เสาแก้วพันปี ๑,๓๐๐ ต้น

วันที่ 17 พย. พ.ศ.2558

พระของขวัญที่ระลึกสำหรับผู้ร่วมบุญ
เสาแก้วพันปี ๑,๓๐๐ ต้น

 

พระของขวัญเสาแก้วพันปี ๑,๓๐๐ ต้น

"เสาหลักแห่งชีวิต เสาวถิตหลักวงศ์ตระกูล"

 

      ไม่ว่าจะเป็นรัฐบุรุษ ผู้ปกครองประเทศ หรือเป็นอัจฉริยบุคคลด้านใดก็ตาม แม้ว่าท่านเหล่านี้ จะเป็นยอดคนแห่งยุค แต่ก็หาได้ยากนักที่จะมีบุคคลใดอยู่ในความทรงจำของชาวโลกเป็นเวลาต่อเนื่องนับพันปี แต่ไม่น่าเชื่อว่า เรา ทั้งหลายกำลังเป็นผู้โชคดี ที่จะได้รับการจารึกชื่อหรือนามแห่งวงศ์ตระกูลเอาไว้ ให้ชาวโลกได้อนุโมทนา เป็นเวลานานนับพันปี
 

พระของขวัญเสาแก้วพันปี ๑,๓๐๐ ต้น
 

           การสร้างเสาแก้วพันปี เพื่อรองรับมหารัตนวิหารคดคือบุญใหญ่ และผู้ที่สามารถจะสร้างนั้น ไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นผู้มีชื่อเสียงโด่งดัง เป็นผู้ปกครองบ้านเมือง เป็นบุคคลมีระดับในสังคม หรือจะเป็นชาวบ้านธรรมดา เพราะคุณสมบัติของผู้จะสร้าง หรือเป็นเจ้าของบุญสร้างเสาแก้วพันปี ที่จะรองรับมหารัตนวิหารคดนี้ มีเพียงประการสำคัญคือ มีหัวใจไม่เกี่ยงเยี่ยงอนาถบิณฑิกเศรษฐี หรือมหาอุบาสิกาวิสาขาเศรษฐีนี เพราะบุคคลที่มีหัวใจเช่นนี้ จึงจะมีกำลังพอที่จะเข้าใจถึงการสร้างบารมี และจะได้สร้างบารมีเคียงข้างเพื่อมุ่งหวังที่จะไปสู่ดุสิตบุรีด้วยกันได้

       ลักษณะของเสา จะเป็นเสาหลักตั้งขึ้นรองรับชั้นบนของมหารัตนวิหารคด และจะจารึกชื่อของผู้เป็นเจ้าของบุญผู้สร้างเอาไว้ตรงหัวเสา หรือที่ยอดเสาซึ่งเสมือนคนเราจะต้องมุ่งฝึกฝนและบำเพ็ญเพียรให้เป็นยอดคน และด้วยผลา นิสงส์ที่มีชื่อบนยอดเสานี้ก็ขอให้ได้เป็นยอดคน ผู้เปี่ยมล้นด้วยศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปัญญา เป็นผู้ที่น่ายกย่องสรรเสริญในความดี ส่วน ลูกหลานผู้มีบุญที่จะเกิดตามมาภายหลัง เมื่อได้เห็นก็จะได้อนุโมทนาสาธุการ เพราะเราอยู่ใน รุ่นของ "รุ่นสถาปนา" แต่ผู้มาภายหลังเป็น "รุ่นอนุโมทนา" และชื่อที่จะได้รับการจารึกนี้ ก็จะอยู่คู่มหารัตนวิหารคด และคู่มหาธรรมกายเจดีย์ ไปตลอดยาวนานนับพันปี

          เมื่อผู้มีบุญรุ่นหลังได้มาชื่นชมอนุโมทนาแล้ว เราเองจะได้ชื่อว่าเป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีของโลก ชาวโลกก็จะได้แบบอย่างของดำเนินชีวิต ที่ถูกต้องในความเป็นผู้มีศรัทธา ในการทำความดีที่มีหัวใจไม่เกี่ยงเยี่ยงนักสร้างบารมีในกาลก่อน และ บุญนั้นก็จะเกิดขึ้นกับเราตลอดเวลา ประดุจจะเป็นดอกเบี้ยบุญทบต้นกันไปเรื่อยๆ แม้จะละจากโลกไปแล้ว ก็จะยังได้บุญนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่า เสาแก้วนี้จะสลายกลายเป็นดิน คือหมดวาระในการใช้งานแล้ว แต่ระหว่างที่ยังใช้งานได้ เราก็จะมีส่วนแห่งบุญนี้ตลอดเวลา 
 

