สว่างหมดทั้งธาตุทั้งธรรม

วันที่ 15 พย. พ.ศ.2560

สว่างหมดทั้งธาตุทั้งธรรม

 

 

                    พระจันทร์ เวลากลางคืนขึ้นเป็นประมุขของดาวนักขัตฤกษ์ทั้งหลายดาวมีมากน้อยเท่าใดในท้องฟ้า ดาวย่อมเป็นรองดวงจันทร์ ดวงจันทร์เป็นใหญ่กว่า ดวงดาวทั้งหมดมีมากน้อยเท่าใด ดวงจันทร์เป็นสำคัญกว่า แสงสว่างก็มากกว่า ดวงดาวมีมากน้อยเท่าใด จะรวมเท่าใดก็ไม่เท่าดวงจันทร์ ดวงจันทร์สำคัญกว่า ดวงจันทร์สว่างกว่า

                    เมื่อรู้จักหลักอันนี้ ดวงจันทร์ทำแสงสว่างให้สำคัญลบดวงดาวหมดทั้งสิ้นฉันใดก็ดี ดวงที่ให้สัตว์เวียนว่ายตายเกิดเหล่านี้ ก็มีดวงธรรมอีกสำหรับแก้ไขให้สัตว์โลกให้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด

                    ดวงธรรมใหญ่เป็นลำดับจนกระทั่งดวงของพระอรหัต ใหญ่วัดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๐ วา กลมรอบตัวสว่างหมดทั้งธาตุทั้งธรรม จะดูอะไรเห็นหมดฉันใด

                    ดวงที่เป็นบาปอกุศลมีมากเท่าใดก็ถูกดวงธรรมที่ใหญ่เช่นนั้นครอบงำหมด ดวงธรรมที่ย่อยๆทำอะไรไม่ได้ เหมือนดวงดาวทำอะไรไม่ได้ ดวงจันทร์เป็นประมุขของดวงดาวทั้งหลาย

                    ดวงธรรมที่ดีที่สุด ที่ใหญ่ก็เป็นประมุขของดวงบาปทั้งหลายเหล่านี้ ดวงธรรมย่อยๆทำอะไรไม่ได้สู้ดวงที่ใหญ่ไม่ได้พาสัตว์ให้ข้ามพ้นจากสมุทัยได้ นี้ก็เป็นข้อสำคัญ

 

จากพระธรรมเทศนาเรื่อง "เกณิยานุโมทนาคาถา"

๑๑ เมษายน ๒๔๙๗

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0050862352053324 Mins