กัลยาณมิตร kalyanamitra : ธรรมะออนไลน์
คนที่เลี้ยงกุมารทอง คือ คนที่คิดเอาพวกนี้เป็นที่พึ่ง มักจะไม่ค่อยคิดเรื่องการทำความดีให้ยิ่งขึ้นไป คือ พอมาผูกพันทางนี้แล้วความคิดที่จะให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ก็ไม่มีอยู่ในใจ
วันนี้เปีนวันที่ดีที่สุดวันหนึ่งในชีวิตของเรา ที่เราได้ใช้ชีวิตแสวงหาหนทางพระนิพพานเช่นเดียวกับบัณฑิตในกาลก่อน มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นต้น ท่านได้ดำเนินชีวิตอย่างนี้ แสวงหาหนทางของพระนิพพาน
จริงๆแล้วในสมัยพุทธกาล ชายสามโบสถ์ หมายถึงคนที่เปลี่ยนศาสนา ๓ ครั้ง เช่น ตอนนี้เป็นพุทธอีกพักหนึ่งเป็นพราหมณ์ อีกสักพักไปบวชเป็นชีปะขาว
ตลอดชีวิตที่ผ่านมา ลูกมีเรื่องฝันที่เป็นจริงอยู่หลายเรื่อง เช่น ก่อนที่สามีประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกัน จนปากฉีกและต้องดามเหล็กที่ไหปลาร้า
กายหยุด ใจหยุด ใจหยุด กายผุด จะพบ "มหัศจรรย์แห่งหยุด" เมื่อใจหลุดเข้าสู่กลาง
ภุมมเทวามีหลายพวก แต่ที่ศาลตี่จู่เอี๊ยนี้ ซึ่งตั้งกันตามประเพณี เพราะเชื่อว่ามี แต่บางที่ก็ไม่มี ภุมมเทวาอยู่ที่ศาลก็คือ พวกผีบ้าน ผีเรือน

คุณยายเป็นมนุษย์มหัศจรรย์ เราจะเข้าใจท่านได้มากขึ้นถ้าหากเราอยู่ใกล้ชิดท่าน เมื่อเรามองผ่านกายภายนอกของท่าน เราจะเห็นรูปร่างอัน ผอมบางสะพรั่งไปด้วยเส้นเอ็น แต่ใบหน้ายังนวลตึง แม้ขณะที่ท่านมีอายุถึง 90 ปีแล้ว
หยุด เท่านั้นคือตัวสำเร็จ สำเร็จหมดทั้งทางโลกทางธรรม ทางโลก เขาอยากไปไหน ๆ ไปเร็ว ๆ ก็ต้องขึ้น รถไป ขึ้นเครื่องบินไป แต่ทางธรรมต้อง "หยุด" ถ้าไม่หยุด ไปไม่ได้ ยิ่งหยุดเท่าไร ก็ไปเร็วเท่านั้น เหมือนเรื่ององคุลีมาล ที่หลวงพ่อท่านเทศน์ องคุลีมาลจะวิ่ง
ทำสมาธิ สัมมาอรหัง ก็ได้บุญแล้ว การได้ธรรมกายไม่ใช่ของง่าย ๆ ใจเรามันวิ่งไปทั่วรอบโลก ต้องดึงมันเข้ามา ให้หยุดให้นิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกาย เหนือสะดือ ๒ นิ้วมือ เรื่องอื่นอย่าไปคิด
คุณยายทองสุขมีอัธยาศัยชอบพูดคุยช่างเจรจา เป็นบุคลิกที่แตกต่างจากคุณยายจันทร์ ที่เป็นคนพูดน้อย แต่ภายในท่านเหมือนกัน จะเห็นได้ว่าผู้ทําหน้าที่รบกับพญามารจะมีอัธยาศัยอย่างหนึ่ง ส่วนผู้ทําหน้าที่เผยแผ่ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง อย่างไร
เรื่องธรรมะยายทำจนรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างว่า อะไรเป็นอะไร อะไรอยู่ที่ไหน อย่างกับว่าสมมุติของหยาบนะ เข็มอยู่ตรงไหน จานอยู่ตรงไหน ต้องไปค้นหามาให้หลวงพ่อวัดปากน้ำจนได้ ธรรมะก็เหมือนกัน ต้องค้นได้ขนาดนี้ เรื่องนั่งธรรมะยายเก่งมาก นั่งเก่งจริง ๆ เวลาเข้า
ในการศึกษาวิชชาธรรมกาย คุณยายสามารถตอบคําถามของพระเดชพระคุณหลวงปู่ได้ทุกคําถามเพราะท่านเอาใจใส่ในการทําวิชชาอยู่ตลอดเวลา หากมีใครว่าอะไรท่าน ท่านก็เฉยๆ ไม่ได้คิดโต้ตอบแต่อย่างใดและไม่นํามาใส่ใจ ท่านมีแต่ธรรมะและภารกิจของพระเดชพระคุณหลวงปู่อยู่ในใจ สิ่งที่ท่านกลัวมีเพียงอย่างเดียว คือกลัวพระเดชพระคุณหลวงปู่จะเรียกท่านว่า “ไอ้ขี้ไต้” ซึ่งเป็นคําที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ใช้เรียกผู้ทําวิชชาที่ไม่สามารถตอบคําถามได้

