กัลยาณมิตร kalyanamitra : ธรรมะออนไลน์
คุณยายอาจารย์ฯ ได้มอบดวงแก้วไว้เป็นบริกรรมนิมิต โตเท่ากับแก้วตา ท่านให้เป็นปริศนาธรรมว่าท่านรักพวกเราประดุจแก้วตาของท่าน ให้เราน้อมเอาไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ เปลี่ยนมาเป็นดวงธรรมภายใน ให้เข้าถึงรัตนภายใน ซึ่งเป็นอริยทรัพย์ติดตัวเราไปเป็นบุญข้ามภพข้ามชาติ จนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
ธรรมกายนี่แหละคือยอดปรารถนาของมนุษย์ทั้งหลาย ทำใจหยุด ทำใจนิ่ง ให้ปราศจากความทะยานอยากในตัณหา คือ เหตุให้เกิดทุกข์ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา
บารมีของพวกเรา อย่างช้าไม่เกิน ๗ วัน เมื่อปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่อง จริงจัง จะต้องเข้าถึงธรรมกาย
เมื่อจิตใจของเราสะอาดบริสุทธิ์ เข้าไปถึง ถึงดวงศีล สมาธิ ปัญญา วิมุตติ วิมุตติญาณทัสสนะ มีความรู้ตัว ที่ดีกว่าปกติ เราเรียกมหาสติ และก็มีความรอบรู้ว่า เราควรจะวางใจยังไง สิ่งอะไรควรยึด สิ่งอะไรควรปล่อย เรียกว่าปัญญา สติกับปัญญาก็จะเกิดขึ้น เราหย่อนใจของเราเข้าสู่ภายในตามลำดับ จนกระทั่งเข้าไปเห็นกายในกาย ละเอียดอ่อน ลุ่มลึกประเสริฐกว่าชีวิตภายนอก เรายิ่งมีสุขมากขึ้นสติก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นมหาสติ ปัญญาก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นมหาปัญญา
หลวงพ่อวัดปากน้ำพอเข้าพรรษาท่านก็จะถาม ''ใครจะไปนั่งที่ป่าช้าวัดนางชีบ้าง" แต่จะมีอยู่องค์ สององค์  บางองค์ท่านตอบเอาใจหลวงพ่อท่านก็ส่งไปจริงๆ  บางองค์ที่ท่านตั้งใจเอาจริง
เมื่อโลภะ โทสะ โมหะ ครอบงำบังคับใจให้สูญเสียความเป็นอิสรภาพ ในการเสวยความสุข หรือนึกคิดที่เป็นกุศลความดีได้ไม่เต็มที่   การเข้าถึงธรรมกาย จะทำให้ใจนั้นเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน จากกิเลสอาสวะที่ครอบงำอยู่ พระธรรมกายนี่แหละเป็นสรณะ สถิตอยู่ตรงฐานที่ ๗
"มาฆะ" เป็นชื่อของเดือน ๓ มาฆบูชานั้น ย่อมาจากคำว่า"มาฆบุรณมี" แปลว่าการบูชาพระในวันเพ็ญ เดือน ๓ วันมาฆบูชาจึงตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ แต่ถ้าปีใดมีเดือน อธิกมาส คือมีเดือน ๘ สองครั้ง วันมาฆบูชาก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ 
ขั้นที่หนึ่ง สัพพะปาปัสสะอะกะระณํ การไม่กระทำบาปทั้งปวง ได้แก่ไม่ทำชั่วทั้งกาย วาจา ใจ คือ เว้นจากอกุศลกรรมบถ ๑๐
กายธรรม กายที่ ๙ กายธรรมโคตรภู เป็นพระปฏิมากร เกตุดอกบัวตูม ใสเป็นแก้ว บริสุทธิ์ผุดผ่อง ลักษณะมหาบุรุษครบถ้วน ๓๒ ประการ เป็นหลักของทางพระพุทธศาสนา เข้าถึงกายธรรมนี้ได้ชื่อว่าบวชข้างใน เข้าถึงไตรสรณคมน์ มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึก เข้าไปนั่งใกล้พระรัตนตรัย 
การปฏิบัติธรรมตามแนววิชชา “ธรรมกาย” ผู้ที่ปฏิบัติเข้าถึงธรรมที่สามารถใช้ทิพพจักขุได้ จะสามารถเห็นพระนิพพานตรงกันเป็นอย่างเดียวว่า ในพระนิพพานนั้นมีแต่ธรรมกายอยู่มากมายเต็มไปหมด
ใจหยุดถูกส่วนตรงฐานที่ ๗ แห่งเดียวเท่านั้น จึงจะเข้าถึงปฐมมรรค หรือธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ธรรมเบื้องต้น ความบริสุทธิ์เบื้องต้น สัมมาทิฏฐิเบื้องต้น คนเราจะไปสู่สุคติหรือทุคติ อยู่ที่ใจ ในวาระสุดท้ายของชีวิต ถ้าใจผ่องใส ไม่เศร้าหมอง สุคติก็เป็นที่ไป ถ้ามัวหมองไม่ผ่องใส ทุคติก็เป็นที่ไป
พิธีบูชาข้าวพระ จะมีแต่ธรรมกายเท่านั้น ที่จะน้อมนำเครื่องไทยธรรมเหล่านี้ ไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระพุทธเจ้าในอายตนนิพพาน

