มีบุญวาสนามาก่อน

วันที่ 10 ธค. พ.ศ.2558

มีบุญวาสนามาก่อน

          ผลไม้ที่คัดพันธุ์มาดีแล้ว รสโอชะของมันย่อมติดมาในเมล็ดเมื่อนำมาปลูก ต้นของมันย่อมให้ผลที่มีรสอร่อยทันทีโดยไม่ต้องทำนุบำรุงมากฉันใด คนเราก็เช่นกัน ถ้าในอดีตชาติสะสมความดีมามากพอ เกิดมาชาตินี้ ก็เป็นคนใจใส ใจสะอาดบริสุทธิ์มาตั้งแต่เด็ก มีสติปัญญามาตั้งแต่กำเนิดรูปร่างสง่างาม ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีโอกาสสร้างความดีมากกว่าคนทั้งหลาย ฉันนั้น

 

บุญคืออะไร?
    บุญ แปลว่า ความดี, ความสุข
    หมายถึง สิ่งซึ่งเกิดขึ้นในจิตใจแล้ว ทำให้จิตใจใสสะอาด ปราศจากความเศร้าหมองขุ่นมัว ก้าวขึ้นสู่ภูมิที่ดี " บุญ " แม้จะมองไม่เห็นแต่ก็สามารถรู้อาการของบุญได้ คือเมื่อเกิดขึ้นแล้วทำให้จิตใจชุ่มชื่นเป็นสุข เพราะบุญช่วยปรับปรุงใจให้มีคุณภาพดีขึ้น คือตั้งมั่นไม่หวั่นไหว บริสุทธิ์ผุดผ่องสว่างไสว ปลอดโปร่งไม่อึดอัด อิ่มเอิบ ไม่กระสับกระส่าย ชุ่มชื่นเบาสบาย ผ่อนคลายไม่ตึงเครียด นุ่มนวลควรแก่การงานและบุญที่เกิดขึ้นนี้ยังสามารถสะสมไว้ในใจได้อีกด้วย 

 

บุญ แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือบุญช่วงไกล และบุญช่วงใกล้


๑. บุญช่วงไกล คือ คุณความดีที่เราทำจากภพชาติก่อนมาจนถึงวันคลอดจากมารดา ซึ่งส่งผลให้เราพบความสะดวกสบายต่างๆ ตั้งแต่วันแรกเกิดเป็นต้นมาทำให้เรามีโอกาสสร้างความดีได้มาก กว่าคนทั้งหลาย ถ้าไม่ประมาทหมั่นสะสมความดีในปัจจุบัน เพิ่มขึ้นอีกก็จะเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว แต่ถ้าไม่ประมาทเอาใจใส่ในการทำความดีในปัจจุบันก็เปรียบเสือนต้นไม้ยอดด้วน ยากที่จะเจริญเติบโตต่อไป

๒. บุญช่วงใกล้ คือคุณความดีที่เราทำในภพชาติปัจจุบันตั้งแต่แรกคลอดจนถึงวันนี้ เช่น ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ขยันหมั่นเพียร คบคนดีเป็นมิตร ฝึกใจให้ผ่องใสตั้งแต่เด็ก ความคิดคำพูดการทำงาน ย่อมดีกว่าบุคคลอื่นในวัยเดียวกัน เมื่อเติบโตขึ้นย่อมก้าวหน้ามากกว่าผู้อื่น

 

      การทำความดีทุกอย่างให้ผลเป็นบุญทั้งสิ้น เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสการทำบุญไว้โดยย่อ ๓ ประการ คือ ทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " เปิดไปอ่านความสุข "

ส. ผ่องสวัสดิ์

ชมรมนักคิดนักเขียนเพื่อสันติภาพโลกและมูลนิธิพัฒนาเยาวชนต้นแบบศีลธรรม