พระธรรมเป็นที่พึ่งให้เราได้อย่างไร

วันที่ 13 มิย. พ.ศ.2560

พระธรรมเป็นที่พึ่งให้เราได้อย่างไร
 

พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ , Pre-Degree , วัดพระธรรมกาย , DOU , ธรรมกาย , ปริญญาตรี , พรีดีกรี , พระพุทธศาสนา , พุทธศาสตร์ , พระไตรปิฎก , หลวงพ่อธัมมชโย , ธัมมังสะระณัง คัจฉามิ , พระธรรมเป็นที่พึ่งให้เราได้อย่างไร , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

    จากการที่พวกเราเคยประกาศตนเองเป็นประจำกันว่า "ธัมมังสะระณัง คัจฉามิ" ซึ่งแปลว่า "ข้าพเจ้าถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่ง" นั้น เราก็คงจะเคยมีคำถามเกิดขึ้นในใจของเราว่าจริงๆ แล้วพระธรรมนั้นน่ะ จะเป็นที่พึ่งของเราได้อย่างไร ซึ่งสามารถตอบได้ว่า พระธรรมที่เป็นที่พึ่งแก่เราได้มี 2 ระดับเช่นกัน

     ระดับที่ 1 คือ พระธรรมหรือธรรมที่ตรัสสอน เรานิยมเรียกอีกอย่างว่า พระธรรมภาคปริยัติ เราสามารถที่จะพึ่งได้ดีที่สุดตรงที่ เราลงมือศึกษาพระธรรมคำสอนของพระองค์อย่างจริงจัง จนกระทั่งเข้าใจความหมายของพระธรรมตรงตามพุทธประสงค์แล้ว เลือกปฏิบัติแต่กุศลธรรม คือ ธรรมที่เป็นเหตุก่อให้เกิดสุขทั้งทางกาย ทางวาจา ทางใจของเราได้ทั้งหมดส่วนที่เป็นอกุศลธรรม คือธรรมที่เป็นเหตุก่อให้เกิดทุกข์ กับส่วนที่เป็นอัพยากตาธรรม คือธรรมที่เป็นเหตุก่อให้เกิดไม่ทุกข์ไม่สุข เราก็จะสามารถคัดทิ้งไปดังใจนึก เป็นการเว้นในสิ่งที่พระองค์ทรงให้เว้น ทำให้ทั้งเนื้อทั้งตัวของเราเหลือไว้แต่กุศลธรรมอันดีงามเท่านั้น

   แม้ว่าเราจะศึกษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วก็ตาม ก็ต้องบอกว่า พระธรรมที่เรารู้จักในภาคปริยัตินั้น ยังไม่พอที่จะทำให้เราเอาคำสอนมาใช้ปราบกิเลสในใจของเราให้หมดสิ้นได้ ยังเป็นเพียงการพึ่งพระธรรมแบบผิวเผิน ไม่ได้ประโยชน์เต็มที่ตามความเป็นจริงเท่าที่ควรจะเป็น

   ระดับที่ 2 คือ การพึ่งพระธรรมในภาคปฏิบัติ ซึ่งการจะพึ่งพระธรรมให้เป็นที่พึ่งเพื่อการพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงนั้น มีทางเดียวที่จะทำได้ ก็คือ ให้เราตั้งใจปฏิบัติธรรมจนใจ

    หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 จนกระทั่งเข้าถึงพระธรรมกายไปตามลำดับ ๆ แล้วอาศัยธรรมกายภายในไปเห็น ไปรู้จักธรรมตัวจริงที่อยู่ในตัวของเรา ซึ่งนั่นแหละคือ พระธรรมที่จะช่วยเป็นที่พึ่งให้เราได้จริง ๆ ตรงตามวัตถุประสงค์ที่พระพุทธองค์ทรงต้องการ

    ในขั้นต้นนี้ขอให้รับทราบไว้ก่อนว่า พระธรรมมีสองระดับ คือ พระธรรมในภาคปริยัติหรือพระธรรมที่พระองค์ตรัสสอน กับพระธรรมในภาคปฏิบัติหรือพระธรรมที่ทรงเห็นด้วยตาธรรมกาย ซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษาให้เข้าใจควบคู่กันไปทั้งสองภาคจึงจะช่วยให้เรารู้ได้ด้วยตนเองว่า การศึกษาพระธรรมในภาคปริยัติจะช่วยเกื้อกูลพระธรรมในภาคปฏิบัติของเราให้มีความก้าวหน้าได้ดีขึ้นไปตามลำดับ ๆ จนได้เห็นได้รู้พระธรรมในภาคปฏิบัติซึ่งมีคุณสมบูรณ์ทั้ง 6 ประการ และอยู่ภายในตัวของเราเอง

    เมื่อเห็นธรรมด้วยธรรมกายแล้ว ก็ตั้งใจรักษาธรรมที่เห็นแล้วนั้นไว้ด้วยชีวิต อย่าให้เลือนรางไปเสีย ไม่ว่าจะยืน เดิน นั่ง นอน ก็เอาใจจดจ่ออยู่กับธรรมนี้ ยามมีทุกข์ประสบอุปสรรคก็เอาใจจดจ่ออยู่กับธรรมนี้ ในที่สุดทุกข์และอุปสรรคก็จะอันตรธานไป


 

*----------------------------------------------------------------------------------------------------------*
หนังสือ PD 003 พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ
หนังสือเรียน DOU หลักสูตร Pre-Degre

 

 Total Execution Time: 0.018893651167552 Mins