วัดพระธรรมกายปาล์มบีช ประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ได้จัดพิธีจุดโคมมาฆประทีป เนื่องในวันมาฆบูชา
วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก ประเทศเดนมาร์ก ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสร้างทุกสิ่ง
พระอาจารย์ พร้อมด้วยทีมงานชวนบวชจังหวัดสระบุรี และจังหวัดสงขลา ได้ลงพื้นที่ชวนบวชสามเณรตามพื้นที่ต่างๆ
Guinness world Records ได้เดินทางมาถวายรางวัลประกาศเกียรติคุณ “Guinness world Records” การลงชื่อปวารนาการนั่งสมาธิ
ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ ได้จัดพิธีมอบโล่เกียรติยศโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่ 41 และพิธีมอบโล่วัชรเกียรติยศ
วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และและพิธีถวายเทียนเพื่อใช้ในวันมาฆบูชา

ธรรมกายที่เกิดด้วยอำนาจบุญที่เราสร้างมาดีแล้ว ด้วยตัวของเราเอง ด้วยความเพียรไม่ย่อหย่อน
คราวนี้ก็มาเจอปัญหาว่า เอ๊ะ!...ตั้งแต่ไฟบรรลัยกัลป์ล้างโลกเรื่อยมาจนกระทั่งมีอาการขึ้นๆ ลงๆ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสต่อไป บอกว่า อายุมนุษย์จะลดลงๆ จนถึงจุดหนึ่ง
พระภิกษุรูปหนึ่ง บังเกิดความพอใจสตรีนางหนึ่ง จิตใจจึงร้อนรุ่มกระวนกระวายเหมือนถูกไฟแผดเผา

เจ้าคุณพระมงคลเทพมุนี (สด) ท่านเกิดวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๒๗  ตรงกับวันศุกร์ แรม ๖ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีวอก จุลศักราช ๑๒๔๖
บุญที่เกิดจากการบริจาคทานนั้น เมื่อบริจาคบ่อยครั้งเข้ารวมกันได้ขนาดโตวัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ประมาณ ๑ คืบ
ดวงศีล คืออะไร ?
ใจของพระแน่นในธรรมที่ให้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้ แต่ว่าปุถุชนก็ไม่แน่นหนาขนาดนั้น
บัดนี้เราได้เป็นธรรมกายแล้ว เราได้สมบัติยิ่งใหญ่สมบัติอื่นสู้ไม่ได้
หญิงจะไปนิพพาน ก็ตั้งอยู่ในความอดทน ชายจะไปนิพพาน ก็ตั้งอยู่ในความอดทน

คุณธรรมของคุณยายที่จะพาพวกเราทั้งหลาย เคี่ยวเข็ญพวกเราทุกๆ คนไปสู่หนทางพระนิพพาน ไปสู่หนทางที่สุดแห่งธรรม
การทำงานทุกอย่างท่านจะเข้มงวดเรื่องระเบียบวินัย แม้ท่านเข้มงวดมาก แต่ลูกหลานก็ชอบที่จะเข้าใกล้ท่าน เพื่อจะได้ฟังธรรมะ
คุณยายมาให้ทั้งความรู้ ให้ทั้งธรรมะ แล้วก็มาให้ทั้งบุญกับเจ้าหน้าที่ทุกคน ความเป็นอยู่ของพวกเราสมัยนั้นจึงอบอุ่น
ในใจลึกๆ คุณยายนึกว่า สักวันหนึ่ง เมื่อทีมงานของเรามาพร้อม เราจะสร้างวัดให้ใหญ่ ให้สวยที่สุด สร้างวัดให้เป็นวัด สร้างพระให้เป็นพระ
 สมัยก่อนแม้แต่จานข้าวของคุณยาย ดูเหมือนจะเป็นจานที่เขาแถมมากับผงซักฟอกที่ซี้อมา
ทุกคนเกิดมาเป็นมนุษย่นี่ เป็นสิ่งที่สุดประเสริฐแล้ว โชคดี แล้วที่ได้เกิดเป็นมนุษย์

ดู youtube ช่องกัลยาณมิตร

Total Execution Time: 0.071267116069794 Mins