อนุปุพพิกถา

วันที่ 16 มค. พ.ศ.2547

 

.....อนุปุพพิกถา แปลว่า เรื่องหรือคำสอนที่แสดงไปโดยลำดับ

.....อนุปุพพิกถา หมายถึง พระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงสูงขึ้นไปตามลำดับจากง่ายไปหายากเพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน จนสามารถปล่อยวางความยึดติดอยู่กับกามคุณได้

.....อนุปพพิกถา มี ๕ เรื่อง คือ

.....๑. ทานกถา เรื่องการให้ทาน ประโยชน์ของการให้ทาน

.....๒. สีลกถา เรื่องการรักษาศีล ประโยชน์ของการรักษาศีล

.....๓. สัคคกถา เรื่องสวรรค์อันเป็นอานิสงส์ที่ได้จากทานและศีล

.....๔. กามาทีนวกถา เรื่องโทษของกามคือ ความสุขในสวรรค์

.....๕. เนกขัมมานิสังสกถา เรื่องอานิสงส์ของการออกบวชคือการออกจากกาม

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร