑๗ สงเคราะห์ญาติ มงคลที่ ๑๘ ทำงานไม่มีโทษ มงคลหมู่ที่ ๖ ปรับเตรียม ภาพใจให้พร้อม มงคลที่ ๑๙ งดเว้นจากบาป มงคลที่ ๒๐ สำรวมจากการดื่มน้ำเมา มงคลที่ ๒๑ ไม่ประมาทในธรรม มงคลหมู่ที่ ๗ การแสวงหาธรรมะเบื้องต้นใส่ตัว มงคลที่ ๒๒ มีความเคารพ ๑ มงคลที่ ๒๓ มีความถ่อมตน  มงคลที่ ๒๔ มีความสันโดษ  มงคลที่ ๒๕ มีความกตัญญู  มงคลที่ ๒๖ ฟังธรรมตามกาล  มงคลหมู่ที่ ๘ การแสวงหาธรรมะเบื้องสูงใส่ตัวให้เต็มที่ มงคลที่ ๒๗ มีความอดทน  มงคลที่ ๒๘ เป็นคนว่าง่าย  มงคลที่ ๒๙ เห็นสมณะ  มงคลที่ ๓๐ สนทนาธรรมตามกาล มงคลหมู่ที่ ๙ การฝึกภาคปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสให้สิ้นไป มงคลที่ ๓๑ บำเพ็ญตบะ  มงคลที่ ๓๒ ประพฤติพรหมจรรย์  มงคลที่ ๓๓ เห็นอริยสัจ  มงคลที่ ๓๔ ทำพระนิพพานให้แจ้ง มงคลหมู่ที่ ๑๐ ผลจากการปฏิบัติจนหมดกิเลส มงคลที่ ๓๕ จิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม  มงคลที่ ๓๖ จิตไม่โศก  มงคลที่ ๓๗ จิตปราศจากธุลี  มงคลที่ ๓๘ จิตเกษม 

 

 
คุณภาพของสื่อ :
30 13ตั้งแต่เกิดมาก็พึ่งได้ฟังธรรมะดีๆจากวัดพระธรรมกาย จากพระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสององค์และจากบรรดาพระสงฆ์ลูกศิษย์ของหลวงพ่อธัมมชโย นับว่าโชคดีมากๆเลย อยากให้รนทั้งโลกได้ฟังกันแล้วจะไดทำเห็นให้ตรงและช่วยกัยเผยแผ่ธรรมะดีๆต่อไป ขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆฝ่ายที่ได้นำธรรมะดีๆมาลงในสื่อต่างๆครับ สาธุๆๆ

ไฟล์ที่ มงคล36 หายไป เป็นมงคล 35 มาซ้ำ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**สื่อธรรมะหมวดอื่นแนะนำ

แผนที่ชีวิต

แผนที่ชีวิต

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล