บันไดขั้นที่ ๒๖ การฟังธรรมตามกาล

วันที่ 31 พค. พ.ศ.2560

บันไดขั้นที่ ๒๖ การฟังธรรมตามกาล,วาไรตี้,บทความประจำวัน

 

บันไดขั้นที่ ๒๖ การฟังธรรมตามกาล

      ฟังธรรมตามกาล แปลว่า ฟังพระธรรมคำสั่งสอนตามเวลาที่สมควร หมายถึง การหมั่นหาเวลาว่างไปฟังธรรมให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เพื่อยกระดับใจ และสติบัญญาให้สูงขึ้นเป็นสัมมาทิฏฐิ
       สัมมมาทิฏฐิ คือ ปัญญามีความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงของโลกและชีวิตว่า อะไรถูก-ผิด อะไรดี-ชั่ว อะไรบุญ-บาปอะไรควร-ไม่ควรทำ เป็นตัวนำเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลาย
      ถึงคนจะมีความรู้ความลามารถปานใด แต่เป็นมิจฉาทิฏ เขาจะเอาตัวไม่รอด แต่ผู้มีสัมมาทิฏฐิ แม้มีความรู้ความสามารถพอประมาณก็เจริญได้
       สัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นได้จากเหตุ ๒ อย่าง คือ

     ๑. ได้ฟังธรรมจากกัลยาณมิตร ซึ่งก็คือเพื่อนผู้แนะประโยชน์ได้ว่า อะไรถูก-ผิด อะไรดี-ชั่ว อะไรบุญ-บาปอะไรควร-ไม่ควรทำ
     ๒. ตนเองมิโยนิโสมนสิการ คือ ไตร่ตรองข้อคิดเป็น เพราะฉะนั้น ถ้าอยากมิสัมมาทิฏฐิ ด้องศึกษาเรื่องการฟังธรรม