พระของขวัญเสาแก้วพันปี ๑,๓๐๐ ต้น
 

             มหารัตนวิหารคดแห่งนี้ ต่อไปจะเป็นที่ชุมนุมของพุทธบริษัท ๔ ทั่วโลก โดยเฉพาะพุทธบุตรทั่วโลก หลากนิกาย ซึ่งมีจำนวนเรือนล้าน แต่ไม่เคยได้มารู้จักกัน เพราะต่างคนต่างยังคิดทำงานพระศาสนากันไปตามที่ตนเข้าใจ และคุ้นเคย แต่ถ้าเมื่อไรได้มารู้จักกัน และมาปรึกษาหารือกันที่จะร่วมมือ ศึกษาคำสอนดั้งเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะได้นำมาปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งจะได้หารือในการที่จะเผยแผ่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไปยังชาวโลก ให้เป็นไป ในทิศทางเดียวกัน ให้คิดเหมือนกัน พูดเหมือนกัน ทำเหมือนๆ กัน เมื่อนั้นโลกจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่

             เสาแก้วพันปีที่จารึกมงคลนามของ นักสร้างบารมีพันธุ์หัวใจไม่เกี่ยงกว่า ๒๕,๐๐๐ ชื่อ คือ ชื่อของยอดนักสร้างบารมีพันธุ์รื้อวัฏฏะ มงคลนามเหล่านี้เปรียบเสมือนพยานยืนยันการอุบัติขึ้นของวิชชาธรรมกาย และคือพยานยืนยันการลงมาสร้างบารมีเพื่อไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรม เหมือนดังเสาหินพระเจ้าอโศก ที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ ที่ทำให้เรามีความเชื่อมั่นในการอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 

พระของขวัญเสาแก้วพันปี ๑,๓๐๐ ต้น
 

             รายชื่อของผู้ปรากฏอยู่บนเสาแก้ว คือมงคลนามทางประวัติศาสตร์การสร้างบารมีตลอดพันปี หากจะเปรียบเสาแก้วเหมือนก้านบัว ที่รองรับดอกบัว ซึ่งเป็นดอกไม้แห่งการตรัสรู้ธรรม ผู้ที่ทุ่มเทกำลังกาย กำลังทรัพย์และกำลังสติปัญญา ในการร่วมสร้างเสาแก้ว จึงเหมือนก้านบัว ที่มารองรับปทุมชาติ เพราะมหารัตนวิหารคด คือสถานที่รองรับผู้มีพระนิพพานเป็นอารมณ ์ให้มาเข้าถึงธรรม ณ อริยสถานแห่งนี้

             คำว่าหัวใจไม่เกี่ยง คือ ไม่คำนึงถึงอุปสรรค ไม่คำนึงถึงตัวเลข หรือความไม่สำเร็จ จะทุ่มเทสร้างบารมีไม่ยั้งหยุด จนกว่าจะได้เห็นภาพพุทธบุตร ผู้ห่มผ้ากาสาวพัสตร์อันเป็นธงชัยของพระอรหันต์ โบกสะบัดอยู่ที่ลานมหารัตนวิหารคด และนั่งสมาธิเจริญภาวนารวมกัน เพื่อแผ่กระแสแห่งความเมตตาไปสู่ใจของชาวโลก อานิสงส์นี้จะทำให้เราเป็น ยอดนักสร้างบารมีพันธุ์รื้อวัฏฏะ ผู้มีชัยชนะตลอดไปทุกภพทุกชาติ ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม

           ดังนั้น จึงเป็นความโชคดีที่เราเป็นผู้มีส่วนสถาปนาและยังความสำเร็จให้เกิดขึ้น และถือว่าเรามีส่วนอย่างสำคัญคนหนึ่งในยุคของการสถาปนามหารัตนวิหารคด ที่ได้อุทิศทั้งแรงกาย แรงใจ รวมทั้งสติปัญญาทุกอย่างสร้างกันจนสำเร็จ สมกับที่เราเกิดมาสร้างบารมีก็ต้องสร้างบารมี และเราคือบุคคลผู้โชคดีที่ยังมีโอกาสได้รับการจารึกชื่ออยู่บนยอดเสา แม้หากกำลังทรัพย์เราไม่พอ เราก็สามารถรวบรวมหมู่ญาติมิตรให้มาร่วมสร้างได้ เพราะยังมีพื้นที่ที่สามารถจารึกชื่อหมู่คณะบนยอดเสาได้ถึง ๑๐ ชื่อ เพื่อให้เป็น เสาแก้วมงคล อันเป็นเสาหลักแห่งตระกูล หรือเป็น หลักแห่งชีวิตนักสร้างบารมี เพราะแม้บ้านเมือง ก็ยังมีเสาหลักเมือง ชีวิตของเราก็ต้องมีหลัก หรือตระกูลก็ต้องมีหลักไว้ให้ลูกหลานให้มาดู หลักตระกูล มาดูแบบอย่างที่ ปู่ ย่า ตา ยาย หรือบรรพบุรุษว่าได้สร้างบารมีกันอย่างไร และ ผู้เป็นลูกเป็นหลานก็จะได้สร้างบารมีตามแบบอย่าง ซึ่งถือว่า...เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำ เพราะเราเกิดมา เพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง แสวงบุญ และสร้างบารมี...

 

พระของขวัญเสาแก้วพันปี ๑,๓๐๐ ต้น

พระของขวัญเสาแก้วพันปี ๑,๓๐๐ ต้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัด

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0099455992380778 Mins