พระรัตนตรัยคืออะไร

วันที่ 20 มิย. พ.ศ.2560

พระรัตนตรัยคืออะไร
 

คู่มือพุทธมามกะ , Pre-Degree , วัดพระธรรมกาย , DOU , ธรรมกาย , ปริญญาตรี , พรีดีกรี , พระพุทธศาสนา , พุทธศาสตร์ , พระไตรปิฎก , สร้างบารมี , หลวงพ่อธัมมชโย , พุทธมามกะ , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระรัตนตรัย

     คำว่า พระรัตนตรัย มาจากคำ 3 คำ คือ พระ + รัตนะ + ตรัย

    คำว่า "พระ" แปลว่า "ประเสริฐ" คำว่าพระนี้ใช้สำหรับประกอบหน้าคำอื่นเพื่อแสดงความยกย่องว่าสิ่งนั้น ๆ มีความประเสริฐ

     คำว่า "รัตนะ" แปลว่า แก้ว

     คำว่า "ตรัย" แปลว่าสาม

     ดังนั้น พระรัตนตรัย จึงแปลว่า แก้วอันประเสริฐ 3 ประการ ได้แก่ พุทธรัตนะ : แก้วคือพระพุทธ, ธรรมรัตนะ  แก้วคือพระธรรม และสังฆรัตนะ  แก้วคือพระสงฆ์

    พระรัตนตรัยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือพระรัตนตรัยภายนอก และพระรัตนตรัยภายในคนส่วนใหญ่มักเข้าใจกันว่า พระรัตนตรัยหมายเอาเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาพระธรรมคือคำสอนของพระองค์ และพระสงฆ์คือสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้น ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงพระรัตนตรัยภายนอก ความจริงยังมีพระรัตนตรัยภายในซึ่งมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นคนชาติใดศาสนาใด ก็ตามต่างก็มีพระรัตนตรัยอยู่ในตัวทั้งสิ้น

   พระรัตนตรัยทั้งภายนอกและภายในมีความสำคัญมาก เป็นแก่นของพระพุทธศาสนาเป็นสรณะที่ช่วยดับทุกข์ได้อย่างถาวรส่วนสรณะอื่นนอกนี้ไม่อาจดับทุกข์ให้หมดสิ้นได้ ดังพุทธดำรัสว่า "มนุษย์เป็นอันมากถูกภัยคุกคามแล้ว ย่อมถึงภูเขา ป่า อาราม และรุกขเจดีย์ ว่าเป็นที่พึ่งสรณะนั่นแลไม่เกษมสรณะนั่นไม่อุดม เพราะบุคคลอาศัยสรณะนั่นย่อมไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ส่วนบุคคลใดถึงพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ว่าเป็นที่พึ่ง ย่อมเห็นอริยสัจ 4 (คือ) ทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์ ความก้าวล่วงทุกข์ และมรรคมีองค์ 8 อันประเสริฐ ซึ่งยังสัตว์ให้ถึงความสงบแห่งทุกข์ ด้วยปัญญาชอบสรณะนั่นแลของบุคคลนั้นเกษมสรณะนั่นอุดมเพราะบุคคลอาศัยสรณะนั่น ย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้

 

 

 

*----------------------------------------------------------------------------------------------------------*
หนังสือ PD 004 คู่มือพุทธมามกะ
หนังสือเรียน หลักสูตร Pre-Degree

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.020090015729268 Mins