วัดบุณณาราม ร่วมกับพระธรรมทูตอาสา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้จัดปฏิบัติธรรม
นักเรียนร่วมสวดมนต์บทธัมจักกัปปวัตตนสูตร  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ในครั้งนี้มีผู้มาร่วมปฏิบัติธรรมจำนวน 15 ท่าน โดยทุกท่านต่างได้รับความสุขจากการฝึกสมาธิ
สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เนื่องในวันพระแรม 15 ค่ำ เดือน 8
วันมหารำลึก เพื่อระลึกนึกถึงบุคคลที่ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งมีทั้งหมด 91 ท่าน
พุทธศาสนิกชนจำนวนมากเดิน ได้เดินทางมาร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

เราเกิดมาเพื่อสร้างบารมี การสร้างบารมีเป็นงานที่แท้จริงของมวลมนุษยชาติ
มิจฉาวณิชชา คือ การค้าขายที่ไม่ชอบธรรม 5 ประการ
ขันธ์ 5 นี้ โดยย่อเรียกว่า นามรูป นาม ได้แก่ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ รูป คงเป็นรูป
พลธรรมนี้ อินทรีย์ 5 ก็เรียก เพราะเป็นใหญ่ในกิจของตน ธรรม 5 ประการนี้สามารถกำจัดธรรมที่เป็นข้าศึกได้
“ธัมมจักกัปปวัตนสูตร” ที่เรียกโดยย่อว่า “ธรรมจักร” เปล่งจากพระโอษฐ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นครั้งแรก เพื่อประทานแก่ปัญจวัคคีย์
เนเธอร์แลนด์เป็นประเทศแถบตะวันตกของโลก ที่แม้จะเจริญรุ่งเรืองด้านวัตถุ อันได้แก่ วิทยาการ เทคโนโลยี
การทยอยสั่งสมบุญ ก็ไม่ได้ผิดหลักการทำบุญแต่ประการใด เพราะเราก็ไม่ได้เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
โครงการอบรมธรรมทายาท ณ วัดพระธรรมกาย เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ และได้จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
บทธัมมจักกัปปวัตนสูตรนั้นเป็นบทพระธรรมเทศนาที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์
ใกล้รุ่งของคืนวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ณ สาลวโนทยาน สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จดับขันธปรินิพพาน ยังความเศร้าเสียใจให้แก่เหล่าพุทธบริษัท ๔

สุกรปราบพยัคฆ์ วัฑฒกีสูกรชาดก ว่าด้วยหมูสู้เสือได้ด้วยสามัคคีกัน หน้า 1
วัฏฏกาชาดก นกคุ่มโพธิสัตว์ ว่าด้วยการทำให้เกิดความสุข หน้า 1
กิงฉันทชาดก  ชาดกว่าด้วยโทษที่ฉกฉวยเอาประโยชน์ของคนอื่น
อินทสมานโคตตชาดก  ชาดกว่าด้วยการสมาคมกับสัตบุรุษ

ดู youtube ช่องกัลยาณมิตร