ความหมายของโลกุตรธรรม 9

วันที่ 23 มิย. พ.ศ.2560

ความหมายของโลกุตรธรรม 9

คู่มือพุทธมามกะ , Pre-Degree , วัดพระธรรมกาย , DOU , ธรรมกาย , ปริญญาตรี , พรีดีกรี , พระพุทธศาสนา , พุทธศาสตร์ , พระไตรปิฎก , สร้างบารมี , หลวงพ่อธัมมชโย , พุทธมามกะ , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , นิพพาน , โลกุตรธรรม 9 , ความหมายของโลกุตรธรรม 9

     โลกุตรธรรม 9 ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาคือ มรรค 4 ได้แก่ โสดาปัตติมรรค สกิทาคามิมรรค อนาคามิมรรค อรหัตตมรรค ผล 4 คือ โสดาปัตติผล สกิทาคามิผล อนาคามิผล และอรหัตตผล มรรค 4 ผล 4 รวมเป็น 8 ประการนี้ ก็ได้แก่ ดวงจิตที่มีคุณพิเศษ 4 ประการ คือสว่าง (ญาณ)สะอาด (วิสุทธิ)สงบ (สันติ) สงสาร (กรุณา) โลกุตรธรรม 8 ประการนี้ ก็คือ อุปาทิเสสนิพพาน นั่นเอง ถ้าโลกุตรธรรมมีเพียงเท่านี้ท่านก็น่าจะหยุดเพียงแค่นั้น แต่ท่านหาได้หยุดไม่ ยังเพิ่มโลกุตรธรรมที่ 9 คือนิพพานเข้ามาอีก แสดงว่า นิพพานเป็นอมตธาตุ อมตธรรม มีอยู่ต่างหากอย่างไม่มีทางปฏิเสธได้

 

 

*----------------------------------------------------------------------------------------------------------*
หนังสือ PD 004 คู่มือพุทธมามกะ
หนังสือเรียน หลักสูตร Pre-Degree

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.016630518436432 Mins