ความสำคัญของการประกาศพระพุทธคุณ

วันที่ 09 พย. พ.ศ.2558

ความสำคัญของการประกาศพระพุทธคุณ


           การประกาศพระพุทธคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แท้ที่จริงก็คือ การแนะนำตัววิทยากรให้ผู้ฟังรู้จัก ดังที่นิยมกระทำกันอยู่ในการสัมมนา หรือการประชุมต่างๆ ในปัจจุบัน ในการประชุมสัมมนาโดยทั่วไปจะมีพิธีกร หรือผู้ดำเนินการอภิปรายเป็นผู้แนะนำวิทยากร แต่ในกรณีที่ไม่มีผู้อื่นแนะนำให้หรือแนะนำไม่ สมบูรณ์ วิทยากรก็จำเป็นจะต้องแนะนำตนเองให้ที่ประชุม หรือผู้ฟังรู้จักตนอย่างถูกต้องก่อนที่จะอภิปรายหรือแสดงปาฐกถา ในกรณีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกัน ในเมื่อไม่มีผู้ใดแนะนำ พระองค์ก็ทรงจำเป็นต้องแนะนำพระองค์เองต่อพระเจ้าอชาตศัตรูการแนะนำตัวของวิทยากรต่อที่ประชุมนั้นเป็นสิ่งจำเป็น ทั้งนี้ก็เพื่อให้ที่ประชุมทราบถึงคุณวุฒิความรู้ ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์ของวิทยากร การแนะนำตัวตามความเป็นจริง ปราศจาก
อหังการหรือการยกตนข่มผู้อื่น ย่อมจะเป็นผลดีมากกว่าผลเสีย ทั้งเป็นการน้อมนำผู้ฟังให้เกิดศรัทธาต่อผู้พูด ตั้งแต่เริ่มแรกอีกด้วย

             สำหรับในกรณีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ยิ่งจำเป็นต้องแนะนำพระองค์เป็นอย่างยิ่ง เพราะ
1. พระพุทธคุณของพระองค์นั้น ยิ่งใหญ่และประเสริฐเกินกว่าที่จะมีผู้ใดล่วงรู้ทั้งหมด หากไม่ทรงแนะนำด้วยพระองค์เองแล้ว พระเจ้าอชาตศัตรูก็อาจจะไม่ทรงทราบ หรือไม่แน่พระทัยว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงคุณเหนือสัตว์โลกทั้งปวงเช่นนั้น
2. พระพุทธองค์นั้นทรงพระอัจฉริยภาพประเสริฐสุด อย่างหาผู้ใดเทียบเทียมมิได้ ห่างไกลอย่างมากมายจากครูทั้ง 6 ซึ่งพระเจ้าอชาตศัตรูเคยเสด็จไปหา มิฉะนั้นพระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ถึง 1,250 รูปที่เห็นอยู่เฉพาะพระพักตร์ คงจะไม่ สงบเสงี่ยมอย่างน่าประทับพระทัยถึงปานนั้น
3. พระพุทธองค์นั้นทรงคุณธรรมประเสริฐสุด มิฉะนั้นแล้ว พระเจ้าพิมพิสาร พระราชาผู้ยิ่งใหญ่แห่งแคว้นมคธ พระราชบิดาของพระเจ้าอชาตศัตรูคงจะไม่ทรงเลื่อมใสถึงกับทรงเป็นอุปัฏฐากคนสำคัญ
4. พระพุทธองค์ทรงปรารถนาให้พระเจ้าอชาตศัตรูได้ฟังจากพระโอษฐ์ของพระองค์เอง เพราะแม้ว่าหมอชีวกโกมารภัจจ์จะได้กราบทูลไปครั้งหนึ่งแล้ว แต่ก็ย่อมไม่มีผลเท่ากับการได้ฟังจากพระโอษฐ์ของพระองค์
5. พระพุทธองค์ทรงปรารถนาจะให้พระเจ้าอชาตศัตรูทรงตั้งพระทัยฟังการเฉลยปัญหาเกี่ยวกับสามัญญผลเบื้องสูงขึ้นไป จึงต้องทรงกระตุ้นให้พระเจ้าอชาตศัตรูทวีความศรัทธาในพระพุทธองค์ยิ่งขึ้น


           ทั้งนี้ เนื่องจากสามัญญผลเบื้องสูงขึ้นไปนั้นเป็นเรื่องเข้าใจยาก หากตั้งใจฟังด้วยศรัทธาแล้ว เรื่องยากก็อาจจะกลายเป็นง่ายได้


         อนึ่ง มีสิ่งที่น่าสังเกตว่า การประกาศพระพุทธคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ได้ทรงกระทำเมื่อทรงเห็นว่า พระเจ้าอชาตศัตรูทรงแสดงความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระพุทธองค์เป็นอย่างยิ่งแล้ว การที่พระพุทธองค์มิได้ทรงประกาศพระคุณตั้งแต่ก่อนการเฉลยปัญหาสามัญญผลเบื้องต้น เพราะอาจจะทำให้พระเจ้าอชาตศัตรูทรงเข้าใจผิดไปว่าเป็นการโอ้อวดเมื่อพระเจ้าอชาตศัตรูได้ ดับพระพุทธคุณอันบริบูรณ์บริสุทธิ์ ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงจำแนกออกเป็นข้อๆ เป็นการยืนยันพระพุทธคุณที่หมอชีวกโกมารภัจจ์ได้เคยกล่าว รรเสริญกับพระองค์มาแล้วครั้งหนึ่ง จึงก่อให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธองค์โดยปราศจากข้อกังขาอย่างไรก็ตาม มาบัดนี้พระเจ้าอชาตศัตรูได้ทรงทราบถึงสามัญญผลเบื้องต้นแล้วว่า มี 2 ประการคือ


1) การยกสถานภาพของตนให้สูงขึ้นจากฐานะเดิม ผู้ออกบวชไม่ว่าจะมาจากชนชั้นวรรณะใดก็ตาม เมื่อตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรม ย่อมได้รับการเคารพ กราบไหว้ คุ้มครองจากฆราวาส ทุกระดับชั้น แม้แต่พระราชามหากษัตริย์ ซึ่งเป็นใหญ่ที่สุดในแว่นแคว้น
2) มีสิทธิได้รับการบำรุงด้วยปัจจัย 4 จากฆราวาส ทุกระดับชั้นโดยชอบธรรม

-----------------------------------------------

SB 304 ชีวิตสมณะ

กลุ่มวิชาพุทธวิธีในการพัฒนานิสัย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012044032414754 Mins