พิธีบูชาข้าวพระ ทุกวันอาทิตย์ต้นเดือน

วันที่ 24 มค. พ.ศ.2560

(วันสำคัญของวัดพระธรรมกาย)

พิธีบูชาข้าวพระ
ทุกวันอาทิตย์ต้นเดือน

       พิธีบูชาข้าวพระเป็นขนบธรรมเนียมที่สืบทอดกันมายาวนาน แม้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงปรินิพพานแล้ว ยังมีมหาชนจำนวนมากที่มีกุศลศรัทธาอยากจะใส่บาตรพระพุทธองค์ จึงได้อัญเชิญพุทธปฏิมากรมาประดิษฐานไว้บนโต๊ะหมู่บูชา แล้วนำภัตตาหารอันปราณีตและดอกไม้ธูปเทียนมาถวายบูชา ประดุจพระองค์ยังมีพระชนม์ชีพอยู่ การบูชาข้าวพระน้อมถวายเป็นพุทธชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งถือเป็นบุญใหญ่ที่มีอานิสงส์จะนับจะประมาณมิได้

          การบูชาข้าวพระ หรือการบูชาข้าวแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาในประเพณีไทยตลอด ที่วัดพระธรรมกายก็มีการบูชาข้าวพระทุกอาทิตย์ต้นเดือน

       การบูชาข้าวแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราถือกันว่าเป็นการสร้างบุญใหญ่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสไว้ถึงอานิสงส์ของการให้ทานว่า "แม้ให้ทานแด่สัตว์เดรัจฉาน มีอานิสงส์ถึง 100 เท่า ให้ทานแด่บุคคลผู้ทุศีลมีมือเปื้อนเลือด ได้อานิสงส์ 1,000 เท่า ให้ทานแด่ผู้ที่มีศีล 5 บริสุทธิ์ ในคราวที่ไม่มีพระพุทธศาสนาบังเกิดขึ้น ได้อานิสงส์ถึง 100,000 เท่า ให้ทานแด่ดาบสในคราวที่ไม่มีพระพุทธศาสนาบังเกิดขึ้นเป็นผู้ที่ทรงอภิญญาปราศจากกามราคะ มีอานิสงส์ถึง 1 แสนโกฏิเท่า ให้ทานแด่ผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันได้อานิสงส์ถึงอสงไขยภพ อสงไขยเท่าคือไม่รู้จะนับจะประมาณได้ ให้ทานแด่ผู้ที่เป็นพระโสดาบัน ได้บุญกุศลยิ่งกว่านั้นไปอีก ให้ทานแด่ผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระสกิทาคามีได้อานิสงส์มากขึ้นไปอีก ให้ทานแด่พระสกิทาคามีอานิสงส์มากขึ้นไปกว่านั้นอีก ให้ทานแด่ผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอนาคามี อานิสงส์ก็มากขึ้น ให้ทานแด่พระสกิทาคามี อานิสงส์ก็มากขึ้นไป ให้ทานแด่ผู้ปฏิบัติเป็นพระอรหันต์ก็ได้อานิสงส์มากขึ้นกว่านั้นไปอีกหลายเท่า ให้ทานแด่พระอรหันต์ได้อานิสงส์นับเท่าไม่ถ้วน ให้ทานแด่พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็เพิ่มปริมาณของบุญกุศลที่จะเกิดขึ้นอีกนับเท่าไม่ถ้วนเลย

         เพราะฉะนั้นการที่จะมีโอกาสได้ถวายทาน ตักบาตร ทำบุญ แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นโอกาสที่บังเกิดขึ้นได้อยากใครได้มีโอกาสอย่างนี้ถือว่าเป็นบุญมหาศาล บุญนี้จะติดตัวไปนับภพนับชาติทีเดียว

        การบูชาข้าวพระ เป็นขนบธรรมเนียมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน  แม้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงดับขันปรินิพพานแล้ว ยังมีมหาชนจำนวนมากที่มีกุศลศรัทธาอยากจะใส่บาตรแด่พระพุทธองค์ จึงได้อัญเชิญพุทธปฏิมากรมาประดิษฐานไว้บนโต๊ะหมู่บูชา แล้วนำภัตตาหารอันประณีต และดอกไม้ธูปเทียนมาถวายบูชา ประดุจพระองค์ยังทรงพระชนม์ชีพอยู่จนกระทั่งต่อมา โดยอาศัยอานุภาพแห่งการปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงพระธรรมกาย ของมหาปูชนียาจารย์ ทั้งสามได้ประกอบวิชชาธรรมกายขั้นสูง นำการบูชาข้าวพระน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งถือเป็นบุญใหญ่ที่มีอานิสงส์จะนับประมาณมิได้ และการบูชาข้าวพระแบบนี้ได้ปฏิบัติสืบทอดมาตั้งแต่สมัยยุคของมหาปูชนียาจารย์ทั้งสามและทำมาอย่างตลอดต่อเนื่อง ณ วัดพระธรรมกายทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบัน
 

อานิสงส์ของการบูชาข้าวพระ
1. จะเข้าถึงฐานะ 5 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุข พละ และปฏิภาณ
2. จะได้รับโภชนะอันวิจิตร ประณีต อลังการ รสชาติเป็นเลิศ ทั้งในภพนี้และภพสวรรค์
3. จะเกิดในตระกูลสูง เป็นที่เคารพรักของมนุษย์และเทวา มีบุตรและบริวารอยู่ในโอวาท
4. ทำให่ได้รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ บริวารสมบัติ ทิพยสมบัติ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข
5. จะทำให้ได้บารมีทั้ง 30 ทัศ เต็มเปี่ยมบริบูรณ์
6. สามารถเข้าถึงธรรม ได้โดยง่ายโดยเร็วพลันทุกภพทุกชาติ ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม 

 

แม่ชีทองสุข สำแดงปั้น - บูชาข้าวพระ

 

ประวัติของพิธีบูชาข้าวพระ ตอนที่ 1

 

ประวัติของพิธีบูชาข้าวพระ ตอนที่ 2

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.011202319463094 Mins