กัลยาณมิตร kalyanamitra : ธรรมะออนไลน์
คุณโยม ความรู้สึกคนเรานี่แปลกนะ บางคนอยากจะได้บางอย่างที่เป็นของรักมาเป็นของตน
คุณโยม กรรมที่ทำให้เราชอบเพศเดียวกันคือ เป็นเศษวิบากกรรมศีลกาเมในอดีต ในอดีตชาติ
เจริญพร ศีล 8 วัตถุประสงค์มีไว้เพื่อ ป้องกันความสบายเกิน แล้วเดี๋ยวกามกิเลสจะงอก
อย่างนี้คุณโยม การเล่นการพนันเนี่ยบาป แต่ว่าการซื้อหุ้นขายหุ้นนี่ โดยหลักการจริงๆแล้วละก็

บุคคลใดได้สดับพระสัทธรรมของพระศาสดาในพระศาสนาของสมเด็จพระชินเจ้าทั้งปวง บุคคลนั้นย่อมไม่ไปสู่ทุคติตลอดแสนกัป
พระนิพพานเป็นธรรมธาตุที่มีแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆ ผู้ที่หวังมรรคผลนิพพานเป็นแก่นสาร จะต้องมีความสัตย์จริงเหนือสิ่งอื่นใด
การทำตนให้พ้นจากอาสวะกิเลสจนเข้าถึงอายตนนิพพาน จะต้องสั่งสมบารมีให้เต็มที่ ยิ่งถ้าเลือกเส้นทางที่สุดแห่งธรรม
ความขยันหมั่นเพียรเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่จะทำให้เกิดความสำเร็จขึ้น ผู้ที่มีความเพียรหมั่นประกอบบุญกุศลอยู่เป็นนิจ

พิธีบูชาข้าวพระ และงานบุญวันคุ้มครองโลก 22 เมษายน พุทธศักราช 2561
พิธีงานบุญเนื่องในวันคุ้มครองโลก โดยพระใบฎีกากิตติ กิตติโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคนซัส
ภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ประกอบพิธีบูชาข้าวพระ
สามเณรภาคฤดูร้อนกว่า 60 รูป จาก 4 ศูนย์อบรมในจังหวัดลพบุรี
สาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ท่านประธานสงฆ์ได้นำสวดมนต์ และนั่งสมาธิ กลั่นใจให้ผ่องใส

วันมหาปูชนียาจารย์ (วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ของทุกปี) คือวันที่มีความหมายอย่างยิ่งต่อคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย เพราะเป็นวันที่มีความเกี่ยวเนื่องกับมหาปูชนียาจารย์ทั้ง ๓ ท่าน
การตักบาตรเป็นประเพณีที่ชาวพุทธปฏิบัติมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล และสืบทอดต่อ ๆ กันมาด้วยศรัทธาจากรุ่นสู่รุ่น
การทำทานนั้น เป็นสิ่งกำหนดอนาคตในชาติถัด ๆ ไปของผู้ทำ คือทำให้รวยหรือจนก็ได้ ทำให้หมดกิเลสง่าย ๆ หรือยากลำบากก็ได้
เราพบหลักฐานธรรมกายในประเทศไทยแล้วทั้งสิ้น ๑๔ ชิ้น แบ่งเป็นศิลาจารึกถึง ๖ หลัก จารึกลานเงิน ๑ ชิ้น คัมภีร์จารึกใบลานหนังสือพับสารวม ๖ คัมภีร์ และในรูปแบบหนังสืออีก ๑ เล่ม
สืบเนื่องจากเทศกาลมาฆบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ได้เวียนมาบรรจบ คณะสงฆ์ ๖ จังหวัดในเส้นทางธรรมยาตรา
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ วัดพระธรรมกายร่วมกันจัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้วายชนม์

โลกธรรม มี 8 อย่าง คือ ได้ลาภ เสื่อมลาภ ได้ยศ เสื่อมยศ ได้รับสรรเสริญ ถูกนินทาได้สุข ได้ทุกข์
มรรค แปลว่า ทาง หมายถึงทางปฏิบัติ หรือทางดำเนินชีวิต ซึ่งมีทั้งหมด 8 ประการ
รู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักตน รู้จักประมาณ รู้จักกาล รู้จักชุมชน รู้จักบุคคล เป็นกุศลธรรมที่ทำให้บุคคลเป็นคนดี
การจะเป็นปุคคลปโรปรัญญูบุคคลได้นั้น ต้องประกอบด้วย ดูคนเป็นและสามารถนำธรรมะไปสั่งสอนได้
ถ้าบังคับฉากหลังได้ล่ะก็ ก็เลิกเป็นบ่าวเป็นทาสเขามันก็เป็นเจ้าเป็นนายเขาบ้าง นี่เป็นชั้น ๆ นะ...เราจะต้องเริ่มต้นในชาตินี้ทีเดียว
หัดวาจาไพเราะเสียในชาตินี้ชาติต่อ ๆ ไปวาจาของตนศักดิ์สิทธิ์
มนุษย์เราต้องเผชิญกับความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลา ทั้งความเสี่ยงในปัจจุบันชาติ และในสังสารวัฏ
ความลับมีแต่เฉพาะในกายมนุษย์เท่านั้น  กายมนุษย์ละเอียดไม่มีความลับ
ถ้าดวงบุญใหญ่โตกว่าก็นำไปสู่สวรรค์ ถ้าดวงบาปใหญ่โตกว่าก็นำไปสู่นรก
หยุดได้เวลาใด ก็เป็นมงคลเวลานั้น ถ้าหยุดไม่ได้เวลาใด ก็เป็นอัปมงคลเวลานั้น

คุณยายสอนหลวงพ่อว่าบุญบารมีนั้นไม่สามารถได้มาฟรีๆเราต้องทำของเราเองเมื่อทำแล้วจึงจะได้
บางวันคุณยายก็นึกสนุกวันหนึ่งท่านบอกหลวงพ่อสมัยที่ยังไม่ได้บวชว่าคุณๆคุณไปดูหนุ่มสาวเขาคุยกันสิ
คุณยายมักจะสอนหลวงพ่อด้วยการเล่าเรื่องย้อนหลังย้อนหลังไปไกลๆ ชาตินั้น ชาตินี้ ชาติโน้น
การบูชาข้าวพระนี้มีมาก่อนหน้าที่หลวงพ่อจะมาเรียนธรรมะกับคุณยาย
หลวงพ่อมีความสุขมากที่ได้เรียนวิชชาธรรมกายจากคุณยาย
           เมื่อถึงวันสงกรานต์คุณยายจะนำพระที่แกะสลักจากหินแก้วธรรมชาติ พระบรมสารีริกธาตุในเจดีย์เล็กๆ และดวงแก้วในตู้มาสรงด้วยน้ำฝนสะอาด

ดู youtube ช่องกัลยาณมิตร