ไตรปิฏก

วันที่ 28 กพ. พ.ศ.2548

 

 

คำว่า ปิฎก แปลตามรูปศัพท์ว่า กระจาดหรือตะกร้า ไตรปิฎก จึงแปลว่า ๓ กระจาด หรือ ๓ ตะกร้า

ปิฎก แปลอีกอย่างหนึ่งว่า ตำรา หนังสือ คัมภีร์ ไตรปิฎกจึงแปลว่า ๓ คัมภีร์ก็ได้

ไตรปิฎก โดยใจความ หมายถึงหนังสือหรือคัมภีร์เป็นที่รวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไว้ทั้งหมด รวมทั้งเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลด้วย เรียกชื่อเต็มว่า พระไตรปิฎก มี ๓ ปิฎก คือ

๑. พระวินัยปิฎก ที่รวมพระวินัยซึ่งเป็นข้อบัญญัติและข้อปฏิบัติเพื่อความเรียบร้อยดีงาม

๒. พระสุตตันตปิฎก ที่รวมคำสอนที่เป็นหลักปฏิบัติคือธรรมหมวดต่างๆ

๓. พระอภิธรรมปิฎก ที่รวมคำสอนที่เป็นหลักธรรมชั้นสูงล้วนๆ

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร